Spis treści

Przeprowadzanie ewidencji czasu pracy w poszczególnych miesiącach jest niezwykle istotne. Zgodnie z obowiązującym prawem pracownik w danym okresie rozliczeniowym nie może pracować więcej niż 8 godzin na dzień i 40 godzin tygodniowo. W 2024 roku wypada 251 dni roboczych, co daje łącznie 2008 godzin pracy na pełnym etacie. Godziny te należy podzielić na poszczególne miesiące, uwzględniając dni wolne od pracy i wspomniane już przepisy Kodeksu Pracy. W jaki sposób najlepiej obliczyć wymiar czasu pracy na pełnym i niepełnym etacie? Kto powinien zajmować się ewidencją pracy pracowników? W artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania! 

Ewidencja czasu pracy – co to jest?

Ewidencja czasu pracy to proces dokumentowania i rejestrowania czasu, który pracownicy spędzają na wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Konieczność kontrolowania czasu pracy wynika z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącego dokumentacji pracowniczej. Ewidencja pracy pracowników powinna obejmować informacje, takie jak: 

 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
 • godziny przepracowane w nocy, 
 • przedstawione zwolnienia z pracy, 
 • wykaz usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, 
 • liczba nadgodzin, 
 • dni wolne.  

Ewidencja czasu pracy pracownika – jak wykonać obliczenia?

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy ewidencję czasu pracy pracownika na pełnym etacie należy obliczać w sposób następujący: 

Liczbę pełnych tygodni do przepracowania w danym okresie trzeba pomnożyć razy 40h (lub 4h w przypadku rozliczania jednego miesiąca), a do otrzymanego wyniku dodać liczbę pozostałych dni roboczych przynależących do danego okresu rozliczeniowego pomnożoną przez 8h (chodzi o dni wykraczające poza pełny tydzień). Na końcu należy odjąć każde 8h za wolne od pracy święta wypadające poza niedzielą. 

Jak obliczyć wymiar pracy dla pracownika na niepełnym etacie? Analogicznie, zmniejszając czas pracy w sposób proporcjonalny względem liczby godzin do przepracowania na pełnym etapie (np. jeśli pracownik jest zatrudniony na pól etatu, to wynik należy podzielić przez dwa). 

Jakie dni są wolne od pracy w 2024 roku? 

W tym roku pracownikom przysługuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy z powodu świąt, przy czym 2 z nich wypadają w niedzielę (zgodnie z Kodeksem Pracy nie przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny od pracodawcy). Jakie dni należy więc uwzględnić przy ewidencji czasu pracy w dalszej części roku? Są to: 

 • 1 stycznia – Nowy Rok 
 • 6 stycznia – Trzech Króli 
 • 1 kwietnia – Wielkanoc, 
 • 1 maja – Święto Pracy, 
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja, 
 • 30 maja – Boże Ciało, 
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych, 
 • 11 listopada – Święto Niepodległości, 
 • 25 grudnia – Boże Narodzenie, 
 • 26 grudnia – Boże Narodzenie. 

Kto powinien zajmować się ewidencją pracy pracowników?

W firmach często panuje przekonanie, że to kadrowa powinna zajmować się ewidencją pracy pracowników w zakresie planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.

Zapytaliśmy specjalistę Aleksandra Kuźniara, czy i w jakim zakresie za czas pracy w firmie odpowiada kadrowa. Otrzymaliśmy zdecydowaną odpowiedź:  

„Za czas pracy tj. za planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w firmie, nie odpowiada kadrowa, tylko osoba kierująca pracownikami. To na kierownikach poszczególnych komórek organizacyjnych spoczywa obowiązek prawidłowego planowania (tzn. układania grafików czasu pracy zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów) ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy podległych pracowników, a także wykorzystywania przez nich urlopów wypoczynkowych. Kadrowa ma tylko przyjąć od kierownika prawidłowe dokumenty z zakresu czasu pracy. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy podległych pracowników, więc ma obowiązek znać przepisy o czasie pracy. W przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność administracyjną za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a w niektórych przypadkach także na odpowiedzialność karną z art. 218 kodeksu karnego. 

Aleksander Kuźniar – prawnik, specjalista z zakresu stosowania prawa pracy.