Spis treści

Zmiany w kodeksie pracy 2023 – co nas czeka?

Rok 2023 to ważny rok z punktu widzenia zmian w Kodeksie pracy. Nowe przepisy wynikają z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw, tak zwanej dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy rodzicielskiej. Nowelizacja Kodeksu pracy jest także wynikiem zmian na rynku pracy, które spowodowała pandemia COVID-19. Zmiany w przepisach prawa pracy w 2023 roku będą wprowadzały zarówno nowe uprawnienia dla pracowników, jak i dodatkowe obowiązki dla pracodawców i kadrowców. Każda nowelizacja obowiązujących przepisów wiąże się z koniecznością ich przyswojenia oraz dostosowania do nich dotychczasowej dokumentacji.

Zmiany w Kodeksie pracy – kiedy nastąpią

W natłoku informacji wielu pracodawców, czy pracowników działu kadr, zastanawia się nad tym, jakie przepisy weszły już w życie, a jakie jeszcze nie, a także, za co się już trzeba zabrać, w zakresie opracowania nowej dokumentacji pracowniczej, a co jeszcze może trochę poczekać. Takich pytań otrzymuję mnóstwo od uczestników szkoleń, czy od osób, które po szkoleniu dzwonią do mnie z różnymi wątpliwościami w sprawach z zakresu prawa pracy. Dla jasności warto wskazać, że aktualnie obowiązują już regulacje wynikające z ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą między innymi pracy zdalnej, która obowiązuje od 7 kwietnia 2023 r. i przepisów z zakresu kontroli trzeźwości pracownika, które obowiązują od 21 lutego 2023 r.

Zmiany w zakresie pracy zdalnej

Zatem, aby dobrze dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów, musimy rozpocząć pracę, między innymi nad stworzeniem odrębnego regulaminu pracy zdalnej, jeżeli chcecie Państwo taką formę pracy u siebie zastosować. Z wprowadzeniem pracy zdalnej wiąże się także szereg innych obowiązków, które wynikają ze zmian w Kodeksie pracy, na które pracodawcy powinni odpowiednio wcześniej się przygotować. Dotyczy to na przykład obowiązku zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi niezbędnych do pracy, zapewnienia ich instalacji, serwisu oraz konserwacji, pokrycia określonych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, a także obowiązku zapewnienia pracownikowi szkoleń i pomocy technicznej, które są niezbędne do wykonywania pracy w omawianej formie zdalnej.

Kontrola trzeźwości pracowników

Jeżeli chodzi o kontrolę trzeźwości pracowników, warto zaznaczyć, że nie będzie to obowiązkowe po stronie pracodawcy. Jeżeli natomiast zechcecie Państwo zgodnie z nowymi przepisami objąć kontrolą trzeźwości określoną grupę pracowników oraz samodzielnie ją wśród nich przeprowadzać, to będziecie musieli w tym zakresie dokonać określonych zmian w waszym dotychczasowym regulaminie pracy. Zgodnie z nowelizacją przepisów prawa pracy informacje dotyczące wprowadzenia kontroli trzeźwości, wskazanie na grupę lub grupy pracowników objętych tą kontrolą, sposób oraz częstotliwość jej przeprowadzania, a także wskazanie rodzaju wykorzystywanego na potrzeby kontroli urządzenia, powinny zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Pozostałe zmiany w kodeksie pracy w 2023 roku

Kolejne zmiany w kodeksie pracy 2023 będą także wynikały z uchwalonej ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Nowe przepisy, które dotyczą między innymi urlopów związanych z rodzicielstwem oraz umów pracowniczych będą obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r. Są to istotne zmiany, na które już powinniśmy się jako pracodawcy przygotować, ponieważ ich obowiązywanie będzie oznaczało mnóstwo nowych dokumentów do stworzenia. Nowelizacja będzie dotyczyła znacznego poszerzenia zakresu informowania pracownika o stosunku pracy, co przełoży się na nowy wzór umowy o pracę do opracowania, a także na nową informację z art. 29, § 3 Kodeksu pracy. W celu uniknięcia pomyłek i wątpliwości warto już teraz przygotować się na te zmiany.