Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

. Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy

 • cudzoziemcy uprzywilejowani oraz zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie do podjęcia pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; cudzoziemcy, od których wymagane jest zezwolenie na pracę;
 • rodzaje zezwoleń na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, inne decyzje pobytowe
 • uprawniające do pracy bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia,
 • podstawowe obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przy przyjęciu do pracy cudzoziemca; weryfikacja legalności pobytu; rodzaje tytułów pobytowych; ruch bez-
 • wizowy; znaczenie celu pobytu w wizie krajowej; wizy Schengen; Czy wystarczy karta pobytu? Czy adnotacja w karcie pobytu: „Dostęp do rynku pracy” wystarczy do legalnego zatrudnienia cudzoziemca?
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jako tryb uproszczony dostępu cudzoziemców do rynku pracy; treść oświadczenia; różnice między oświadczeniem a zezwoleniem;
 • rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca; obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi po uzyskaniu dokumentu legalizującego pracę: zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
 1. Zmiany przepisów dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę – nowelizacja przepisów z 17 grudnia 2021 r.
 • wydłużenie możliwości pracy cudzoziemca do 24 miesięcy; likwidacja okresu rozliczeniowego przy liczeniu okresu pracy na podstawie oświadczenia; czy zmiana przepisów umożliwi cudzoziemcowi wykonywanie pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń?
 • nowe warunki wymagane przy wpisie do ewidencji oświadczeń; co to znaczy „porównywalne wynagrodzenie”?
 • zmiana terminu na powiadomienie o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. Co zrobić, gdy cudzoziemiec opóźnia przyjazd?
 • możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy bez konieczności wydania nowego zezwolenia na pracę. Zwiększenie i obniżenie wymiaru czasu pracy w stosunku do warunków
 • oświadczenia, okoliczności dopuszczające odstępstwo, konsekwencje niezachowani warunków oświadczenia,
 • zmiana nazwy stanowiska pracy – awans stanowiskowy; jakie należy spełnić warunki, aby
 • zmiana stanowiska pracy nie wymagała wydania nowego zezwolenia na pracę?
 • ustanowienie pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę.

 

 1. Szczególny tryb wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w trybie szczególnym – których cudzoziemców dotyczy? Przesłanki zezwolenia pobytowego wydanego w trybie szczególnym; Czy
 • nowelizacja wprowadza obowiązek stosowania trybu szczególnego?
 • wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; okres ważności i treść decyzji – brak wskazania podmiotu oraz warunków wykonywania pracy; osobiste stawiennictwo cudzoziemca
 • w urzędzie wojewódzkim oraz odstępstwa od wymogu stawiennictwa,
 • warunki wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydanej w trybie szczególnym;
 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy; treść i termin na doręczenie
 • oświadczenia; wpis oświadczenia do rejestru; skutki niezachowania terminu 60-dniowego,
 • wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa – przesłanki, skutki wygaśnięcia,
 • legalna praca przed wydaniem zezwolenia, w okresie do dnia złożenia oświadczenia oraz
 • po złożeniu oświadczenia; utrata pracy przez cudzoziemca, zmiana zezwolenia,
 • przyczyny cofnięcia zezwolenia na pobyty czasowy i pracę wydanego w trybie uproszczonym,
 • nowa forma kontroli sposobu korzystania z zezwolenia realizowana przez wojewodę.
 1. Pozostałe zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców objęte nowelizacją z dnia 17 grudnia 2021
 • wnioski wizowe z pierwszeństwem przyjęcia; kryteria decydujące o przyjęciu wniosku wizowego poza kolejnością,
 • zmiana warunków wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – nowy katalog przesłanek wydania decyzji,
 • okoliczności skutkujące odmową zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • nowelizacja pojęcia „powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy”,
 • uregulowanie statusu beneficjentów umowy brexitowej,
 • postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową – przesłanki umorzenia
 • postępowania z mocy prawa oraz skutki umorzenia postępowania.
 1. Przepisy regulujące szczególną sytuację cudzoziemców w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie od 24 lutego 2022 r.
 • status pobytowy cudzoziemców przybywających do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r.,
 • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w ramach przepisów szczególnych,
 • dostęp do rynku pracy cudzoziemców, legalizacja pracy oraz obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom na podstawie przepisów szczególnych.
 1. Prawidłowa realizacja obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca
 • legalna praca za podstawie oświadczenia: problemy z zachowaniem warunków oświadczenia w zakresie stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy oraz miejsca pracy; okres przejściowy po upływie okresu wskazanego w oświadczeniu,
 • zezwolenia na pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz dopuszczalność powierzenia wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
 • zatrudnienie cudzoziemca przez agencję zatrudnienia; powierzenie wykonywania pracy
 • na podstawie outsourcingu usług; elementy współpracy agencji z firmą korzystającą, które
 • wpływają na legalność zatrudnienia,
 • obowiązki informacyjne wobec wojewody.
 1. Sytuacja pobytowa cudzoziemców oraz legalność wykonywania pracy w czasie epidemii Covid-19
 • dopuszczalne zmiany warunków wykonywania pracy w czasie epidemii Covid-19,
 • legalność pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce w dniu 14 marca 2020 r. oraz
 • przyjeżdżających po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu
 1. Kontrole legalności zatrudnienia prowadzone przez inspekcję pracy
 • zakres kontroli, uprawnienia inspektora pracy przy rozpoczęciu kontroli; Czy przy rozpoczęciu i prowadzeniu kontroli wymagana jest obecność osoby reprezentującej zakład pracy? Co może zostać uznane za utrudnienie działalności inspektorowi pracy?
 • dokumenty obejmowane kontrolą, uprawnienie do przesłuchania, utajnienie tożsamości świadka,
 • najczęstsze problemy i nieprawidłowości, środki prawne korygujące,
 • skutki naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców; sankcje administracyjne i wykroczeniowe.
 • przesłanki odmowy wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydania zezwolenia na pracę