Szkolenia otwarte, ZFŚS

ZFŚS w 2020 r. z uwzględnieniem zmian w RODO na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych .

 

Obowiązek, cel tworzenia przeznaczenia ZFŚS

 • obowiązek tworzenia funduszu –pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników i średni pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników na wniosek związku.
 • swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – pracodawcy do 50 pracowników, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 • kto i na jakich warunkach może odstąpić od tworzenia ZFŚS
 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).
 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 • dofinansowanie obiektów socjalnych.
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

 

ZFŚS w kontekście przepisów RODO – dokumentacja

 • Komisja ZFŚS a przepisy o ochronie danych.
 • Dokumentacja ZFŚS a RODO – dane pracownika, dane i PIT małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych itp. – nie żądaj za dużo danych od pracownika.
 • Sytuacja życiowa osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO
 • prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO, z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących po 4.05.2019
 • obowiązek informacyjny
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • czy można wypłacić świadczenie bez potwierdzenia przez pracownika sytuacji życiowej?
 • program 500+ a badanie sytuacji życiowej
 • zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w RODO po zmianach w kodeksie pracy

 

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • osoby na urlopach bezpłatnych , wychowawczych i macierzyńskich
 • katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)
 • czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami
 • ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników

 

Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS w 2019

 • zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
 • kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

 

Zasady tworzenia komisji socjalnych oraz tworzenie regulaminu socjalnego.

 • udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).
 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja).
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS.
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS.
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 • dokumentacja przyznanej pomocy.
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).

 

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych.

 • katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin).
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu.
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami

 

Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.
 • ulgi z tytułu zapomóg.

 

Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego

 • rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.
 • paczki dla dzieci.
 • karnety do klubu fitness.
 • organizacja wycieczek i imprez zbiorowych, integracyjnych ze środków funduszu.
 • pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów
 • wyjście do kina, teatru, opery

 

Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy

 • rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.
 • zmiana aktów wewnątrzzakładowych (regulaminów , układów zbiorowych pracy).
 • rola związków zawodowych.
 • informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 • Pełne czy ograniczone potrącenia.
 • Współpraca z organem egzekucyjnym

 

Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

prawnicy, specjaliści z zakresu prawa pracy, audytorzy przepisów ZFŚS. Wieloletni wykładowcy. Wieloletni pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy i warunków pracy, stosowaniu prawa w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi. Autorzy licznych opinii prawnych, decyzji administracyjnych oraz publikacji prawnych.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
22.06.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Tarnów
Hotel Tarnovia
Ul. Kościuszki 10
CENA
Promocja
350 zł netto