Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte

Dokumentacja pracownicza od A do Z po zmianach Kodeksu pracy w 2023 r. – kompletny zestaw wzorów dokumentów dla uczestników szkolenia wraz z omówieniem!!!

Program

 

1.Umowa o pracę po zmianach w 2023 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi

– Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?

– WZÓR – kwestionariuszy osobowych 2023!

– WZÓR – umowa o pracę po zmianach 2023 !

– WZÓR – umowa o pracę na okres próbny po zmianach 2023 !

– WZÓR – umowa o pracę na zastępstwo 2023 !

– WZÓR – klauzuli informacyjnej RODO przy przyjęciu do pracy 2023 !

– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!

– Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?

– Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP – uwaga na zmiany w 2023 r.?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?

– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– WZÓR – zapisy w umowie na zastępstwo zgodne z przepisami i RODO!

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

– WZÓR – porozumienia zmieniającego do umowy o pracę 2023 !

– WZÓR – bezpieczne dla pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron  2023 !


2.Nowa informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy 2023 r.

– Znaczne rozszerzenie informacji dla pracownika z art. 29 § 3 Kp

– WZÓR – informacji z art. 29 § 3 gdy w zakładzie obowiązuje regulamin pracy 2023 !

– WZÓR – informacji z art. 29 § 3 gdy w zakładzie nie obowiązuje regulamin pracy 2023 !

– WZÓR – konkretnych zapisów w informacji z 29 § 3 w zależności od warunków zatrudnienia pracownika, jego norm, wymiaru czasu pracy itp


3.Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2023 r.

– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?

– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?

– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.

– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania!!!?

– Czy skierowanie na badania musi być przechowywane w aktach osobowych pracownika?

– Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?

– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?

– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

– WZÓR – nowe skierowanie na badania lekarskie 2023 !

– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

– Karta szkolenie wstępnego bhp  – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?

– WZÓR – karty szkolenia wstępnego 2023 !

– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

– WZÓR – zaświadczenia ze szkolenia okresowego bhp 2023 !


4.Akta osobowe po zmianach work-life balance 2023 r.

– Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?

– Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce – wzory akt na szkoleniu !!!!

– W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

– WZÓR – zestawienia dokumentów dostarczonych przez pracownika zamiast kser dyplomów i świadectw pracy –  2023 !

– WZÓR – oświadczenia o zapoznaniu pracownika z dokumentacja wewnątrzzakładową 2023 !

– WZÓR – oświadczenia o zapoznaniu pracownika z monitoringiem 2023 !

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– WZÓR – zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych np. nr telefonu, wizerunku itp. 2023 !

– Żądanie zmiany umowy na czas nieokreślony po 6 miesięcznej pracy na czas określony – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!

– Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!

– WZÓR – wniosku o wolne z tytułu siły wyższej 2023 !

– WZÓR – wniosku o urlop opiekuńczy 2023 !

– Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika.

– WZÓR – potwierdzenie poinformowania pracownika o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, wolnych stanowiskach pracy i możliwości awansu 2023 !

– Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich.

– WZÓR – informacji rodzicielskiej dziecka do 8 roku życia 2023 !

– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

– WZÓR – porozumienia urlopowego 2023 !

– Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?

– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?

– Nowa cześć E akt osobowych na dokumenty z kontroli trzeźwości 2023 r. – czy wszyscy musza ja zakładać?

– WZÓR – protokołu z kontroli trzeźwości 2023 !

– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

– Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

– Jak prawidłowo usunąć z akt osobowych protokół z kontroli trzeźwości?

– WZÓR – oświadczenia o zapoznaniu pracownika z kontrola trzeźwości 2023


5.Świadectwo pracy w 2023 r.

– Nowe świadectwo pracy 2023 r.

– WZÓR – świadectwa pracy 2023 z przykładowymi zapisami !

– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?

– Tryb uzupełniania i  prostowania świadectwa pracy.

– Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

– WZÓR – informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej 2023 !

 

Ponadto w naszej ofercie:

 • konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową)  lub konsultacja jednorazowa
 • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • tel.: 722 211 771, 721 649 991

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.LOKALIZACJA NA MAPIE:

Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 12.10.2023 -
  godz: 09:30 - 14:30
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
Szczawnica
Hotel Nawigator
Ul. Zdrojowa 28
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR
CENA
520 zł netto

CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE