Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Służba cywilna w prawie pracy i czasie pracy po zmianach w 2023 r.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Poszukiwanie kandydatów do pracy w służbie cywilnej

 • Jak formułować treść ogłoszeń o pracę aby nie narazić się na zarzut zbierania zbyt dużej ilości danych osobowych?
 • Jak dokonać w sposób prawidłowy opisu stanowiska pracy by nie narazić się na naruszenie  RODO?
 • Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?
 • Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w służbie cywilnej?
 • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
 • Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli jednostka nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?
 • Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.
 • Czy można zabierać świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia przed podpisaniem umowy o pracę z pracownikiem?
 • Czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?
 • Czy w aktach osobowych pracownika służby cywilnej przechowywać klauzule informacyjne, upoważnienia do przetwarzania danych i inne dokumenty RODO – czy powinny się one znajdować w dokumentacji prowadzonej przez IOD?
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – ważny element związany z zatrudnieniem pracownika.

 Umowa o pracę w służbie cywilnej po zmianach – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi

 • Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.
 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!
 • W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?
 • Czy pracownika służby cywilnej można zatrudniać na okres próbny?
 • Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?
 • Brak w przepisach prawa wzoru umowy o pracę – jaki sporządzić swój własny wzór?
 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika służby cywilnej po zmianach Kp w 2023 r. aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?
 • Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?
 • Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?
 • „Aneks”, „Angaż” do umowy o pracę, – czy to prawidłowe – jak zmienić umowę o pracę pracownika służby cywilnej?

Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2023 r. – terminy ruszyły!

 • Zawieszenie przepisów dotyczących okresowych badań profilaktycznych już nieaktualne – kogo wysłać na badania w pierwszej kolejności?
 • Nowa tabela czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych na podstawie, której wypełniane jest skierowanie na badania.
 • Czy można pracownikowi służby cywilnej udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań lekarskich?
 • Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?
 • Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?
 • Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?
 • Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.
 • Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania?
 • Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?
 • Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 • Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 • Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?
 • Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?
 • Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 • Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

Akta osobowe w 2023 – A,B,C,D,E.

 • Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania?
 • Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 • W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
 • Czy wypłacać wyrównanie dodatku stażowego po doniesionych świadectwach pracy?
 • W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?
 • Czy jest konieczność zakładania części E w starych aktach osobowych?
 • Co zrobić ze spisem w części D lub E akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?
 • Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?
 • Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?
 • Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?
 • Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?
 • Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?
 • Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – uwaga na zapisy w treści porozumienia!
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę – czy należy wskazywać siedzibę, do którego może się odwołać pracownik?
 • Wysłanie wypowiedzenia pocztą – kiedy następuj skuteczne doręczenie.
 • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.
 • Długotrwała choroba pracownika – jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.
 • Kto i w obecności kogo wręcza wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy pracownikowi zgodnie z RODO

Nowe świadectwo pracy w 2023 r.

 • Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.
 • Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?
 • Tryb uzupełniania i  prostowania świadectwa pracy.
 • Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!
 • Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?
 • Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?
 • Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe, siła wyższa, urlop opiekuńczy, krwiodawstwo

 • Czy wniosek urlopowy musi być pisemny?
 • Czy drukować wnioski urlopowe składane w systemach elektronicznych i umieszczać w dokumentacji ze stosunku pracy pracownika.
 • Jak ewidencjonować urlopy wypoczynkowe pracowników?
 • Czy można wykorzystać „połówkę” urlopu?
 • Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop? – czy pracodawca może pisemnie zobowiązać pracownika do urlopu.
 • Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.
 • Plan urlopów czy warto posiadać i jak go sporządzać?
 • Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić i co pracownik musi wskazać we wniosku.
 • Czy można żądać od pracownika załączania aktów stanu cywilnego potwierdzających uprawnienie do urlopu okolicznościowego?
 • Czy kierownik może odmówić pracownikowi wolnego z powodu siły wyższej ze względu na szczególne okoliczności leżące po stronie pracodawcy?
 • Kiedy pracownik musi zgłosić wolne o siłę wyższą?
 • Czy wolne z powodu siły wyższej może być zgłaszane z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem?
 • Urlop opiekuńczy 5 dni – czy można odmówić pracownikowi gdy nieprawidłowo wypełni wniosek?
 • Czy pracownik musi udowodnić konieczność sprawowania opieki nad inna osoba by otrzymać urlop opiekuńczy?
 • Jakich danych nie wolo żądać od pracownika wnioskującego  o wolne z powodu siły wyższej?
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia – kiedy można odmówić pracownikowi lub przesunąć termin korzystania?
 • Kiedy pracownik powinien poinformować przełożonego, że zamierza iść oddać krew?
 • Czy pracownik może wykorzystać jedynie 1 dzień wolnego na krwiodawstwo?

Czas pracy w służbie cywilnej w 2023 r.

 • Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników?
 • Czy można wnioskować wielokrotnie o wyjście prywatne, urlop, opiekę na tej samej kartce?
 • Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
 • Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
 • Czy można zapłacić pracownikowi za pracę  w sobotę gdy nie chce odebrać wolnego dnia?
 • Czy pracownikowi służby cywilnej przysługuje czas wolny, czy dzień wolny za pracę w sobotę?
 • Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 • Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • Konieczność planowania dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
 • Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 • Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 • Ruchome rozkłady czasu pracy w służbie cywilnej – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 • Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 • Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 • Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 • Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
 • Wyjścia prywatne pracowników niepełnosprawnych.
 • Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?
 • Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
 • Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 • Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.
 • Czy cały czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej zalicza się do czasu pracy pracownika?
 • Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy w służbie cywilnej?
 • Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?
 • Czy regulamin ma określać kto odpowiada za czas pracy w zakładzie.
 • Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 • Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 • Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
   

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 04.12.2023 -
  godz: 10:00 - 14:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 10.00-14.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA