Dostępne szkolenia

Poniżej znajduje się lista miast, w których aktualnie przeprowadzamy szkolenia.
Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Sygnaliści, Online SYGNALIŚCI w 2024 r. od A do Z – wzory dokumentacji i procedury Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!SZKOLENIE ONLINE
 • 03.07.2024

  godz: 09:00 - 12:00
  Termin potwierdzony

Cała Polska

Szkolenia dla Sygnalistów – rola i ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa 

Sygnalistą jest osoba, która anonimowo sygnalizuje, czyli zgłasza sytuacje związane z naruszeniem prawa, pozostające w związku z wykonywaną przez nią pracą. Wykryte nieprawidłowości mogą mieć związek zarówno z działalnością jednostek publicznych, jak i prywatnych. Dokonywanie zgłoszeń w zakresie niezgodnych z prawem działań lub zaniechań nie powinno być utożsamiane tylko z donosem. Zasygnalizowanie nieprawidłowości w ramach określonej procedury wewnętrznej danej jednostki często chroni ją przed dużo poważniejszymi konsekwencjami o charakterze finansowym czy prawnym.  

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów 

Ochrona sygnalisty przez długi czas nie pozostawała uregulowana w sposób kompleksowy, a jedynie poprzez poszczególne zapisy zawarte np. w Kodeksie pracy. Sytuacja ta zmieniła się w związku z pracami podjętymi przez unijne organy, których efektem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana Dyrektywą o ochronie praw sygnalistów.  

Celem unijnej dyrektywy było ustalenie wspólnotowych ram w zakresie poziomu ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa. Regulacje zawarte w Dyrektywie o ochronie praw sygnalistów określają pewne minimalne normy zabezpieczające prawa sygnalistów, a ewentualne rozszerzenie katalogu tych środków należy do kompetencji państw członkowskich. Najważniejszym skutkiem wspomnianej dyrektywy jest obowiązek wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praw sygnalistów przez kraje członkowskie, w tym także przez Polskę.  

W polskim parlamencie wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu ustawy, który będzie określał zasady i zakres ochrony sygnalistów. Warto jednak już teraz zapoznać się z regulacjami zawartymi w unijnej dyrektywie odnoszącymi się do ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa, z uwagi na konieczność wprowadzenia w podmiotach prywatnych i publicznych wielu nowych obowiązków.  

Na czym polega ochrona sygnalistów?  

Aby uzyskać status sygnalisty oraz przysługującą w tym zakresie ochronę należy spełnić kilka dodatkowych przesłanek. Nie wystarczy samo przekonanie o tym, że zgłaszane informacje stanowią naruszenie prawa. Dla potwierdzenia takiego zgłoszenia konieczne są konkretne podstawy w postaci dowodów lub faktów, a także chęć działania dla tzw. dobra publicznego.  

Sygnalistą może zostać każdy, kto w bezpośredni lub pośredni sposób zetknął się z działalnością danej jednostki, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa. Mogą to być obecni oraz byli pracownicy, a także wspólnicy, kontrahenci czy podwykonawcy. Katalog tych osób jest obszerny, tak jak zestaw środków ochrony, które mają zapobiegać i przeciwdziałać ewentualnym działaniom odwetowym.  

Ochrona sygnalistów obejmuje takie formy pomocy, jak: 

 • ochrona przed zwolnieniem z pracy,  
 • zakaz wysłania pracownika na przymusowy urlop bezpłatny,  
 • zakaz obniżenia wynagrodzenia,  
 • zakaz nałożenia środka dyscyplinarnego lub innej kary,  
 • zakaz degradacji, wstrzymania szkoleń lub awansu,  
 • a także zakaz dyskryminacji oraz innego niekorzystnego i niesprawiedliwego traktowania.  

W przypadku kontrahentów czy podwykonawców obowiązuje zakaz wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umów dostawy towarów lub świadczenia usług, a także zakaz odebrania licencji lub zezwolenia w związku ze zgłoszonym naruszeniem prawa.  

Jakie procedury należy wdrożyć w związku z ochroną sygnalisty?  

Procedury, które należy opracować wynikają z określonych kanałów, za pośrednictwem, których można zgłaszać potwierdzone nadużycia. Unijna Dyrektywa o ochronie sygnalistów wskazuje na trzy możliwe sposoby dokonywania zgłoszeń, którymi są kanał wewnętrzny, zewnętrzny oraz publiczny. Z punktu widzenia pracodawców najważniejszy jest kanał wewnętrzny, który przebiega bezpośrednio w ramach struktury danej firmy. To do pracodawcy należy opracowanie procedury dotyczącej zgłoszenia nadużyć w tej formie. Może to następować za pomocą dedykowanego programu, a także mailowo lub telefonicznie. Przyjęcie wewnętrznego regulaminu zgłoszeń naruszenia prawa ma ułatwić procedurę raportowania nieprawidłowości. Pracodawca jest także zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za odbieranie zgłoszeń, a także zastosowania procedur wyjaśniających i naprawczych po otrzymaniu konkretnego zgłoszenia.  

RODO a ochrona sygnalistów – wymóg poufności 

Dodatkowym i równie istotnym obowiązkiem, który istnieje po stronie pracodawcy jest konieczność zachowania poufności w zakresie danych sygnalisty. Dane pozwalające na identyfikację sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie tych danych jest konieczne ze względu na prowadzone przez organy publiczne lub sądy postępowanie wyjaśniające lub sądowe oraz w przypadku uzyskania w tym zakresie wyraźnej zgody samego sygnalisty.  

Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych sygnalisty będzie podmiot, do którego wpłynęło jego zgłoszenie. W relacji sygnaliści a RODO warto podkreślić, że do przetwarzania danych osobowych sygnalistów lub osób uczestniczących w wewnętrznej procedurze wyjaśniającej danej jednostki, mają zastosowanie przepisy RODO w szczególności w zakresie najważniejszych zasad oraz podstaw przetwarzania danych osobowych.  

Zapraszamy na szkolenia sygnalistów zarówno z sektora prywatnego i publicznego 

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców oraz pracowników zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Głównym celem szkoleń jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie ochrony sygnalistów w kontekście przepisów unijnej dyrektywy.  

Procedury wdrożeniowe dotyczące OCHRONY SYGNALISTÓW dostosowane do Twojej firmy/instytucji

Zakres usługi obejmuje:

 • Opracowanie i wdrożenie procedury dostosowanej do warunków u danego pracodawcy (m.in. Regulamin, upoważnienia).
 • Szkolenie informacyjne dla pracowników z wdrożonej procedury w opcji online lub stacjonarnej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia dla osób uczestniczących w szkoleniu Online na żywo.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedstawimy indywidualną ofertę

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771, 721 649 991

mail: biuro@szkolenia-css.pl  w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Procedury”