Spis treści

Stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości stanowi poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. Może także stwarzać sytuację zagrożenia dla innych pracowników, osób postronnych oraz mienia zakładu pracy. Osobą, która odpowiada za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest pracodawca. Czy to oznacza, że może on również przeprowadzić kontrolę trzeźwości w zakładzie pracy?

Badanie trzeźwości pracownika po nowelizacji kodeksu pracy

Nowelizacja kodeksu pracy przynosi wiele rewolucyjnych zmian, w tym także w zakresie trzeźwości w zakładzie pracy. Wielu właścicieli firm zastanawia się nad tym, kiedy kontrola trzeźwości pracowników będzie obowiązkowa? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi: nigdy. To pracodawca zadecyduje, czy wprowadza kontrolę trzeźwości w swoim zakładzie pracy, czy też nie. Nowe przepisy odnoszą się do dwóch sytuacji, które dają pracodawcy nowe uprawnienia w tym zakresie:

  • Przeprowadzenie tzw. prewencyjnej kontroli na obecność alkoholu,
  • Przeprowadzenie kontroli na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy.

W obu przypadkach sprawdzanie trzeźwości w pracy musi służyć zapewnieniu ochrony dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób, a także mienia zakładu pracy.

Jakie obowiązki wiążą się z przeprowadzeniem kontroli trzeźwości w zakładzie pracy?

Jeżeli pracodawca zdecyduje się wprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika, będzie musiał w tym zakresie dostosować dokumentację zakładową, w tym układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub ogłosić nowe zasady w formie obwieszczenia.

Przykładowo w regulaminie pracy powinny zostać określone kwestie związane z istnieniem grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, sposobem i częstotliwością jej przeprowadzania, rodzajem sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia kontroli, a także zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Pracodawca będzie musiał także poinformować pracowników w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy o tym, że zdecydował się wprowadzić kontrolę trzeźwości. Będzie musiał również odebrać oświadczenie od pracownika, które umieszcza się w jego aktach osobowych dla celów dowodowych.

Warto zaznaczyć, że jeżeli dany pracodawca nie zechce zmieniać regulaminu pracy, a także nie zechce samodzielnie wprowadzać kontroli trzeźwości, nie musi tego robić. W dalszym ciągu będzie mógł postępować tak, jak do tej pory, to znaczy w razie wątpliwości, co do trzeźwości pracownika wezwać organy powołane do ochrony porządku publicznego, takie jak policja, które dokonają takiego badania i pozostawią z niego odpowiedni protokół. Funkcjonariusze organów porządkowych będą zobowiązani do pozostawienia wspomnianego protokołu w zakresie wyników przeprowadzonego badania na obecność alkoholu lub innych podobnie działających środków. To pracodawca będzie podejmował decyzję, czy na podstawie tego dokumentu ukarze pracownika karą porządkową, umieści protokół z kontroli w części B akt osobowych, czy zdecyduje się na bardziej radykalne kroki łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.