Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Obowiązujące przepisy prawa pracy i odpowiedzialność kadry kierowniczej za sprawy pracownicze

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Funkcja kierownicza w zarządzaniu sprawami pracowniczymi

– zagadnienia istotne w związku z kierowaniem pracą pracowników, pojęcie „osoby kierującej” w prawie pracy, zakres obowiązków kierownika, polecenie pracy,

– rola osoby kierującej w zapewnieniu przestrzegania przepisów o czasie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych przepisów wynikających z pełnienia nadzoru nad pracą pracowników.

 1. Nowelizacja przepisów prawa pracy w 2023 r. w kontekście uprawnień i obowiązków kadry kierowniczej

– praca zdalna

 • wprowadzenie i stosowanie pracy zdalnej w zakładzie pracy, wybór miejsca pracy zdalnej,
 • praca zdalna rodziców wychowujących dzieci do 4. roku życia,
 • warunki bhp w miejscu świadczenia pracy zdalnej,
 • kiedy pracownik może być zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej?
 • kontrola w miejscu wykonywania pracy, zasady kontroli. Kto może prowadzić kontrolę w miejscu pracy? Jaki będzie dopuszczalny zakres kontroli?
 • dokumentacja związana z bezpieczeństwem świadczenia pracy zdalnej: ocena ryzyka zawodowego, instrukcja bhp przy pracy zdalnej, zasady szkolenia w zakresie bhp dla pracowników zdalnych,
 • wypadki przy pracy zdalnej, postępowanie powypadkowe,
 • okazjonalne świadczenie pracy zdalnej – wymiar dni, zasady wprowadzenia okazjonalnej pracy zdalnej,

– kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy

 • wprowadzenie w zakładzie pracy prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników,
 • kontrola trzeźwości a przepisy RODO,
 • postępowanie przełożonego w przypadku wykonywania kontroli trzeźwości. Warunki legalnej prewencyjnej kontroli trzeźwości oraz postępowanie w przypadku podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy nietrzeźwy lub spożywał alkohol
  w miejscu pracy,
 • kiedy przełożony powinien zgłosić konieczność wezwania Policji do kontroli pracownika?
 • dokumentowanie kontroli trzeźwości,
 • kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika,

rodzicielstwo w przepisach prawa pracy

 • zmiana przepisów o rodzicielstwie – wdrożenie przepisów dyrektywy UE 2019/1158,
 • urlop rodzicielski dla obojga rodziców – nowe zasady korzystania z urlopu,
 • termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
 • urlop opiekuńczy – wymiar urlopu, dla kogo i na jakich warunkach?
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – nowe uprawnienie pracownicze, warunki korzystania,
 • elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8. roku życia,
 • odformalizowanie wnioskowania o korzystanie z uprawnień związanych
  z rodzicielstwem, przejście na „postać papierową lub elektroniczną” zamiast formy pisemnej,

– nowelizacja przepisów o umowach o pracę oraz konieczne działania w związku
z nowymi obowiązkami

 • zmiany w umowach na okres próbny – uzależnienie długości umowy na okres próbny od przyszłej umowy o pracę; możliwość wydłużenia okresu próbnego w przypadku nieobecności pracownika w pracy,
 • prawo wnioskowania o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne
  i bezpieczniejsze,
 • nowe przerwy w czasie pracy – jaka organizacja czasu pracy wymusi wprowadzenie nowych przerw? Zasady ich udzielania i rozliczania.
 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

– podstawowe pojęcia o czasie pracy oraz ich zastosowanie w praktyce – czas pracy, gotowość do pracy, okres rozliczeniowy, wymiar czasu pracy, normy czasu pracy, doba pracownicza, dyżur pracowniczy, systemy i rozkłady czasu pracy, praca zmianowa,

– obowiązki kierownika oraz pracowników w zakresie czasu pracy przy planowaniu
i rozliczaniu czasu pracy – harmonogramy pracy, karty ewidencji czasu pracy, wnioski pracownicze,

– ograniczenia w organizacji czasu pracy wynikające ze specyfiki zakładu pracy, stanowiska pracy lub statusu pracownika. Grupy pracowników pod szczególną ochroną,

– zarządzanie czasem pracy – przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy, dobowe i tygodniowe odpoczynki, dopuszczalne limity godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym oraz
w roku kalendarzowym,

– praca w godzinach nadliczbowych – pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, praca
w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy, dopuszczalność pracy
i wydawanie poleceń, praca w dniu wolnym, rekompensowanie pracy nadliczbowej na wniosek pracownika oraz bez wniosku pracownika,

– najczęstsze nieprawidłowości z zakresu ewidencjonowania czasu pracy.

 1. Prawa i obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie bhp

– dopuszczene pracownika do pracy – badania lekarskie, zalecenia lekarza medycyny pracy, instruktaż stanowiskowy, zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego,

– organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy,

– przestrzeganie obowiązku wyposażenia i używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

– organizowanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,

– dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,

– egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp.

 1. Odpowiedzialność osób kierujących za nieprawidłowości w sferze prawa pracy

– rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa pracy: porządkowa, wykroczeniowa, karna, cywilna,

– nieprawidłowości, które mogą być zakwalifikowane jako wykroczenia z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym czasu pracy oraz za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy,

– postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia, granice odpowiedzialności osoby kierującej, okoliczności obciążające i łagodzące przy wymierzaniu kary, sankcje z tytułu popełnienia wykroczenia.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Dariusz Natkaniec – prawnik. Praktyk, specjalista prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, ZFŚS, zatrudniania cudzoziemców. Od kilkunastu lat urzędnik państwowej instytucji kontrolnej. Autor książek i kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym podstaw nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, urlopów wypoczynkowych oraz wynagrodzeń, a także postępowania kontrolnego inspektora pracy, postępowania administracyjnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  Wieloletni wykładowca. Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 15.12.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
DARIUSZ NATKANIEC na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA