Dostępne szkolenia

Poniżej znajduje się lista miast, w których aktualnie przeprowadzamy szkolenia.
Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online Szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców Prowadzący: BARTŁOMIEJ KĘDZIOR -na ZYWO!!!SZKOLENIE ONLINE
 • 20.06.2024

  godz: 09:00 - 15:30

 • 10.07.2024

  godz: 09:00 - 15:30

Cała Polska
Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w praktycznym aspekcie Prowadzący: BARTŁOMIEJ KĘDZIOR -na ZYWO!!!SZKOLENIE ONLINE
 • 04.07.2024

  godz: 09:00 - 13:00

Cała Polska
Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online Wypadki przy pracy w praktyce i dokumentacji – analiza, postępowanie wypadkowe, interpretacje PIP Prowadzący: BARTŁOMIEJ KĘDZIOR -na ZYWO!!!SZKOLENIE ONLINE
 • 05.07.2024

  godz: 09:00 - 13:00

 • 26.07.2024

  godz: 09:00 - 13:00

Cała Polska

Szkolenie BHP – dlaczego jest tak ważne?

Na środowisko pracy składa się nie tylko element osobowy w postaci pozostałych współpracowników, czy kadry zarządzającej, ale także określona struktura organizacyjna firmy, która obejmuje pomieszczenia służbowe, maszyny, urządzenia, a także konkretne zasady oraz przepisy wewnątrzzakładowe. Na każdym stanowisku pracy występują także  określone czynniki, które rzutują na zagrożenie wypadkiem przy pracy i tym samym zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w dużej mierze ogranicza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz przygotowuje pracowników i  pracodawców do właściwego pełnienia swoich obowiązków związanych z organizacją i wykonywaniem pracy.

Szkolenie BHP – najważniejsze kwestie prawne

Każdy pracodawca bez względu na rodzaj branży, czy też wielkość zakładu pracy odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie swojej firmy. Obowiązki te wynikają wprost z Kodeksu pracy, a także z rozporządzeń wydanych przez właściwe organy państwowe. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy, a także przeprowadzać okresowe szkolenia pracowników, które są wymagane przepisami prawa.

Wiedza nabyta w ramach szkolenia bhp stanowi istotny element przygotowania do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Z tego względu każdy pracownik powinien znać podstawowe zasady bhp, brać udział w instruktażu, czy szkoleniach, a także poddawać się w tym zakresie wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują następujące rodzaje szkoleń w zakresie bhp:

 • szkolenie wstępne- w formie instruktażu,
 • szkolenie okresowe – w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie BHP – dlaczego warto zaufać profesjonalistom?

Każde szkolenie bhp powinno spełniać określone wymogi co do tematyki zajęć, formy ich realizacji, czasu trwania oraz kwalifikacji i doświadczenia osoby przeprowadzającej to szkolenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zlecić organizację oraz przeprowadzenie szkolenia bhp zewnętrznej jednostce organizacyjnej, która prowadzi w tym zakresie działalność szkoleniową. Zlecenie takich czynności wyspecjalizowanej firmie pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych w zakresie braków, czy nieprawidłowości, a także zaoszczędzić czas przeznaczony na zdobycie uprawnień lub przyuczenie pracownika do wykonywania zadań związanych z zakresem szkoleń.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizujemy szkolenia bhp w formie stacjonarnej oraz jako szkolenie bhp online. Szkolenia organizujemy w siedzibie danej firmy, czy instytucji lub w innym wybranym przez Państwa miejscu, jako szkolenie wyjazdowe integracyjne dla pracowników. Organizujemy szkolenia dedykowane dla pracowników danej firmy lub instytucji zgodnie z programem szkoleń dostosowanym do konkretnej branży oraz na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza oferta szkoleniowa

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie organizacji oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP, w tym:

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników

Szkolenie okresowe bhpdla pracowników administracyjno-biurowych – dedykowane pracownikom wykonującym prace biurowe i zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych. Szkolenie powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Organizujemy w formie stacjonarnej, online i hybrydowej.

 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – przeznaczone dla grupy pracowników narażonej na szczególnie duże ryzyku wypadku przy pracy. Szkolenie to powinno zostać przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych nie rzadziej niż raz na rok.

Organizujemy w formie stacjonarnej w siedzibie firmy lub innym uzgodnionym miejscu.

 

Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej – przeznaczone w szczególności dla projektantów, konstruktorów, technologów, czy organizatorów produkcji. Powinno zostać przeprowadzone raz na 5 lat.

Organizujemy w formie stacjonarnej, online i hybrydowej.

 

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami dedykowane w szczególności dla pracodawców oraz kadry zarządzającej grupą pracowników np. brygadzistów, czy kierowników wydziałów. Szkolenie to powinno zostać przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Organizujemy w formie stacjonarnej, online i hybrydowej.

 

W ramach przeprowadzonych szkoleń zapewniamy

 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia, opracowane dla określonych grup stanowisk;
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe z poszczególnej branży i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
 • dokumentację ze szkolenia w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń,
 • materiały szkoleniowe w uzgodnionej formie (online lub wydrukowanej) dla każdego uczestnika,
 • zaświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. respektowane przez jednostki kontrolne dla każdego z uczestników szkolenia.

I Pomoc Przedmedyczna – umiejętności przydatne nie tylko w zakładzie pracy

Z bezpieczeństwem i higieną pracy wiąże się także umiejętność udzielania I pomocy przedmedycznej. Z sytuacjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu możemy mieć do czynienia nie tylko w zakładzie pracy, ale także podczas załatwiania spraw prywatnych, czy poruszania się samochodem. Znajomość zasad udzielania I pomocy przedmedycznej jest elementem szkolenia wstępnego, bez którego nie można rozpocząć stosunku pracy. Polskie prawo przewiduje określone sankcje za brak udzielenia pomocy innej osobie, z tego względu znajomość technik ratowania życia powinna być potraktowana priorytetowo, nie tylko przez pracodawców, ale także przez pracowników.

Wysoka jakość szkoleń z I Pomocy Przedmedycznej

Oferujemy Państwu profesjonalne szkolenia z I pomocy przedmedycznej. Szkolenia te są prowadzone przez odpowiednich specjalistów – ratowników medycznych, pracowników pogotowia ratunkowego, ratowników GOPR, a także doświadczonych certyfikowanych ratowników na oddziałach szpitalnych. Wiedza przekazywana przez doświadczoną oraz wykwalifikowaną kadrę pozwala nabyć umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, a także obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Do kogo jest skierowane szkolenie z I Pomocy Przedmedycznej

Treści przekazywane w ramach szkolenia są prezentowane w przystępnej oraz praktycznej formie z wykorzystaniem manekina do resuscytacji, oraz zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego. Szkolenie jest kierowane do osób bez wykształcenia medycznego, nie jest wymagane doświadczenie w ratownictwie oraz zaświadczenie z innego szkolenia.

Nasza oferta w zakresie szkolenia z I pomocy przedmedycznej jest dopasowana do konkretnej grupy zawodowej oraz zagrożeń, które występują na danych stanowiskach pracy.

Szkolenia organizujemy w siedzibie firmy, czy instytucji lub wybranym miejscu jako szkolenie wyjazdowe integracyjne dla pracowników.