Wykładowcy

Wykładowcy

Aleksander Kuźniar

Specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor wydawanego co roku od 2009 r., oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, audytów, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, procedur antymobbingowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady oraz doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, bhp, RODO, sporządza dostosowane do potrzeb pracodawców regulaminy, procedury i inne dokumenty w tym zakresie.
P. Bożena Domino wykładowca w Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Bożena Domino

Doradca, były pracownik organów skarbowych, praktyk z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wieloletni i szanowany wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i jednocześnie wykładowca akademicki z zakresu systemu podatkowego.
Wykładowcy

Dariusz Suchorowski

Wykładowca z długoletnim doświadczeniem, praktyk z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy w ZUS.  Wiedzę teoretyczną i praktyczną z tego zakresu zdobywał przez począwszy od stanowiska inspektora kontroli, następnie kierującego inspektorami kontroli a kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora ds. dochodów przez 15 lat.  Na każdym stanowisku zajmował się zagadnieniami podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, obowiązku ustalania podstawy wymiaru składek, rozstrzygania tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń czy wreszcie ustalaniu uprawnień i wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz wypadków przy pracy. W czasie pracy w ZUS przez wiele lat był autorem pytań na egzamin i członkiem komisji na tym egzaminie dla inspektorów kontroli ZUS. W czasie szkoleń w sposób, uporządkowany, zrozumiały, teoretyczny i praktyczny przekazuje wiedzę dotyczącą wszystkich zagadnień ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, które są realizowane i wykonywane przez płatników składek.
Wykładowcy

Iwona Hendel

zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Wykładowca z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie
Wykładowcy

Dariusz Natkaniec

prawnik, posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, praktyk w dziedzinie prawa pracy, czasu pracy oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców,  urzędnik państwowy instytucji zajmującej się kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców, czynny uczestnik wielu konferencji i seminariów poświęconych tematyce legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zawodowo współpracuje z organami nadzoru i kontroli zajmującymi się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, autor książek i kilkudziesięciu publikacji m.in. z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz zagadnień związanych z tematem, w szczególności obejmujących prawo pracy oraz postępowanie kontrolne inspektora pracy, a także autor sprawozdań i opracowań dotyczących problematyki zatrudniania cudzoziemców, absolwent studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.
Wykładowcy

Urszula Langer

prawnik, od kilkunastu lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk w zakresie prawa pracy w szczególności w podmiotach medycznych. Audytor placówek medycznych w zakresie prawa pracy i czasu pracy. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Szanowany wieloletni wykładowca na wyższej uczelni oraz w jednostkach szkoleniowych na terenie całej Polski.
Wykładowcy

Stanisława Elżbieta Majchrzak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy - otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Autorka licznych opracowań i prezentacji między innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Klasyfikacja środków trwałych, Rachunkowość budżetowa dla początkujących i zaawansowanych, Kontrola zarządcza, Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, Bilans - czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne. Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni
Wykładowcy

Roman Stempel

dyplomowany archiwista, były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia czy Zarządu Mienia Skarbu Państwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Wykładowcy

Aleksandra Kędzior

prawnik, wieloletni doradca i praktyk z zakresu procedur związanych z cudzoziemcami w Urzędzie Wojewódzkim. Szanowany ekspert w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców i pracy na terytorium RP.  Zajmuje się również udzielaniem porad prawnych (w języku polskim i angielskim) oraz sporządzaniem pism procesowych cudzoziemcom - związanych z ich osiedlaniem się, podjęciem pracy, wynajmem nieruchomości, prowadzeniem działalności gospodarczej. Szanowany wieloletni wykładowca akademicki, który potrafi przekazać swoją wiedzę i doświadczenie w sposób bardzo przejrzysty i praktyczny.
Wykładowcy

Paweł Bała

adwokat, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jednostek sektora publicznego oraz przedsiębiorców. Pełnomocnik Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego podczas procesu łączenia jednostek, który został oceniony jako modelowy w skali całego kraju. Autor szeregu analiz i ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa i systemów zarządzenia dla jednostek leczniczych i innych jednostek publicznych. Doktor nauk prawnych i wykładowca. Członek Rady Naukowej i Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Ekspert z zakresu prawa publicznego przy Instytucie Spraw Konstytucyjnych w Warszawie.
Wykładowcy

Iwona Wachel

Praktyk, procesualista, adwokat, trener szkoleń. Specjalizacja w sprawach odszkodowawczych, naruszenia dóbr pracowniczych, dóbr osobistych, praw pracodawcy i przedsiębiorstwa. Reprezentacja przed Sadami powszechnymi, zarówno poszkodowanych, w tym pracowników jak i ich rodziny oraz pracodawców. Trener również szkoleń miękkich z zakresu konfliktu, mediacji, retoryki i mobbingu.
Wykładowcy

Aneta Uszycka

Trener Biznesu, Coach. Ukończyła UR na kierunku Certyfikowany Coach przy szkole Coachingu HPR Group oraz Szkołę Trenerów DEA Trening w Chorzowie. Posiada 12 letnie doświadczenie. W ramach prowadzonych przez siebie szkoleń, łączy innowacyjne podejście z doświadczeniem trenerskim i coachingowym. Prowadzi autorskie szkolenie z zakresu kompetencji sprzedażowych. Dla kadry zarządzającej oraz dla klientów indywidualnych prowadzi szkolenia z zakresu pracy z wymagającym klientem, konfliktami w zespole oraz obszaru kompetencji miękkich. Posiada doświadczenie na sali szkoleniowej oraz doświadczenie w pracy coachingowej z klientem biznesowym oraz indywidualnym. Jej klientami są Instytucje państwowe, firmy prywatne.
Wykładowcy

Anna Górska 

Doświadczony Trener Biznesu, Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, terapeuta grupowy*. Absolwentka UR na kierunku resocjalizacja. Ukończyła Szkołę Trenerów MATRIK, Szkołę Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Coachingu Obecnie kierowników Departamencie HR - branża energetyczna. Posiada 16 letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących miękkich umiejętności menadżerskich, sprzedażowych, motywacji, coachingu oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego. Posiada ponad 9000 udokumentowanych godzin na sali szkoleniowej. Współpracowała min z; MPWiK Kraków, Instytut DR Irena Eris, ITN Consulting, Orange Polska, PBS, BC Center, Europen Consulting Group, Fundacja Szkoły Polskie, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, GOPS, Innowacje w Biznesie sp. z.o.o, Towarzystwo ALTUM, B-4, Fundacja Aktywizacja.
Wykładowcy

Bartłomiej Kędzior

Praktyk, urzędnik instytucji kontrolnej, wykładowca w zakresie prawa pracy i przepisów bhp w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu oraz na uczelni wyższej. Przez 12 lat prowadzi czynności służbowe w zakresie badania przyczyn i okoliczności zdarzeń wypadkowych przy pracy w zakładach i podmiotach działających na rynku pracy. Audytor w zakresie prawnej ochrony prawa pracy. Doświadczony praktyk w zakresie prowadzenia czynności kontrolne w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy (maszyny, urządzenia dozorowe, place budów, obiekty mieszkaniowe, obiekty infrastruktury drogowej (drogi, autostrady), obiekty przemysłowe (fabryki, hale magazynowe), obiekty wielkokubaturowe. Posiada doświadczenie w prowadzenie kontroli ustalających przyczyny i okoliczności wypadków w odniesieniu do obowiązujących przepisów bhp i prawa pracy w tym legalności zatrudnienia obywateli polskich i obcokrajowców.