Przez wyście prywatne pracownika należy rozumieć udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Mogą to być na przykład sytuacje związane z koniecznością nagłego odbioru dziecka z przedszkola lub szkoły. Pracodawca ma obowiązek prowadzić listy obecności pracowników oraz ewidencję czasu pracy pracownika, w której powinny się znaleźć informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, a także ewidencje wyjść w celu załatwienia spraw prywatnych. Trzeba pamiętać, że samowolne opuszczenie stanowiska pracy bez uzgodnienia z pracodawcą stanowi poważne naruszenie obowiązków pracowniczych.

Wyjścia prywatne podczas pracy zdalnej

Uregulowanie pracy zdalnej w znowelizowanym Kodeksie pracy wzbudza wiele pytań odnoszących się do organizacji pracy w tym trybie. Wielu pracowników zastanawia się jak złożyć wniosek o wyjście prywatne przy pracy zdalnej? Pojawia się także zasadnicze pytanie, w jaki sposób pracownik, który wykonuje pracę w formie zdalnej, w swoim miejscu zamieszkania, i potrzebuje wyjść z pracy na przykład, aby odebrać dziecko z przedszkola, może skorzystać z procedury wyjścia prywatnego. Kwestią sporną może być fakt, że przecież nasz pracownik przebywa w domu, a nie w zakładzie pracy, jak więc w tej sytuacji ma złożyć pisemny wniosek dotyczący zwolnienia od pracy? Ustawodawca w Kodeksie pracy dla określonych wniosków składanych przez pracownika przewiduje wyłącznie formę pisemną. Dotyczy to w szczególności wniosku o wyjście prywatne, wniosku o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych, czy wniosku o urlop bezpłatny. Kodeks pracy przewiduje dla takich oświadczeń formę pisemną, nie regulując jednocześnie treści takiego wniosku, a także sposobu oraz terminu jego złożenia. Te dodatkowe elementy są najczęściej doprecyzowane w aktach wewnętrznych danego zakładu pracy, takich jak regulamin pracy, czy porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ustawodawca przewidział w nowych przepisach analogiczne rozwiązanie odnoszące się do pracy zdalnej.

Co przewiduje kodeks pracy w sytuacji wyjść podczas pracy zdalnej

Zgodnie z art. 6732 Kodeksu pracy wnioski złożone przez pracownika pracującego w trybie zdalnym, dla których przepisy kodeksu lub innych ustaw, czy aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy, wymagają formy pisemnej, mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej. Zatem nasz pracownik, który jest zatrudniony w trybie pracy zdalnej i potrzebuje skorzystać z możliwości wyjścia prywatnego, będzie mógł złożyć w tym zakresie do pracodawcy wniosek w formie elektronicznej. Elektroniczna postać wniosku o wyjście prywatne jest w tej sytuacji uważana za równoważną formę dokumentową, jak w przypadku alternatywnej postaci papierowej. Warto wskazać, że dla prawidłowego udokumentowania danej czynności prawnej, w tym także dla oświadczeń woli w postaci wniosków ważne jest zawarcie pewnych elementów pozwalających na ustalenie osoby składającej dane oświadczenie. Odnosząc te zasady do pracownika składającego wniosek o wyjście prywatne podczas pracy zdalnej, należy pamiętać o tym, aby w treści wiadomości mailowej zawrzeć na końcu swoje imię i nazwisko lub inne dane pozwalające na wystarczające ustalenie tożsamości.

Czy wyjścia prywatne podczas pracy zdalnej powinny być odpracowane?

Na koniec warto dodać, że uzgodnione z pracodawcą zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych nie zalicza się do czasu pracy i z tego powodu powinno być odpracowane. W praktyce najczęściej wygląda to w ten sposób, że pracownik odpracowuje zaległe godziny w kolejnym dniu lub rozkłada ten czas na raty w przyjętym okresie rozliczeniowym. Odpracowanie zwolnienia udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych zgodnie z Kodeksem pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zarówno w przypadku pracowników pracujących w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym ilość odpracowywanego czasu nie może naruszać prawa pracownika do dobowego oraz tygodniowego okresu odpoczynku.