Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Dokumentacja Pracownicza po zmianach w 2019 r.- z uwzględnieniem przepisów dostosowujących Kodeks pracy do RODO

 

  1. Akta osobowe 2019 r.

 

– Kiedy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika do pracy.

– Podział akt osobowych na części A,B,C,D.

– Konieczność umieszczania w części D akt dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową pracowników.

– Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?

– Konieczność potwierdzania dokumentów w aktach za zgodność – jaka ma być pieczątka, od kiedy to robić ?

– Skierowania na badania lekarskie elementem akt osobowych.

– Które badania profilaktyczne umieszczać, w której części akt osobowych?

– Czy trzeba powkładać do akt skierowania, które pracodawca posiada sprzed 2019 r.?

– Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę! – wzór w naszych materiałach!

– Brak wzorów kwestionariuszy osobowych! – wzór w naszych materiałach!

– Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem – wzory potwierdzeń w naszych materiałach!

– Kiedy należy obowiązkowo umieścić porozumienie urlopowe w części C akt osobowych?

– Konieczność zabezpieczenia pomieszczeń w których znajdują się akta osobowe – jakie metody?

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– Czy dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

– Czy w aktach osobowych może się znajdować akt urodzenia dziecka?

– Zaświadczenie ze szkoleń bhp – oryginały czy kopie w aktach?

 

 

  1. Dokumentacja ze stosunku pracy 2019 r.

 

– Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?

– Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp. od 2019 r. – przez jaki okres?

– Czy wniosek o urlop, o wyjście prywatne ma być pisemny? – co z programami do samoobsługi pracowniczej ?

 – Czy ustne wnioski urlopowe są jeszcze legalne?

– Brak konieczności umieszczania grafików czasu pracy w dokumentacji pracowniczej – co z nimi robić, jak długo przechowywać?

– Czy listy obecności umieszczać w odrębnej dokumentacji każdego pracownika?

– Czy stare karty ewidencji czasu pracy należy obecnie umieścić w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy każdego pracownika, czy można to zrobić wyłącznie dla nowych?

– Umieszczanie w odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji  wniosków o wyjścia prywatne – co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?

– Czy dane z zeszytu, książki wyjść prywatnych należy umieścić w indywidualnej dokumentacji pracownika?

– Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych gdzie przechowywać?

– Czy założyć odrębnie dla każdego pracownika teczkę z dokumentacją ze stosunku pracy?

– Czy karty płac, kartoteki przydziału odzieży i obuwia roboczego należy przechowywać odrębnie w dokumentacji pracowniczej?

– Zgody pracowników opiekunów dzieci w dokumentacji ze stosunku pracy – jaka procedura, jak szczegółowy ma być wniosek?

– Od kiedy stosować nowe rozwiązania dla dokumentacji prowadzonej dla obecnych pracowników?

– Konieczność zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajduje się dokumentacja pracownicza przed dostępem osób nieupoważnionych – jak to zrobić?

– Kto powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakładzie?

 

  1. Ewidencja czasu pracy od 2019 r.

 

Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r. – wzory !!!

– Czy nadal można przechowywać ewidencję czasu pracy w komputerze i jedynie drukować na potrzeby kontroli lub postępowania sądowego?

– Jakie dane mają być obowiązkowo w ewidencji czasu pracy każdego pracownika?

– Czy pracownik wykonujący pracę w stałych godzinach ma mieć wskazywaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w ewidencji?

– Dla kogo nie trzeba ewidencjonować godzin pracy?

– Czy przy karmieniu piersią zaznaczać 7 czy 8 godzin w ewidencji?

– Jak ewidencjonować godziny rozpoczynania i kończenia pracy w ruchomych rozkładach czasu pracy?

– Jak zaznaczać czas pracy w podróży służbowej?

– Jak ewidencjonować godziny pracy gdy wyjście prywatne w trakcie dnia?

– Lista obecności a RODO.

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?

– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?

– Czy w grafikach można zaznaczać urlopy, choroby i inne nieobecności pracownika – RODO?

– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP.

– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.

– Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.

– Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

– Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

– Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy.

– W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?

– W jakiej formie pracownik ma wnioskować o wyjście osobiste (prywatne)?

– Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?

– Wniosek o odbiór godzin nadliczbowych – jak ma wyglądać i co ma być w nim wpisane?

– Czy porozumienie o nieuzgodnieniu terminu odbioru dnia wolnego za pracę w sobotę jest legalne?

 

  1. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 

– Kiery pracownik może zwrócić się o wydanie mu kserokopii akt osobowych lub innej dokumentacji ze stosunku pracy?

– Jak często pracownik może się zwracać o wydanie mu ksera dokumentacji pracowniczej?

– W jakim terminie pracodawca musi wydać kserokopie dokumentacji?

– Czy pracownik może żądać również kserokopii swoich wniosków o urlop sprzed kilku lat?

– Kiedy można uzależnić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej od wniesienia przez pracownika opłaty?

– W jaki sposób potwierdzić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej?

– Czy pracownik może wybrać formę (papierową lub elektroniczna) w jakiej żąda wydanie kopii dokumentacji pracowniczej?

 

  1. Zamiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

 

– Brak konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

– Którzy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych?

– Co to są kategorie ryzyka i gdzie ich szukać?

– Jakie zapisy musi zawierać regulamin pracy by nie szkolić okresowo pracowników adm.-biur.?

– Jakich zapisów unikać w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowisk adm.-biur.?

– Możliwość wykonywania zadań służby bhp przez pracodawców zatrudniających do 50 pracowników.

– Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.

– Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

– Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?

– Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

– Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  – wzór dokumentu.

– Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

– Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?

– Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

– Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?

– Czy można dla jednego pracownika prowadzić akta w formie papierowej a dokumentację ze stosunku pracy w formie elektronicznej?

– Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  – w jakim terminie i czy za opłatą?

 

  1. Zmiany Kodeksu pracy dostosowujące do RODO w 2019 r.

 

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

– Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp,

– Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.

– Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!

– Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.

– Czy świadectwa pracy i dyplomy umieszczać w części A czy B akt osobowych?

– Czy można odbierać od pracownika dane czy jest on niepełnosprawny?

– Jakie dane pracodawca może legalnie zgłosić do ZUS, co wypełniać w ZUS ZUA?

– Co należy usunąć z akt osobowych pracowników i jak postąpić ze spisem i numeracją?

– Jakie dane usunąć z systemów kadrowo-płacowych?

– Jakie dane pracownika można przetwarzać za zgodą?

– Ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności.

– Zakaz zwolnienia lub ukarania za brak zgody lub jej wycofanie przez pracownika.

– Kiedy pracownik może być zobowiązany do noszenia identyfikatora?

– Kiedy wywieszenie tabliczki z danymi pracownika przed jego pokojem jest legalne?

– Jakie dane pracowników trzeba wyczyścić z systemów kadrowych?

– Czy uzupełniać w świadectwie pracy imiona rodziców pracownika?

– Czy uzupełniać w zaświadczeniu ze szkoleń okresowych bhp miejsce urodzenia pracownika?

– Czy usuwać z akt osobowych kserokopie świadectw pracy i dyplomów pracownika?

– Czy wpisywać w umowie o pracę adres zamieszkania pracownika?

– Czy wpisywać w skierowaniu na badania lekarskie adres zamieszkania pracownika?

– Kiedy umieszczać na skierowaniu na badania lekarskie PESEL pracownika?

– Czy w skierowaniu na badania lekarskie umieszczać informację o niepełnosprawności pracownika?

– Czy w grafikach czasu pracy, listach obecności mogą się znajdować informację o urlopie, chorobie itp. Pracowników?

– Czy można przetwarzać wizerunek pracownika na kserokopii dyplomu?

 

  1. Umowa o pracę – treść zgodna z RODO

 

– Czy wskazanie w umowie o pra ę adresu zamieszkania pracownika jest legalne?

– Jakie wyłącznie dane o pracowniku mogą się znaleźć w treści umowy o pracę?

– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.

– W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę pracownika – po likwidacji obowiązującego wzoru?

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!

– Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?

– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?                             CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

  1. Starnawski ,K. Tincel, T. Krzemienowski, D. Natkaniec, D.Pałyga

 Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy. 

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
30.04.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Opole
Hotel Mercure
ul. Królowej Jadwigi 17
CENA
Promocja
320 zł + VAT