Szkolenia otwarte, Jednostki medyczne, Online

Czas pracy w podmiotach medycznych w 2024 r.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej
 2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach medycznych.
  • kodeksowe systemy czasu pracy a organizowanie pracy w podmiocie leczniczym (czy system zadaniowy jest dostępny w podmiocie leczniczym ?)
  • podstawowy system czasu pracy i równoważny system czasu pracy – zasady organizowania pracy
  • okres rozliczeniowy w podmiotach leczniczych – maksymalne dopuszczalne
  • równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami
  • nowe przepisy o uprawnieniach rodzicielskich a dopuszczalność ustalania grafików w systemie równoważnym
 1. Norma czasu pracy a wymiar.
  • normy czasu pracy personelu medycznego
  • normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego
  • normy czasu pracy pracowników niewidomych
  • czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym
  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych a norma i wymiar – jak prawidłowo identyfikować rozbieżności między rozkładem a jego realizacją jako godziny nadliczbowe ?

 

 1. Doba pracownicza
  • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;
  • odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym, odpoczynek osoby pozostającej w gotowości do udzielania świadczeń poza zakładem
  • ruchomy czas pracy – co to jest ? i dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – stanowisko PIP i praktyczne korzyści ruchomych rozkładów

 

 1. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce
  • ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych
  • harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym
  • stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
  • dopuszczalność samodzielnego dokonywania przez pracowników zmian w grafikach i jego skutki
  • zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48
  • niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
  • dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – orzecznictwo SN
  • zasady prawidłowego ustalania grafiku – jak sprawdzić poprawność ustalonego rozkładu,
  • nadzór nad realizacją rozkładu – najczęstsze błędy prowadzące do popełnienia wykroczeń (czy prawidłowy grafik gwarantuje prawidłowe stosowanie przepisów o czasie pracy ?)
  • ewidencjonowanie czasu pracy – zasady prawidłowego rejestrowania czasu pracy, wykorzystanie narzędzi (programy komputerowe, gotowe druki itp.) a odpowiedzialność za ewentualne błędy
 2. Dyżur medyczny
  • dyżur medyczny a czas pracy
  • dyżur a praca nadliczbowa i nocna
  • wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
  • e. zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów
 1. Klauzula opt-out
  • wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
  • klauzula opt-out a normy czasu pracy
  • wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
  • stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out
 2. Pozostawanie w gotowości
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
  • wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości
 3. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta
  • ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej
  • dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych
  • naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych
  • rekompensata za pracę w „wolne soboty
 4. Prywatne wyjścia pracowników
  • wpływ wyjść prywatnych na obowiązujący ich wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
  • zasady korzystania z wyjść prywatnych
 5. Nowe uprawnienia opiekuńcze i rodzicielskie a zarządzanie czasem pracy pracowników podmiotu leczniczego:
  • zwolnienie z powodu działania siły wyższej
  • urlop opiekuńczy
  • elastyczna organizacja pracy
  • uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
 6. Pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w podmiocie leczniczym a jego czas pracy
  • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
  • dopuszczalność dyżurowania i pozostawania w gotowości
  • wyjścia prywatne
 7. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach medycznych
 • zasady wypracowywania porozumienia
 • zasady podwyższania wynagrodzenia
 • czy dla wszystkich pracowników ustawa przewiduje podwyżki
 • kwalifikacje posiadane przez pracownika a wymagane na danym stanowisku pracy –najnowsze stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Urszula Langer:  Prawnik,  od kilkunastu lat  pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk w zakresie prawa pracy w szczególności w podmiotach medycznych. Audytor placówek medycznych w zakresie prawa pracy i czasu pracy. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Szanowany  wieloletni wykładowca na wyższej uczelni oraz w jednostkach szkoleniowych na terenie całej Polski.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 14.03.2024
  godz: 09:00 - 14:00
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
URSZULA LANGER -na ZYWO!!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA