Szkolenia otwarte, Kontrola Zarządcza/ Inwenteryzacja, Online

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Znaczenie i inwentaryzacji, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania.
 2. Inwentaryzacja Podstawy prawne – nowelizacja ustawy dotycząca przeprowadzania inwentaryzacji w świetle ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) .
 3. Polityka rachunkowości, a ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych – nieprawidłowości.
 4. Ewidencja środków trwałych – nieprawidłowości ujawniane przez organy kontrolujące.
 5. Wartość początkowa środków trwałych po odłączeniu części peryferyjnej zespołu komputerowego – nieprawidłowości,
 6. Wartość początkowa ujawnionego środka trwałego, a amortyzacja – nieprawidłowości.
 7. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w darowiźnie – nieprawidłowości.
 8. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 9. Istota i rodzaje inwentaryzacji, oraz terminy ich przeprowadzania – nieprawidłowości.
 10. Których pracowników nie należy powoływać do prac inwentaryzacyjnych?
 11. Kto przeprowadza inwentaryzacje w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez CUW, ZUW, gminę?
 12. Inwentaryzacja i jej rola w rachunkowości w świetle nowych zasad wynikających z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń dotyczących szczególnych zasad rachunkowości i planów kont.
 13. Organizacja i dokumentowanie przebiegu inwentaryzacji.
 14. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej:
 15. zarządzenie kierownika,
 16. powołanie komisji inwentaryzacyjnej,
 17. powołanie zespołów spisowych,
 18. harmonogram prac poszczególnych komisji.
 19. Zasady i terminy inwentaryzowania składników majątku:
 20. Inwentaryzacja gotówki w kasie,
 21. Inwentaryzacja środków trwałych,
 22. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych,
 23. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – kiedy skontrum?.
 24. Składniki majątkowe, które podlegają inwentaryzacji metodą weryfikacji sald.
 25. Cel i zasady weryfikacji sald.
 26. Osoby odpowiedzialne za weryfikację sald.
 27. Przebieg weryfikacji sald (konta – przykłady)
 28. Dokumentacja świadcząca o przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji poprzez weryfikację sald.
 29. W jakim terminie dokonać weryfikacji sald?
 30. Udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald.
 31. Co zrobić, gdy dokumenty dotyczące potwierdzenia sald nie wpłyną do jednostki?
 32. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku trwałego.
 33. Inwentaryzacja zapasów – zmiany.
 34. Inwentaryzacja rozrachunków.
 35. Problemy związane z inwentaryzacją gruntów, dróg, chodników, placów zabaw, zestawów komputerowych, pozostałych środków trwałych ujmowanych pozabilansowo.
 36. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
 37. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury,
 38. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji,
 39. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald,
 40. Protokoły poinwentaryzacyjne.
 41. Rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie różnic.
 42. Wyjaśnienie przyczyn powstałych różnic – nadwyżki i niedobory.
 43. Ujawnienie środka trwałego w trakcie inwentaryzacji, a amortyzacja.
 44. Decyzja kierownika jednostki w sprawie ujawnionych niedoborów i nadwyżek.
 45. Odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie.
 46. Jakie są granice odpowiedzialności majątkowej pracowników?
 47. Odpowiedzialność członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w przypadku popełnionych błędów.
 48. Czy można scedować odpowiedzialność za inwentaryzację na pracownika?
 49. Czy zawsze kierownik będzie odpowiedzialny za inwentaryzację?
 50. Wójt wydaje zarządzenie z zapisem – „wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi..”- czy w tym przypadku kierownik już nie odpowiada za wyniki inwentaryzacji?, Czy to oznacza, że tym zarządzeniem cała odpowiedzialność za inwentaryzację została scedowana na skarbnika?
 51. Jakie czynności mogą naruszyć dyscyplinę finansów publicznych.
 52. Błędy i nieprawidłowości popełniane w trakcie inwentaryzacji.
 53. Najczęściej występujące błędy ujawniane przez organy kontrolujące.
 54. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji w świetle dyscypliny finansów publicznych.
 55. Jak przygotować się do kontroli RIO, na co organy kontrolujące najczęściej zwracają uwagę?
 56. Wzór „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”.
 57. Wykaz druków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i zakończenia procesu inwentaryzacji.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Stanisława Elżbieta Majchrzak Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową   i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte  i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Klasyfikacja środków trwałych,  Rachunkowość budżetowa dla początkujących i zaawansowanych, Kontrola zarządcza, Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne. Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich
i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 17.06.2024
  godz: 09:00 - 14:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
STANISŁAWA ELŻBIETA MAJCHRZAK-na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA