Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Czas pracy 2023 r. w praktyce i dokumentacji – jak prawidłowo planować i dokumentować czas pracy pracownika.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Czas pracy 2023 r. w praktyce i dokumentacji – jak prawidłowo zaradzać i dokumentować czas pracy pracownika.

 

 1. Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

– Kto w zakładzie powinien wypełniać ewidencję czasu pracy pracowników?
– Czy pracownik kadr odpowiada za ewidencje czasu pracy czy kierownik ?
– Kogo ukarze PIP za błędne sporządzanie ewidencji czasu pracy?
– Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić aktualne wymogi?
– Siła wyższa, urlop opiekuńczy, praca zdalna w ewidencji czasu pracy.
– Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal są zgodne z przepisami – czy muszą być miesięczne?
– Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
– Jak prawidłowo ewidencjonować godziny nadliczbowe?
– Czy pracownikom zarządzającym i kierownikom ewidencjonować godziny nadliczbowe?
– Czy jest coś takiego jak nienormowany czas pracy?
– Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
– Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
– Konieczność ewidencjonowania w ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych.
– Zamieszczanie w karcie ewidencji szczegółowych danych na temat dyżurów pracowniczych.
– Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
– Kiedy ewidencja może być przechowywana w formie elektronicznej.
– Czy przechowywanie ewidencji w plikach w komputerze oznacza, że jest ona elektroniczna?
– Jak ma wyglądać prawidłowy wzór ewidencji czasu pracy – WZÓR dla uczestników szkolenia!

 1. Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika w 2023 r. – kto za nią odpowiada ?

– Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę (segregator) dla każdego pracownika na dokumenty z zakresu czasu pracy?
– Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
– Czy grafiki czasu pracy mogą być przechowywane poza dokumentacją pracowniczą u kierowników?
– Czy dział kadr ma kontrolować grafiki sporządzane przez kierowników?
– Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
– Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
– Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę z art. 188 kp, wniosków urlopowych itp.
– Czy nadal można stosować zeszyty wyjść prywatnych?
– Czy można wnioskować wielokrotnie o wyjście prywatne, urlop, opiekę na tej samej kartce? – WZÓR dla uczestników szkolenia!
– Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
– Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
– Za pracę w sobotę koniecznie inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego – dokument z uzgodnienia terminu odbiory w dokumentacji pracowniczej. – WZÓR dla uczestników szkolenia!
– Czy można zapłacić pracownikowi za pracę  w sobotę gdy nie chce odebrać wolnego dnia?
– Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy?

 1. Komu PIP przypisze popełnienie wykroczenia za błędny grafik ?

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?
– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?
– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy?
– Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy?
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
– Konieczność planowania dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
– Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne – WZORY grafików dla uczestników szkolenia!

 

 1. Prawidłowe stosowanie okresów rozliczeniowych daje dużo możliwości

– Jak gospodarować czasem pracy w okresie rozliczeniowym?
– Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
– Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach?
– Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
– Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
– Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.
– Obliczanie limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

 1. Doba pracownicza – kiedy wolno legalnie naruszyć ?

– Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
– Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
-Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
– Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
– Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
– Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

 1. Wyjścia prywatne pracowników – tu trzeba uważać!

– Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
– Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
– Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
– Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
– Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
– Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
– Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
– Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
– Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?

 1. Podróże służbowe – częste naruszenia czasu pracy

– Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
– Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
– Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
– Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
– Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.
– Czy cały czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej zalicza się do czasu pracy pracownika?

 1. Zła regulacja czasu pracy w regulaminie pracy powodem najczęstszych wykroczeń

– Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
– Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
– Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
– Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
– Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?
– Czy regulamin ma określać kto odpowiada za czas pracy w zakładzie?
– Jakie zapisy z zakresu czasu pracy warto zawrzeć w regulaminie pracy?

 1. Zagadnienia szczegółowe

– Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
– Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym, a kiedy można przełożyć to na kolejny.
– Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
– Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
– Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.

 


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 01.12.2023 -
  godz: 08:00 - 12:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 08.00-12.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA