Szkolenia otwarte, Archiwum Zakładowe i Kancelaria, Online

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

Program

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce

 • Przepisy archiwalne
 • Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Miejsce dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce

 • System kancelaryjny
 • Dokumentacja aktowa, tworząca i nie tworząca akt sprawy – znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i ujęcie w nim zmian sposobu postępowania z dokumentacja pracowniczą po 1 stycznia 2019 r.
 • Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej
 • pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje
 • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
 • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej
 • dokumentacja pracownicza jako dokumentacja niearchiwalna – B10 czy B50?
 • dokumentacja pracownicza jako materiały archiwalne – kiedy?
 • kryteria zmian okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania
 • Akta osobowe – papierowe, czy elektroniczne, zawartość
 • Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zbiorcza, czy indywidualna?

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

 • Przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych
 • Przekazywanie dokumentacji pracowniczej do archiwum zakładowego
 • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
 • opisywanie teczek – specyfika dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie ewidencji
 • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • Brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania – szczególne wymogi w zakresie brakowania dokumentacji pracowniczej.
 • Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

Dyskusja


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Roman Stempel Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 20.06.2024
  godz: 09:00 - 13:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
ROMAN STEMPEL- na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA