Spis treści

Niezależnie od przyczyn ustania stosunku pracy każdy pracodawca ma obowiązek wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. To oficjalny dokument, który potwierdza zakończenie współpracy i jednocześnie przedstawia najważniejsze informacje dotyczące jej przebiegu. W niektórych sytuacjach może się jednak zdarzyć, że zauważymy w nim błąd. W celu naniesienia poprawek trzeba wówczas zwrócić się z prośbą do byłego pracodawcy o dokonanie sprostowania świadectwa pracy. Do kiedy można zareagować? Jak powinien wyglądać ten proces? 

Prawo pracy a konieczność wydania poprawnego świadectwa pracy 

Zgodnie z prawem pracy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z pracownikiem (nie ważne z czyjej inicjatywy i w jakich okolicznościach doszło do ustania stosunku pracy). W dokumencie tym powinny znajdować się szczegółowe informacje o charakterze zatrudnienia, w tym m.in. te na temat: 

  • czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
  • pełnionej przez pracownika funkcji, 
  • czasowego wymiaru pracy, 
  • podstawie prawnej, które uzasadnia rozwiązanie umowy, 
  • wykorzystanego oraz niewykorzystanego urlopu, 
  • liczby dni, podczas których pracownik był niezdolny do pracy. 

Art. 97 § 1 nowelizacji Kodeksu pracy z 7 września 2019 roku przewiduje, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu rozwiązania umowy, a jeśli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek przesłać dokument pocztą nie później, niż 7 dni po ustaniu stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy po terminie może wiązać się z nałożeniem kary finansowej. 

Świadectwo pracy z błędem – co trzeba zrobić? 

Świadectwo pracy powinno być przygotowane w sposób prawidłowy. Jest bowiem niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Co jednak, kiedy zauważymy nieprawidłowość lub brak jakiejś informacji? W żadnym wypadku nie można próbować poprawić świadectwa pracy samodzielnie. To oficjalny dokument, dlatego sprawę trzeba rozwiązać zgodnie z obowiązującym w tej sytuacji prawem. Należy więc wówczas zwrócić się do byłego pracodawcy z wnioskiem o korektę świadectwa pracy. 

Korekta świadectwa pracy – do kiedy należy zareagować? 

Zgodnie z prawem pracy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy należy złożyć do byłego pracodawcy w terminie do 14 dni od momentu uzyskania dokumentu z błędem. Może on nanieść poprawki i odesłać poprawne świadectwo pracy z aktualną datą lub przesłać oficjalną odmowę. W drugiej sytuacji pracownik ma możliwość skierowania wniosku o korektę świadectwa pracy do sądu pracy (do 14 dni od otrzymania odmowy). 

Sprostowanie świadectwa pracy – a co, gdy błąd odkryto po latach? 

Często błąd w świadectwie pracy zauważany jest dopiero po kilku latach. Co wtedy? Okazuje się, że nawet w takiej sytuacji obowiązuje wspomniana wyżej procedura. Dokument ten jest niezwykle ważny, dlatego w interesie obu stron powinno być to, aby był on prawidłowy. Przy jakichkolwiek nieprawidłowościach, niezależnie od upłyniętego czasu, koniecznie trzeba więc starać się o uzyskanie korekty świadectwa pracy.