Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów regulujących pracę zdalną budzi wiele pytań i wątpliwości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnoszące się do nowych przepisów.  

Czym jest praca zdalna i kogo dotyczy 

Sama instytucja pracy wykonywanej w miejscu wskazanym przez pracownika, wydaje się rozwiązaniem adekwatnym do obecnych realiów rynku pracy, które w dużej mierze ukształtowała pandemia COVID-19. Z drugiej strony ujednolicenie przepisów związanych z pracą zdalną wiąże się z wprowadzeniem określonych procedur w danym zakładzie pracy, tak aby możliwe stało się jej legalne wykonywanie. Efektem wprowadzanych zmian są często pojawiające się pytania dotyczące tego, czy każdy pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy zdalnej? Odpowiedź brzmi: nie musi.  

Uregulowanie pracy zdalnej nie oznacza , że taki rodzaj świadczenia pracy nabiera powszechnego charakteru. Warto pamiętać, że tak naprawdę regulamin pracy zdalnej będzie dotyczył w szczególności tych pracodawców, którzy zatrudniają wielu pracowników świadczących pracę w formie zdalnej. Z samej definicji pracy zdalnej wynika, że taki sposób wykonywania obowiązków zawodowych musi być każdorazowo uzgodniony z pracodawcą, co w praktyce oznacza złożenie odpowiedniego wniosku.  

 

Praca zdalna a okazjonalna praca zdalna  

Specyfika rynku pracy pozwala przyjąć, że u większości pracodawców – w szczególności tych z sektora publicznego – będzie występowała instytucja tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, której wymiar został ustalony na 24 dni w roku kalendarzowym. Warto podkreślić, że taka forma świadczenia pracy ma mieć zgodnie z intencją ustawodawcy charakter incydentalny i występować w szczególnych oraz uzasadnionych okolicznościach związanych na przykład z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny.  

Okazjonalny charakter wpływa także na uproszczenie procedur związanych z taką formą wykonywania pracy. W takim przypadku pracodawca nie musi stosować odpowiedniego regulaminu, a pracownik powinien zawnioskować o pracę zdalną w okazjonalnym trybie, w sytuacji zaistnienia szczególnych potrzeb po jego stronie. Pracodawca na taki wniosek będzie się zgadzał lub nie wyrażał zgody, jeśli stwierdzi, że wykonywanie pracy w tej formie jest niemożliwe lub niedopuszczalne.  

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej 

Należy pamiętać, że przy każdej formie pracy zdalnej istnieją po stronie pracodawcy określone obowiązki związane z dostosowaniem wymogów do odmiennych warunków, które panują poza dotychczasowym środowiskiem pracy.  

Pracodawca będzie musiał w szczególności opracować:  

  • ocenę ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej, 
  • instrukcję tzw. BHP, czyli bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej,  
  • procedurę ochrony danych osobowych związanych z pracą zdalną, co oznacza także przeprowadzenie w miarę potrzeby instruktażu i szkolenia w tym zakresie. 

Także pracownicy powinni mieć na uwadze fakt, że wykonywanie obowiązków służbowych w formie zdalnej, najczęściej z domu pozostaje w dalszym ciągu świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy i może się wiązać z zastosowaniem przez niego różnych form kontroli.  

Zapraszamy serdecznie! na nasze szkolenia Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023