Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy .

 

 

 1. Obowiązki pracodawcy w obszarze równego traktowania pracowników i przeciwdziałania mobbingowi (zakres regulacji kodeksowej)
 • czym jest równe traktowanie w zatrudnieniu ?
 • czy pracownicy zatrudnieni na takich samych stanowiskach muszą mieć identyczne warunki pracy i płacy ?
 • czym jest dyskryminacja ?
 • kiedy inne traktowanie pracownika na tle pozostałych zatrudnionych nie jest niezgodne z prawem ?
 • jakie przepisy regulują problematykę przeciwdziałania mobbigowi ?
 • skarga pracownika na mobbing – jak powinien zadziałać pracodawca ?
 • jakie działania ma podjąć pracodawca dla realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi ?
 1. Mobbing – definicja i zakres pojęciowy (nierówne traktowanie i molestowanie jako element mobbingu):
  • długotrwałość (jak długo musi trwać zachowanie aby można mówić o mobbingu ? czy jednorazowe akty przemocy, agresji, słowna napaść są mobingiem ?)
  • uporczywość (jak mierzyć siłę działania mobbera dla oceny czy zachowanie jest uporczywe ?)
  • przejawiający się nękaniem, zastraszaniem (kto ocenia przejawy ?)
  • skutek (odczucia pracownika a ocena czy doszło do mobbingu – czy jest to zjawisko zależne od subiektywnej czy obiektywnej oceny ?)
  • wybrane orzecznictwo dotyczące przesłanek występowania mobbingu (przykłady)
 2. Przejawy mobbingu:
  • oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się
  • oddziaływania zaburzające stosunki społeczne
  • działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby
  • działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej
  • działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
 3. Przyczyny i skutki mobbingu
  • charakterystyka mobbera (czy można przewidzieć mobbing ? czy zidentyfikowanie cech mobbera może być podstawą do rozwiązania umowy z pracownikiem ?)
  • charakterystyka mobbingowanego (czy jakieś kategorie pracowników wymagają szczególnej ochrony przed mobbingiem ?)
  • charakterystyka organizacji w której występuje mobbing (czy w każdej organizacji może dojść do mobbingu ? jak przewidzieć mobbing ?)
 4. Obowiązki pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi:
  • profilaktyka (opracowanie i wdrożenie skutecznych i wydajnych procedur – przykłady dobrych i złych praktyk)
  • reagowanie na sygnały (badania i analiza zgłaszanych skarg i wniosków)
  • działania wobec potencjalnego sprawcy i pomoc ofierze mobbingu
 5. Roszczenia pracownika w przypadku mobbingu:
  • rozwiązanie umowy o pracę ze względu na mobbing (jakie uprawnienia ma ofiara mobbingu ? jakie obowiązki obciążają pracodawcę jeśli pracownik podejmie działania żeby skorzystać z przysługujących uprawnień ? czy pracodawca może odmówić np. rozwiązania umowy z powodu mobbingu jeśli jest przekonany że w organizacji nie ma problemu mobbingu ?)
  • zadośćuczynienie
  • odszkodowanie
  • postępowanie sądowe i ciężar dowodu (kto jest uprawniony do wytoczenia powództwa, jakiego rodzaju ? kto musi udowodnić mobbing ? jakie środki dowodowe można stosować przed sądem ? czy nagrania „z ukrytej kamery” mogą być dowodami w sądzie ?)

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: prawnicy, specjaliści z zakresu prawa pracy, audytorzy przeciwdziałania mobbingowi. Wieloletni wykładowcy. Wieloletni pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy i warunków pracy, stosowaniu prawa w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi. Autorzy licznych opinii prawnych, decyzji administracyjnych oraz publikacji prawnych.

 

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
18.12.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Kraków
Sala konferencyjna w centrum miasta
CENA
Promocja
320 zł + VAT