Regulaminy i procedury

Profesjonalnie funkcjonujące przedsiębiorstwa opierają działania na wcześniej ustalonych, wewnętrznych normach. Najczęściej są one zbierane i opracowywane w postaci oficjalnych regulaminów i list procedur. Przygotowywanie takich dokumentów to jedna ze specjalności Centrum Szkoleń Specjalistycznych. Analizujemy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego potrzeby i specyfikę branży oraz kadry pracowniczej. Tworzymy regulamin pracy w firmie w oparciu o sprawdzone techniki organizacji pracy
w przedsiębiorstwach. Sprawdzamy lub dokonujemy korekty istniejących już w firmie regulaminów i innych aktów prawa wewnątrz zakładowego – zawsze z dostosowaniem do indywidualnych wymogów pracodawcy i uwzględnieniem specyfiki rynku. Wykonujemy również szczegółowe instrukcje pracy – dokumenty będące zespołami norm określanych nie dla całego przedsiębiorstwa, lecz wyszczególnionej grupy, np. działu produkcyjnego.

Wewnętrzny regulamin pracy to dokument określający organizację i porządek panujący w firmie. Właśnie w nim powinny znajdować się zasady postępowania w przypadku zaistnienia konkretnych sytuacji. Każdy regulamin zakładu pracy jest inny, ponieważ różne są formy i obszary działalności, infrastruktura przedsiębiorstwa, a także aspekty zarządcze, kadrowe i nie tylko. Stworzenie jasnych regulacji poprawia funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa i może realnie przyczynić się do ograniczenia sytuacji niepożądanych oraz wzrostu efektywności pracy.

 

Opracowywanie regulaminu pracy – w naszej firmie mogą Państwo zamówić:

 • opracowania nowych Regulaminów i innych aktów prawa wewnątrzzakładowego dostosowanych każdorazowo do wymogów danego pracodawcy uwzględniając jego specyfikę.
 • sprawdzenie lub korektę istniejących obowiązujących w firmie Regulaminów i innych aktów prawa wewnątrzzakładowego

Zakres naszych usług obejmuje następujące dokumenty:

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • regulamin ZFŚS
 • regulamin pracy zdalnej wraz z załącznikami (UWAGA zmiany przepisów)

Inna dokumentacja:

 • procedury antymobbingowe
 • instrukcje,
 • zarządzenia wewnętrzne
 • porozumienia z pracownikami
 • dokumentacja BHP (ocena ryzyka zawodowego, programy, rejestry, porozumienia ze związkami zawodowymi i in.)
 • odpowiedzi pokontrolne
 • zawiadomienia do PIP
 • i inne.

Nie tylko opracowanie, lecz także samo wprowadzenie regulaminu pracy może być wyzwaniem dla małego, jak i dużego przedsiębiorstwa. Regulaminy pracy dotyczą wielu kluczowych obszarów działalności firmy, między innymi organizacji pracy i warunków przebywania na terenie zakładu, systemów i rozkładów pracy, także zmianowych oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, zasad wypłaty wynagrodzenia i realizacji świadczeń. W zależności od specyfiki działalności dokumenty mogą zawierać wykazy stanowisk
i rodzaje prac dozwolonych dla osób młodocianych, instrukcje zachowywania się w określonych sytuacjach – również z wyodrębnieniem poszczególnych miejsc. Ponadto regulamin pracy zawiera obowiązki w zakresie zasad BHP oraz utrzymywania czystości na terenie zakładu.

Dobry regulamin musi być kompleksowy, ale stworzenie go wymaga jeszcze odpowiednich działań strategicznych. Opracowujemy
i wdrażamy regulaminy do zakładów pracy z dbałością o każdy szczegół. Zapewniamy wsparcie metodyczne w zakresie implementowania opracowanych zasad. Na skutek szybko zmieniających się warunków gospodarczych często mamy do czynienia
z koniecznością wprowadzania różnych modyfikacji. Zmiana regulaminu pracy także wchodzi w zakres naszych obowiązków.

 • Celem naszym jest dostosowanie Regulaminów nie tylko do przepisów, ale przede wszystkim do wewnętrznej organizacji i specyfiki pracy danej firmy i instytucji.
 • W trakcie prac proponujemy nowe rozwiązania w Regulaminach biorąc pod uwagę zgłaszane propozycje od pracodawcy z działu kadr/płac/HR/związków zawodowych itp.
 • Zaufało nam już wiele firm i jednostek publicznych na terenie całego kraju, w których bez zastrzeżeń funkcjonują rozwiązania zaproponowane przez nas w Regulaminach.

 

Rodzaje regulaminów pracy

Przygotowujemy wiele zróżnicowanych dokumentów regulujących zasady pracy na terenie zakładu. Nie korzystamy z gotowych rozwiązań i nie zachęcamy do tego żadnego pracodawcę. Każda firma jest inna zarówno pod względem kadrowym, infrastrukturalnym, strategicznym, jak i kultury organizacyjnej.

W Centrum Szkoleń Specjalistycznych przygotujemy rozwiązania dedykowane konkretnym potrzebom. Przygotujemy regulamin pracy zdalnej dla firmy działającej np. w branży IT. Sklepy wielkopowierzchniowe i firmy spedycyjne mogą być zainteresowane takim rozwiązaniem, jak regulamin pracy magazynu. Istnieje możliwość tworzenia podrzędnych regulaminów, dotyczących jeszcze mniejszych jednostek wyodrębnionych w ramach firmy, które szczegółowo będą określały zasady pracy.

W dobie coraz szybszej cyfryzacji spotykamy się z częstszą potrzebą tworzenia dokumentów związanych z pracą zdalną. Ten stan rzeczy jest z jednej strony pokłosiem epidemiii i związanych z nią zmian na rynku pracy, z drugiej zaś wynikiem naturalnych tendencji pojawiających się na rynku. Praca zdalna w regulaminie pracy powinna być bardzo szczegółowo określona, aby zminimalizować występowanie jakichkolwiek nadużyć charakterystycznych dla tej formy współpracy. Regulamin telepracy nie jest jednak produktem mniej obszernym lub mniej zaawansowanym. Wprost przeciwnie – w związku z tym, że przepisy z zakresu Kodeksu pracy cały czas ewoluują na tym polu, przygotowanie regulaminu dla pracy zdalnej jest niezwykle wymagające.

 

Wsparcie przy tworzeniu regulaminów wynagradzania

Naszym zadaniem jest również przygotowywanie regulaminów dotyczących rozliczania pensji i świadczeń. Regulamin wynagradzania pracowników – znany także jako regulamin płacowy – musi określać wysokość i zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia podstawowego, zasadniczego, a także wszelkiego rodzaju akceptowalne wynagrodzenie premiowe. Dokumenty powinny zawierać jasne wytyczne i być stworzone w przystępny, ale poprawny od strony prawnej sposób. Regulamin płacowy to także regulamin czasu pracy – dokument ten musi określać wszystkie składniki wynagrodzenia w ujęciu czasowym. W tym przypadku wiele zależy od rodzaju umów i charakteru współpracy (umowy o pracę, rozliczenia akordowe itd.). Pomożemy zarówno przy sporządzaniu takich dokumentów, ich implementacji, jak i wtedy, kiedy konieczna jest zmiana regulaminu wynagradzania.

 

Regulamin Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS 2022 r. (Regulamin Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) znacznie różni się od wcześniejszych regulaminów ze względu na zmiany, jakie zaszły w prawie ubezpieczeń i Kodeksie pracy. Pomagamy sporządzić regulamin dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który przygotowuje w oparciu o najnowsze, na bieżąco analizowane, dane prawne, a także nowo zapadające orzecznictwo. Regulamin Funduszu Socjalnego od strony technicznej jest niezwykle zniuansowany, dlatego wymaga współpracy zwłaszcza w zakresie danych formalnych.

 

Sporządzanie dokumentacji BHP w firmie

Obowiązkowa dokumentacja BHP w firmie jest również przedmiotem naszych działań. W ramach opracowywania regulaminu pracy konieczne jest przygotowanie od strony przepisów Ustawy o Bezpieczeństwie i higieny pracy. Dokumentacja BHP w firmie jest kluczowa między innymi ze względu na bardzo rygorystyczne konsekwencje, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Dokumentacja BHP to jeden z elementów kompleksowo opracowanego regulaminu pracy. Zachęcamy do skontaktowania się w celu omówienia szczegółów!

 
Pamiętaj!!!

Prawidłowo opracowane regulaminy wewnętrzne chronią pracodawcę przed:

 • popełnianiem wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym,
 • koniecznością wstecznego naliczania po kontroli PIP należności pracowniczych (godzin nadliczbowych, wyrównywania wynagrodzeń urlopowych, ekwiwalentów i innych należności).

 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, gdzie przedstawimy indywidualną ofertę.

Zapytanie prosimy kierować na mail lub przejść do formularza – Kontakt:
biuro@szkolenia-css.pl w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Regulamin”

 

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771,

Anna Foryś – tel. 530 112 064