Szkolenia otwarte, Jednostki medyczne, Online

Czas pracy w podmiotach medycznych w 2023 r.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Czas pracy pracowników medycznych 2023 r.

Czas pracy pracowników medycznych jest istotnym zagadnieniem nie tylko z perspektywy organizacji służby zdrowia, ale również z punktu widzenia praw pracowników. W 2023 roku, w kontekście ciągłych zmian w prawie oraz dynamicznego rozwoju sektora medycznego, rozumienie zasad dotyczących czasu pracy jest kluczowe. Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących czasu pracy w podmiotach leczniczych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów. Wymiar czasu pracy pracowników medycznych 2023 jest to również zagadnienie, które zostanie poruszone podczas szkolenia. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat różnych systemów czasu pracy, norm i wymiarów, a także jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikom medycznym w kontekście dyżurów, pracy nadliczbowej czy dodatków za pracę w porze nocnej.

1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej.

2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach medycznych

  1. podstawowy system czasu pracy
  2. system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej
  3. dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych
  4. równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe

3. Czas pracy w podmiotach leczniczych – norma czasu pracy a wymiar

   1. normy czasu pracy personelu medycznego
   2. normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego
   3. normy czasu pracy pracowników niewidomych
   4. czym się różni norma czasu pracy w podmiotach leczniczych od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

4. Doba pracownicza

  1. ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  2. l obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;
  3. odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym
  4. l ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.

5. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce

  1. ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych
  2. harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym
  3. stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
  4. zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48
  5. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
  6. dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN

6. Dyżur medyczny

  1. dyżur medyczny a czas pracy
  2. dyżur a praca nadliczbowa i nocna
  3. wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
  4. e. zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów

7. Klauzula opt-out

  1. wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
  2. klauzula opt-out a normy czasu pracy
  3. wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
  4. stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out

8. Pozostawanie w gotowości

  1. wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
  2. wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości

9. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta

   1. ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej
   2. dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych
   3. naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych
   4. rekompensata za pracę w „wolne soboty

10. Prywatne wyjścia pracowników

  1. Wpływ wyjść prywatnych na obowiązujący ich wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
  2. Zasady korzystania z wyjść prywatnych

11. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach medycznych

 1. Zasady wypracowywania porozumienia
 2. Zasady podwyższania wynagrodzenia
 3. Czy dla wszystkich pracowników ustawa przewiduje podwyżki

 

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.

Zachęcamy do kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • tel.: 722 211 771, 721 649 991

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Urszula Langer:  Prawnik,  od kilkunastu lat  pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk w zakresie prawa pracy w szczególności w podmiotach medycznych. Audytor placówek medycznych w zakresie prawa pracy i czasu pracy. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Szanowany  wieloletni wykładowca na wyższej uczelni oraz w jednostkach szkoleniowych na terenie całej Polski.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 27.10.2023 -
  godz: 09:00 - 14:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
URSZULA LANGER -na ZYWO!!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA