Spis treści

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 roku i wiązane z nią obostrzenia.  2023 rok przyniesie wiele zmian w Kodeksie pracy. Są one wymuszone zarówno prawem unijnym, jak i specyfiką rynku pracy, na który w dużym stopniu wpłynęła epidemia COVID-19 i z nią obostrzenia.

Co warto wiedzieć o nadchodzących zmianach 

Zapraszamy na szkolenie w zakresie najważniejszych zmian w prawie pracy, które mają wejść w życie w 2023 roku. Wiele osób błędnie zakłada, że jest jeszcze czas, aby się wyszkolić. Niestety z uwagi na dużą ilość zmian oraz związanych z nimi procedur w zakresie przepisów prawa pracy warto odpowiednio wcześniej przygotować się na nadchodzącą nowelizację. Zmiana przepisów będzie dotyczyła m.in.:  

  • Kontroli trzeźwości pracowników, 
  • Pracy zdalnej, w tym okazjonalnej pracy zdalnej, 
  • Rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia, która wynika z implementacji dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej, 
  • Zapisów wynikających z implementacji dyrektywy Work-Life Balance.  

Nowelizacja Kodeksu pracy pociąga za sobą konieczność zaktualizowania dokumentacji pracowniczej. W wielu przypadkach będzie to oznaczało opracowanie nowego wzoru dokumentów, które są przekazywane pracownikowi, np. wzór umowy o pracę, czy informacja o warunkach zatrudnienia, która zostanie odpowiednio rozszerzona. Pojawią się także nowe uprawnienia pracownicze, takie jak urlop rodzicielski dedykowany ojcom, urlopy opiekuńcze udzielane w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny, a także osobie, która mieszka z pracownikiem, czy dni wolne dla pracowników z powodu działania siły wyższej. Wszystkie te zmiany będą obowiązywać w niedługim czasie w polskim prawie pracy i należy się na nie odpowiednio przygotować.  

Co można zyskać uczestnicząc w szkoleniu 

W ramach szkolenia otrzymają Państwo wzory dokumentów pracowniczych, które będą zgodne ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją Kodeksu pracy wraz z ich omówieniem.

Zwrócimy uwagę między innymi na informację z art. 29 §3, która do tej pory była w pewien sposób lekceważona przez pracodawców oraz działy kadr. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie pracy, informacja o warunkach zatrudnienia stanie się bardzo obszernym dokumentem, a dodatkowo jej brak lub nieterminowość udzielenia pracownikowi będzie traktowana, jako nowe wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, zagrożone karą grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że zmiany w kodeksie pracy będą skutkowały odpowiednimi zmianami w rozporządzeniach. W zakresie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości pracodawca będzie musiał opracować między innymi wzór protokołu kontroli oraz odpowiednie upoważnienia do jej przeprowadzenia. Zmiany związane z nowymi urlopami pracowniczymi będą wymagały zaktualizowania świadectwa pracy oraz wniosków, które pracownik składa zwracając się o możliwość wykorzystania urlopu. Zmienią się także regulacje dotyczące sposobu obliczania wynagrodzenia za dni wolne od pracy w związku z nowymi urlopami pracowniczymi.  

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy pozwoli przygotować niezbędne dokumenty odpowiednio wcześniej, tak, aby przejść przez zapowiadane zmiany w miarę łagodnie.