Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online

Szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

 

na podstawie Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.2004.180.1860 (z późn.zm)

 

1Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
 – obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 – ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 – szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 – organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami w tym praca w terenie
3Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Bartłomiej Kędzior –  Praktyk, urzędnik instytucji kontrolnej, wykładowca w zakresie prawa pracy i przepisów bhp w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu oraz na uczelni wyższej.  Przez 12 lat  prowadzi czynności służbowe w zakresie badania przyczyn i okoliczności zdarzeń wypadkowych przy pracy w zakładach i podmiotach działających na rynku pracy. Audytor w zakresie prawnej ochrony prawa pracy. Doświadczony praktyk w zakresie prowadzenia czynności kontrolne w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy (maszyny, urządzenia dozorowe, place budów, obiekty mieszkaniowe, obiekty infrastruktury drogowej (drogi, autostrady), obiekty przemysłowe (fabryki, hale magazynowe), obiekty wielkokubaturowe. Posiada doświadczenie w prowadzenie kontroli ustalających przyczyny i okoliczności wypadków w odniesieniu do obowiązujących przepisów bhp i prawa pracy w tym legalności zatrudnienia obywateli polskich i obcokrajowców.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 22.07.2024
    godz: 09:00 - 15:30
  • 19.08.2024
    godz: 09:00 - 15:30
MIEJSCE
online 9.00-15.30
PROWADZĄCY
BARTŁOMIEJ KĘDZIOR -na ZYWO!!!
CENA
120 zł netto
UWAGI
Wykład +samokształcenie kierowane - 16 h lekcyjnych

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA