Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte

Sprawdź czy przestrzegasz prawo pracy i czas pracy w zakładzie pracy – unikaj najczęściej popełnianych błędów

Program

1.Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż

– Jak formułować treść ogłoszeń o pracę aby nie narazić się na zarzut zbierania zbyt dużej ilości danych osobowych?

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

– Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.

– Czy można zabierać świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia przed podpisaniem umowy o pracę?

– Czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?

– Czy w aktach osobowych pracownika przechowywać klauzule informacyjne, upoważnienia do przetwarzania danych i inne dokumenty RODO – czy powinny się one znajdować w dokumentacji prowadzonej przez IOD?

– Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – ważny element związany z zatrudnieniem pracownika.

 

 1. Umowa o pracę 2023 po zmianach – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi

– Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?

– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!

– W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?

– Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?

– Brak w przepisach prawa wzoru umowy o pracę – jaki sporządzić swój własny wzór?

– Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika po zmianach Kp w 2023 r. aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

 

 1. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2023 r. – terminy ruszyły!

– Zawieszenie przepisów dotyczących okresowych badań profilaktycznych już nieaktualne – kogo wysłać na badania w pierwszej kolejności?

– Nowa tabela czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na podstawie, której wypełniane jest skierowanie na badania.

– Czy można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań lekarskich?

– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?

– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?

– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.

– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania?

– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?

– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

 

 1. Akta osobowe w 2023 – A,B,C,D,E.

– Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania?

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

– Czy jest konieczność zakładania części E w starych aktach osobowych?

– Co zrobić ze spisem w części D lub E akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?

– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?

– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

– Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

 

 1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

– Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – uwaga na zapisy w treści porozumienia!

– Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – czy należy wskazywać siedzibę, do którego może się odwołać pracownik?

– Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.

– Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.

– Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.

– Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.

– Kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi zgodnie z RODO

 

 1. Nowe świadectwo pracy w 2023 r.

– Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.

– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?

– Tryb uzupełniania i  prostowania świadectwa pracy.

– Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

 

 1. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe, siła wyższa, urlop opiekuńczy, krwiodawstwo.

– Czy wniosek urlopowy musi być pisemny?

– Czy drukować wnioski urlopowe składane w systemach elektronicznych i umieszczać w dokumentacji ze stosunku pracy pracownika.

– Jak ewidencjonować urlopy wypoczynkowe pracowników?

– Czy można wykorzystać „połówkę” urlopu?

– Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop? – czy pracodawca może pisemnie zobowiązać pracownika do urlopu.

– Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.

– Plan urlopów czy warto posiadać i jak go sporządzać?

– Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić i co pracownik musi wskazać we wniosku.

– Czy można żądać od pracownika załączania aktów stanu cywilnego potwierdzających uprawnienie do urlopu okolicznościowego?

– Czy kierownik może odmówić pracownikowi wolnego z powodu siły wyższej ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie pracodawcy?
– Kiedy pracownik musi zgłosić wolne o siłę wyższą?
– Czy wolne z powodu siły wyższej może być zgłaszane z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem?
– Urlop opiekuńczy 5 dni – czy można odmówić pracownikowi gdy nieprawidłowo wypełni wniosek?
– Czy pracownik musi udowodnić konieczność sprawowania opieki nad inna osoba by otrzymać urlop opiekuńczy?
– Jakich danych nie wolo żądać od pracownika wnioskującego  o wolne z powodu siły wyższej?
– Opieka nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia – kiedy można odmówić pracownikowi lub przesunąć termin korzystania?
– Kiedy pracownik powinien poinformować przełożonego, że zamierza iść oddać krew?
– Czy pracownik może wykorzystać jedynie 1 dzień wolnego na krwiodawstwo?

 1. Czas pracy 2023 r. – lista kontrolna najczęstszych wykroczeń – sprawdź czy nie popełniasz.

– Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników?
– Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
– Czy grafiki czasu pracy mogą być przechowywane poza dokumentacją pracowniczą u kierowników?
– Czy dział kadr ma kontrolować grafiki sporządzane przez kierowników?
– Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
– Czy można wnioskować wielokrotnie o wyjście prywatne, urlop, opiekę na tej samej kartce?
– Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
– Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
– Czy można zapłacić pracownikowi za pracę  w sobotę gdy nie chce odebrać wolnego dnia?
– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy?
– Konieczność planowania dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
– Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
– Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
– Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
– Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
– Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
– Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
– Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
– Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
– Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
– Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
– Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
– Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?
– Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
– Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
– Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
– Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.
– Czy cały czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej zalicza się do czasu pracy pracownika?
– Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
– Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
– Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
– Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?
– Czy regulamin ma określać kto odpowiada za czas pracy w zakładzie.
– Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
– Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
– Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
– Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
Ponadto w naszej ofercie:

 • konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową)  lub konsultacja jednorazowa
 • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • tel.: 722 211 771, 721 649 991

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.LOKALIZACJA NA MAPIE:

Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 10.10.2023 -
  godz: 09:30 - 14:30
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
Krosno
Hotel Nafta
ul. Lwowska 21
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR
CENA
520 zł netto

CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE