Szkolenia otwarte, Zatrudnianie Cudzoziemców, Online

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację z zakresu zatrudniania cudzoziemców

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 

 • dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy w zależności od posiadanego obywatelstwa oraz dokumentu pobytowego; cudzoziemcy zobowiązani do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do pracy w Polsce,
 • dokumenty pobytowe cudzoziemców: ruch bezwizowy, wizy krajowe, wizy Schengen, karta pobytu wydane w Polsce; karta rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały; status UKR, wizy lub karty pobytu wydane przez inne państwo – czy cudzoziemiec może legalnie przebywać i pracować z takim dokumentem,
 • zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – w jakich sytuacjach cudzoziemiec może podejmować pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
 • rodzaje zezwoleń na pracę w zależności od sytuacji cudzoziemca, w tym delegowanie do pracy w Polsce; warunki wydania oraz treść zezwoleń na pracę; przedłużenie zezwolenia na pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – warunki wydania decyzji; praca w okresie oczekiwania na decyzję wojewody; jakie znaczenie ma stempel w paszporcie o złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt; decyzje, które nie określają warunków pracy – jak nie dopuścić do pracy nielegalnej,
 • zmiana pracy – warunki legalnego podjęcia pracy w nowym zakładzie,
 • zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy – kiedy nie ma konieczności wydania nowego zezwolenia na pracę,
 • awans stanowiskowy bez zmiany zezwolenia na pracę – jakie należy spełnić warunki.

 

 1. Aktualne przepisy regulujące szczególną sytuację cudzoziemców w Polsce
  w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie od 24 lutego 2022 r.

 

 • status pobytowy cudzoziemców przybywających do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r.,
 • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy na podstawie specustawy; jakie dokumenty potwierdzają legalność pobytu obywateli Ukrainy przybywających do Polski od 24 lutego 2022 r.; określenie końcowego terminu legalnego przebywania cudzoziemców na podstawie specustawy,
 • uzyskanie nowej decyzji pobytowej w trakcie zatrudnienia – czy zakład pracy ma obowiązek złożyć nowe powiadomienie o podjęciu pracy? Obowiązki cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę po wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom na podstawie „powiadomienia”,
 • przypadki, w których może dojść do nielegalnego powierzenia wykonywania pracy na mocy specustawy; którzy obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę wyłącznie na podstawie przepisów specustawy,
 • skutki niezachowania terminu na powiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca,
 • upływ ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleń na pracę
  a „przejście” na tryb powiadomienia.

 

 1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jako tryb uproszczony dostępu cudzoziemców do rynku pracy; treść oświadczenia; różnice między oświadczeniem, powiadomieniem a zezwoleniem na pracę,
 • wydłużenie możliwości pracy cudzoziemca do 24 miesięcy; likwidacja okresu rozliczeniowego przy liczeniu okresu pracy na podstawie oświadczenia,
 • obowiązek powiadomienia PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca,
 • wyższa lub niższa liczba godzin pracy niż określona w oświadczeniu, okoliczności dopuszczające odstępstwo, konsekwencje niezachowania warunków oświadczenia,
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w warunkach pracy tymczasowej.

 

 1. Szczególny tryb wydania i warunki wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 

 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. – których cudzoziemców dotyczy i jak prawidłowo korzystać z zezwolenia; relacja między zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę a specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; okres ważności i treść decyzji – brak wskazania podmiotu oraz warunków wykonywania pracy; obowiązek osobistego stawiennictwa cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim oraz skutki niestawiennictwa,
 • warunki wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydanego w trybie szczególnym,
 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy; treść i termin na doręczenie oświadczenia; wpis oświadczenia do rejestru; skutki niezachowania terminu 60-dniowego,
 • wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa – błędy, które powodują utratę legalnego pobytu.

 

 1. Wypełnienie obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca

 

 • podstawowe obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przy przyjęciu do pracy; weryfikacja legalności pobytu; czy do zatrudnienia wystarczy karta pobytu; co dla podmiotu zatrudniającego oznacza adnotacja w karcie pobytu: „Dostęp do rynku pracy”,
 • sporządzenie umowy z cudzoziemcem na piśmie; przetłumaczenie umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca; jak wykazać, że cudzoziemiec zna język polski,
 • obowiązki związane z delegowaniem cudzoziemców do pracy w Polsce na podstawie zezwoleń na pracę typ C, D i E,
 • obowiązki informacyjne wobec wojewody.
 • zatrudnienie cudzoziemca przez agencję zatrudnienia; elementy współpracy agencji
  z firmą korzystającą, które wpływają na legalność zatrudnienia; outsourcing a legalność zatrudnienia.

 

 1. Kontrole legalności zatrudnienia prowadzone przez inspekcję pracy

 

 • zakres kontroli, uprawnienia inspektora pracy przy rozpoczęciu kontroli; obowiązki podmiotu kontrolowanego podczas kontroli. Czy inspekcja pracy może obejmować kontrolą ponownie ten sam zakres; jakie dokumenty kontroluje PIP, a jakie Straż Graniczna,
 • dokumenty obejmowane kontrolą; uprawnienia kontrolne, w tym legitymowanie, żądanie okazania dokumentów, przesłuchiwanie, utajnienie tożsamości świadka,
 • najczęstsze problemy i nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców, środki prawne korygujące,
 • skutki naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców; sankcje wykroczeniowe oraz administracyjne dla podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oraz dla cudzoziemca.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Dariusz Natkaniecposiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, praktyk w dziedzinie legalności zatrudnienia cudzoziemców, urzędnik państwowy instytucji zajmującej się kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców, czynny uczestnik wielu konferencji i seminariów poświęconych tematyce legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, zawodowo współpracuje z organami nadzoru i kontroli zajmującymi się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, autor książek i kilkudziesięciu publikacji m.in. z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz zagadnień związanych z tematem, w szczególności obejmujących prawo pracy oraz postępowanie kontrolne inspektora pracy, a także autor sprawozdań i opracowań dotyczących problematyki zatrudniania cudzoziemców, absolwent studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 24.05.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 14.06.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
DARIUSZ NATKANIEC na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA