Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

KPA w praktyce- najczęściej popełniane błędy

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Co to jest sprawa administracyjna i w jakim zakresie stosujemy KPA

– zakres sprawy administracyjnej

– wyłączenia ze stosowania KPA

Podstawowe zasady prowadzenia postepowań administracyjnych  i ich praktyczne znaczenie na przykładach :

– zasada praworządności – co tak na prawdę znaczy?

– zasada prawdy obiektywnej – granice dowodzenia w post adm.

– zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony – praktyka rozstrzygania wątpliwości

– współdziałanie organów administracji publicznej

– zasada zaufania do władzy publicznej; utrwalone praktyki rozstrzygania spraw – NOWOŚĆ znaczenie dla praktyki orzeczniczej

– zasada informowania stron  – zakres informacji,  forma, skutki braku informacji

– zasada czynnego udziału strony w postępowaniu – jak spełnić ten wymóg

– zasada przekonywania

– zasada szybkości i prostoty postępowania vs .wielość wniosków dowodowych

– zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych

– zasada pisemności postępowania – jakie znaczenie ma notatka urzędowa

– zasada dwuinstancyjności postępowania

– zasada trwałości decyzji administracyjnych; zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych

 

 Postępowanie administracyjne :

a) strona – sposób działania strony w postępowaniu – przedstawiciel, pełnomocnik – jak oceniamy zdolność prawną strony i umocowanie do działania ( ważność pełnomocnictwa udzielonego przez osoby starsze);

b) terminy załatwiania spraw, sposoby przedłużania terminu, konsekwencje ich niezachowania dla pracownika

c) obowiązki informacyjne w postępowaniu administracyjnym – jak daleko sięga obowiązek informowania strony

-d) akta sprawy – sposób prowadzenia, najczęstsze błędy, udostępnianie akt

e) wezwania – unikanie najczęstszych błędów w wezwaniach, terminy zakreślane w wezwaniach powodujące ich bezskuteczność

f) doręczenia:

– sposoby doręczenia właściwego i zastępczego, fikcja doręczenia, waga zwrotnego potwierdzenia odbioru

– doręczenia elektroniczne – obligatoryjne i fakultatywne

– doręczenie rzutujące na prawidłowość wezwania- najczęstsze błędy

– problemy w doręczeniach międzynarodowych w UE

-doręczenie osobom zamieszkałym poza UE

g) postępowanie dowodowe – kiedy zaświadczenie a kiedy oświadczenie

– dowód urzędowy a dowód prywatny

– swobodna ocena dowodów vs. dowolna ocena dowodów, będąca podstawą uchylenia decyzji

 

Decyzja administracyjna i postanowienie – elementy konieczne i problemy praktyczne

– elementy konieczne decyzji administracyjnej/ postanowienia i skutki ich braku

– sposób sporządzania uzasadnienia – najczęstsze błędy przy sporządzaniu uzasadnień

– rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

 

Odwołanie/ zażalenie – jak realizować prawo do złożenia środka odwoławczego

– terminy,

– procedura w postępowaniu miedzyinstancyjnym

– samokontrola organu i błędy przy jej stosowaniu

Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji

Wydawanie zaświadczeń:

charakter zaświadczenia – czy może tworzyć nowe prawo?

– przesłanki wydawania

– wymagania co do formy zaświadczenia

Załatwianie skarg i wniosków :

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykładowca wieloletni praktyk w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, wieloletni wykładowca z zakresu KPA


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 12.07.2024
    godz: 09:00 - 14:00
  • 09.08.2024
    godz: 09:00 - 14:00
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
WYKŁADOWCA / PRAKTYK-na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA