Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Ochrona prawna i odpowiedzialność nauczycieli w związku z przemocą w szkołach

Ochrona prawna i odpowiedzialność nauczycieli w związku
z przemocą w szkołach

 

Szkolenie adresowane do nauczycieli i dyrektorów szkół.

 

Szkolenie może być zorganizowane w formie wewnętrznej w placówce oświatowej

 

 

Podstawowym celem wprowadzenia dodatkowej ochrony dla nauczycieli była próba zmniejszenia coraz częstszych werbalnych oraz czynnych napaści, do jakich dochodziło w szkołach, także podczas zajęć lekcyjnych. Jednak zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele nie zawsze potrafią skorzystać z przysługujących im praw w razie napaści lub agresji. Brak reakcji na negatywne zdarzenia często spowodowany jest niewystarczającą wiedzą o przysługujących nauczycielom uprawnieniach. Zdarza się, że nauczyciele nie podejmują właściwych działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy skierowanej przeciwko nim, gdyż nie czują się wystarczająco kompetentni.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z ochroną nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu Karnego. Wskazane zostaną praktyczne przykłady postępowania nauczyciela po wystąpieniu negatywnych zdarzeń.

 

Ochrona prawna nauczyciela

 1. Nauczyciel, jako funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej ochronie prawnej – na czym ona podlega, czy masz świadomość przysługujących ci praw?
 2. Jaki jest zakres ochrony nauczyciela, czy ogranicza się on jedynie do szkolnych murów?
 3. Jakie obowiązki ciążą na dyrektorze szkoły i nauczycielu w przypadku popełnienia przestępstwa wobec nauczyciela w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych?

 

Wystąpienie negatywnych zjawisk przeciwko nauczycielowi

 1. Nauczyciel jest nietykalny – gdzie jest granica nietykalności cielesnej i w którym momencie należy uznać, że została ona przekroczona?
 2. Zdarzenia potencjalnie niebezpieczne – jakie zachowania świadczą o możliwości wystąpienia agresji lub przemocy i czy można im skutecznie zapobiec? Prewencja, środki ochrony przed zagrożeniem, system powiadamiania o niebezpieczeństwie.
 3. Przepisy zakładowe zwiększające porządek i bezpieczeństwo w budynku szkolnym i na zewnątrz. Jakie istotne elementy powinien zawierać regulamin pracy w zakresie bezpieczeństwa nauczycieli, pozostałych pracowników oraz uczniów? Czy związki zawodowe mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich pracowników szkoły?
 4. Monitoring wizyjny w szkołach – zakres i procedura wprowadzenia monitoringu. Czy sale lekcyjne oraz świetlice szkolne mogą być monitorowane?
 5. Znieważenie funkcjonariusza publicznego – ta cienka granica jest przekraczana wielokrotnie, nie tylko przez uczniów. Czy potrafisz rozróżnić krytyczną ocenę pracy od sformułowań, które mogą stać się karalne?
 6. Czynna napaść – czy wiesz, jakie zachowanie może stać się przestępstwem wobec ciebie? To już naprawdę bardzo niebezpieczne zdarzenie.
 7. Wywieranie wpływu na czynności nauczyciela – delikatne sugestie? Czy wiesz, w którym momencie należy powiedzieć stop? Kiedy i jakie zachowanie może powodować konsekwencje dla obu stron.

 

Postępowanie nauczyciela po wystąpieniu agresji lub przemocy

 1. Jak powinien postąpić nauczyciel po stwierdzeniu, że zostało popełnione przestępstwo w szkole?
 2. Czy nauczyciel jest zobowiązany zabezpieczyć „miejsce zdarzenia” i dowody przestępstwa?
 3. Kogo i w jakiej kolejności należy powiadomić o zaistnieniu zdarzenia? Czy należy sporządzić jakieś dokumenty?
 4. Czy o każdym zdarzeniu należy zawiadamiać organy ścigania?

 

Przykłady norm prawnych, które mogą zostać naruszone w związku z wykonywaniem zadań nauczyciela

 1. Czy znasz najważniejsze przepisy prawne, których naruszenie może zdarzyć się w związku z pracą nauczyciela w szkole?
 2. Jaka jest istota tych regulacji i w którym momencie można mówić o ich naruszeniu?
 3. Czy wiesz jak postępować w przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia mogącego być przestępstwem?

 

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący szkolenie: Prawnik, wieloletni pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk, specjalista prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowca, autor opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
12.12.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Wrocław
Sala konferencyjna w centrum miasta
CENA
Promocja
320 zł + VAT