Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Ochrona danych osobowych w działach kadrowo-księgowych- po zmianach przepisów do Kodeksu Pracy w 2019 r.

  1. Poszukiwanie pracowników do pracy po zmianach przepisów KP w maju 2019 r.

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy.

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie.

– Jakie informacje mogą być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy.

– Jak prawidłowo sporządzać ogłoszenia o pracę aby nie narazić się na zarzut, żądania zbyt dużej ilości danych.

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto może mieć do niej dostęp.

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi.

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika.

– Co zrobić z CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

– Jak legalnie pozostawić kontakt do osoby aplikującej do pracy, gdy nie jest prowadzona rekrutacja, jednak w przyszłości pracodawca może być zainteresowany takim pracownikiem.

– Czy pomimo braku aktualnej rekrutacji pracodawca może przechowywać CV kandydatów na poczet przyszłych rekrutacji.

– Jakie dane osobowe mogą się znajdować na kwestionariuszu osobowym kandydata do pracy.

– Czy kwestionariusz osobowy w ogóle musi się znajdować w aktach osobowych.

– Co to oznacza, że niektórych danych można wymagać jeżeli „jest to niezbędne do wykonywania określonej pracy lub zatrudnienia na określonym stanowisku”?

– Czy pracodawca może samodzielnie ocenić jakich danych będzie wymagał na określonym stanowisku np.: określonego stażu, wykształcenia, prawa jazdy znajomości języków itp.

– Czy kserokopie świadectw pracy i dyplomów zawsze będą w części A akt osobowych?

– Czy pracodawca musi usuwać z kserokopii dyplomów wizerunek pracownika, dane o uczelni itp.

– Czy pracodawca może zasugerować kandydatowi do pracy jakie dane ma on podać, a następnie wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.

– Czy w skierowaniu na wstępne badania profilaktyczne wskazywać adres zamieszkania.

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą

– Jakie dane osobowe można odebrać od zatrudnionego pracownika.

– Czy są obowiązujące wzory kwestionariuszy osobowych?

– Czy w umowie o pracę wskazywać adres zamieszkania pracownika skoro jest to dana przetwarzana po zatrudnieniu.

– Czy w kwestionariuszu osobowym zamieszczać dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku pracownika.

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia dowodu osobistego pracownika.

– Czy w aktach osobowych może być kserokopia prawa jazdy pracownika, który wykorzystuje samochód prywatny w celach służbowych.

– Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać orzeczenie o niepełnosprawności.

– Czy niepełnosprawny musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych o niepełnosprawności.

– Czy w aktach osobowych przechowywać akty urodzenia, zgonu, ślubu związane z ubieganiem się przez pracownika o urlop okolicznościowy.

– Czy zajęcia komornicze przechowywać w aktach osobowych.

– Czy PESEL każdorazowo wpisywać do skierowania na badania lekarskie.

– Czy w skierowaniu na badania lekarskie można wskazać, że pracownik jest osobą niepełnosprawną.

– Kiedy można odebrać od pracownika informację o miejscu urodzenia.

– Kiedy w aktach osobowych można przechowywać zaświadczenie o niekaralności.

– Czy pracodawca może żądać od pracownika podania adresu email lub telefonu prywatnego.

– Czy w umowie na zastępstwo można wskazać imię i nazwisko osoby zastępowanej.

– Kiedy można odebrać od pracownika oświadczenie rodzicielskie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich?

– Jakie dokumenty należy usunąć z akt osobowych pracowników?

– Czy w systemach kadrowych można nadal przechowywać dane osobowe takie jak: nr dowodu osobistego, adres zameldowania, nazwisko rodowe, NIP  pracownika itp.

– Czy w ZUS ZUA wskazywać adres zameldowania pracownika, jego telefon, mail itp.

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z czasem pracy pracowników

– Jakie dane może zawierać lista obecności pracowników – UW, Ch, Op – czy te symbole są dozwolone.

– Czy lista obecności może zawierać potwierdzenie odbywania podróży służbowej pracownika, szkolenia, badań profilaktycznych.

– Czy pracownicy mogą potwierdzać przybycie i obecność w pracy poprzez odcisk palca lub skan siatkówki oka.

– Czy lista obecności może być uzupełniana po zakończonym miesiącu przez działy kadr.

– Czy w grafikach czasu pracy można planować urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności pracowników.

– Jakie upoważnienie powinien posiadać Kierownik planujący czas pracy podległych pracowników.

– Czy wniosek o wyjście prywatne ma być uzasadniony.

– Czy liczbę wykorzystanych godzin nadliczbowych można podawać w świadectwie pracy.

 

  1. Ochrona danych osobowych w działach kadrowo-księgowych

– Jak powinno być zabezpieczone pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja pracownicza.

-Kto ma dostęp do dokumentów związanych z pracownikiem.

– Czy Księgowa lub Kierownik mają wgląd do akt osobowych pracowników.

– Czy wszystkie organy kontrolne mają dostęp do akt osobowych pracowników: ZUS, PIP, US, NIK RIO.

– Na jakiej zasadzie legalnie można przechowywać dokumentację dyrektorów podległych jednostek w Urzędzie.

– Na jakiej zasadzie można przekazać prowadzenia akt osobowych lub dokumentacji płacowej do jednostek zewnętrznych np. biur rachunkowych.

– Jakie informacje można udzielić przez telefon gdy dzwoni bank, w którym pracownik stara się o kredyt.

– Czy można zobowiązać pracownika odbierającego telefon do przedstawiania się imieniem i nazwiskiem.

– Co odpowiedzieć gdy osoba z poza zakładu pyta, czy jest  u nas zatrudniona osoba o określonym imieniu i nazwisku.

– Czy przy pomieszczeniu Kadr lub Księgowości mogą być tabliczki z nazwiskami.

– Czy pomieszczenia Kadr, Księgowości mogą być zorganizowane w Open Space.

– Czy należy stworzyć procedurę przechowywania kluczy do pomieszczeń kadrowo-księgowych.

 

  1. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

– Czy pracownicy mogą nosić identyfikatory i co może na nich być.

– Czy pracodawca może publikować zdjęcie pracownika w Internecie.

– Jakich informacji może udzielić pracodawca organizacji związkowej w zakresie wynagrodzeń pracowników.

– Czy pracodawca może w obecności innych pracowników wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy lub karę porządkową.

– Czy umieszczenie służbowych adresów e-mail pracowników na stronie internetowej pracodawcy jest dopuszczalne.

– Czy pracodawca musi kontrolować pracowników, którym udzielił upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

– Czy pracodawca ma prawo żądać od organizacji związkowej listy pracowników pozostających pod ochroną związkowa.

– Czy pracodawca ma prawo przetwarzać dane dotyczące nazwiska rodowego matki pracownika.

– Czy dział kadr ma prawo przekazać akta osobowe pracownika innej osobie zatrudnionej w zakładzie.

– Jakie upoważnienie w zakresie ochrony danych osobowych ma otrzymać stażysta.

– Jakie uprawnienia powinna mieć osoba zajmująca się w zakładzie dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi.

– Upoważnienie do przetwarzania danych dla pracowników służby bhp.

 

  1. Monitoring w zakładzie pracy

 

– Jakie formy monitoringu może stosować pracodawca: wizyjny, poczt służbowej, komputera, telefonu, GPS.

– Na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy.

– Jakie pomieszczenia mogą być monitorowane.

– Jak prawidłowo ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu – przykładowe zapisy regulaminu.

– Czy związki zawodowe mogą zablokować monitoring w zakładzie.

– Obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu – czy nowy dokument do akt osobowych.

– Jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane – uwaga na błędne interpretacje!

– Co zrobić gdy nasi pracownicy wykonują pracę na terenie monitorowanym przez inny podmiot, pracodawcę, zarządcę budynku itp.

– Monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – jakie obowiązki ma pracodawca

– Czy pracodawca może kontrolować pocztę służbową, prywatną pracownika.

– Czy pracodawca może śledzić aktywność pracownia w Internecie.

– Czy pracodawca może dokonywać kontroli trzeźwości pracowników, kontroli osobistej.

 

  1. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle RODO – 2019 r.

– Które przepisy RODO bezpośrednio dotyczą ochrony pracowników i uprawnień pracodawców.

– Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w działach Kadr i Księgowości.

– Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych pracowników.

 

  1. Ochrona danych osobowych związanych z ZFŚS

– Kiedy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się np. o dofinansowanie wypoczynku podania wysokości zarobków na członka rodziny.

– Kiedy nie wolno żądać od pracownika podania dochodu na członka rodziny.

– Kiedy żądanie przedłożenia PITu od pracownika jest dopuszczalne.

– Czy dostęp do pełnej dokumentacji związanej z ubieganiem się pracownika o dofinansowanie z ZFŚS ma Komisja socjalna.

– Czy Komisja socjalna może mieć dostęp do danych wrażliwych pracownika celem konsultacji

– Kto ma dostęp do dokumentów zwianych z ubieganiem się o zapomogę przez pracownika.

– Czy można żądać fakturę za wyjazd pracownika do rozliczenia dofinansowania z ZFŚS.

– Czy pracownicy mogą potwierdzać odbiór np. paczek, bonów z ZFŚS na wspólnej liście.

– Zmiana przepisów ustawy o ZFŚS – dostosowująca do RODO.

– Co oznacza, że pracodawca ma dokonywać przeglądu dokumentacji związanej z Funduszem raz w roku i usuwać tę, która nie jest już niezbędna.

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Dariusz Natkaniec – prawnik. Praktyk, specjalista prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, ZFŚS, zatrudniania cudzoziemców. Od kilkunastu lat urzędnik państwowej instytucji kontrolnej. Autor książek i kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym podstaw nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, urlopów wypoczynkowych oraz wynagrodzeń, a także postępowania kontrolnego inspektora pracy, postępowania administracyjnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  Wieloletni wykładowca.

 

 

 

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
22.11.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Gliwice
Hotel Qubus
ul. Dworcowa 27
CENA
Promocja
330 zł + VAT