Spis treści

rozwiązywanie konfliktów w pracy szkolenia z kompetencji miękkich

Komunikacja w pracy i rozwiązywanie konfliktów – szkolenia z kompetencji miękkich

Dobra komunikacja w pracy przekłada się na lepszą organizację, a także większą efektywność i zaangażowanie całego zespołu w realizację powierzonych projektów lub zadań. Interakcje zachodzące pomiędzy pracownikami mogą wynikać nie tylko z określonych cech charakteru i przyzwyczajeń, ale także z istniejącego w danym środowisku pracy systemu hierarchii i zależności. Kluczem do zbudowania przyjaznej atmosfery w pracy jest właściwa komunikacja zarówno w relacjach pomiędzy współpracownikami, jak i na linii pracownik-przełożony.

Nad poprawą jakości komunikacji w miejscu pracy można i warto popracować, często przy zastosowaniu niewielkich nakładów oraz środków. W budowaniu i wzmacnianiu prawidłowej komunikacji może pomóc wiedza o rodzajach i źródłach konfliktów w miejscu pracy. Szansą na zbudowanie zgranego zespołu pracowników może być także udział w szkoleniach z kompetencji miękkich, które łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. W naszej ofercie posiadamy szkolenie, którego celem jest poprawa komunikacji w pracy oraz zapobieganie powstaniu poważnych konfliktów w zespole.

Czym jest konflikt? Rodzaje konfliktów w miejscu pracy

Konflikty są nieuchronnym zjawiskiem zarówno w prywatnych relacjach międzyludzkich, jak i podczas współpracy w ramach danej organizacji. Konflikt w miejscu pracy można zdefiniować, jako istnienie pewnej sprzeczności w postrzeganiu rzeczywistości przez co najmniej dwie strony, co przekłada się na odmienne realizowanie celów, zadań, interesów oraz postaw. Na brak komunikacji między pracownikami i powstawanie sytuacji konfliktowych mają wpływ niewątpliwie różnice w osobowości, a także wysyłane komunikaty werbalne i niewerbalne, wyrażane mową ciała.

Rodzaje konfliktów, które mogą występować w danej organizacji mają charakter:

• wewnętrzny (dotyczy sytuacji, w której określona osoba nie może sprostać wymaganiom innych lub powierzonym obowiązkom),

• jednostkowy (konflikt pomiędzy co najmniej dwiema osobami w miejscu pracy),

• grupowy (dotyczy sytuacji konfliktu między grupami pracowniczymi),

• mieszany (konflikt pomiędzy daną jednostką, a grupą pracowników).

Jakie są źródła konfliktów w organizacji?

Komunikacja między pracownikami odbywa się na wielu różnorodnych płaszczyznach, które dotykają zarówno spraw prywatnych, jak i środowiska pracy. Każda z tych sfer może być źródłem czynników, które powodują występowanie sytuacji konfliktowych.

Przykładowe źródła konfliktów w miejscu pracy to:

• różnice wynikające z cech charakteru, osobowości, wyznawanych wartościach, czy światopoglądzie,

• różnice w wynagrodzeniach oraz partycypacji w innych zasobach firmy,

• niewłaściwa organizacja pracy oraz odmienne poglądy dotyczące realizacji założonych celów,

• pojawienie się nowego pracownika lub rywalizacja w ramach grup pracowników,

• niewłaściwa struktura zarządzania i błędny dobór osób na stanowiska kierownicze.

Jak poprawić komunikację pracy?

Dobra komunikacja w zespole jest wynikiem prawidłowej oceny środowiska pracy i panujących w nim relacji oraz zastosowania odpowiednich technik i metod komunikowania. Znajomość źródeł konfliktów oraz barier komunikacyjnych pozwala odpowiednio wcześnie reagować na sytuacje kryzysowe oraz niwelować zaistniałe spory. Na umiejętne rozwiązywanie konfliktów w pracy ma wpływ asertywna komunikacja, a także wzajemny szacunek i właściwa organizacja miejsca pracy.

Wiedza w zakresie metod rozwiązywania sporów w organizacji pozwala dostrzec nie tylko negatywne, ale także pozytywne strony powstałego konfliktu. Właściwa diagnoza i rozwiązanie problemów na tle komunikacji w miejscu pracy może przyczynić się do większego zintegrowania zespołu, wyeliminowania osób działających na szkodę firmy, usprawnienia procesów zarządzania, a także zwiększenia innowacyjności oraz efektywności.