POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Centrum Szkoleń Specjalistycznych jest firmą szkoleniową szanującą prawo do prywatności osób fizycznych korzystających z jej usług. Dane zgromadzone w celu realizacji prowadzonej działalności będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych:
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Centrum Szkoleń Specjalistycznych Danuta Hamerska-Kuźniar z siedzibą: Krasne 359, 36-007 Krasne.

Źródła i cele przetwarzania danych:
• realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Źródłem przetwarzania danych: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, formularz zgłoszeniowy, dane podane do powszechnej wiadomości), informacja telefoniczna, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
– osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
– podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
– podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

Zakres przetwarzanych danych:
Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do wykonania usług oferowanych przez naszą firmę w tym: imię i nazwisko uczestnika szkolenia i osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy, adres email, miejsce zatrudnienia i inne niezbędne do wykonania usługi i wypełnienia obowiązków publiczno-prawnych w tym podatkowych.

Zabezpieczenie danych
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:
• Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;
• Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

Jak długo dane są przetwarzane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,
• w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
• w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora w tym działalność marketingowa i świadczenie usług drogą elektroniczną, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Prawa osób fizycznych:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
• prawo do żądania sprostowania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do cofnięcia zgody,
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Przekazywanie danych:
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.

Prawo do skargi:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Dobrowolność podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie uzależnia wykonania umowy lub usługi poza danymi niezbędnymi do wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.