Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Czas pracy po zmianach w 2019 r.- sprawdź czy prawidłowo prowadzisz dokumentację - praktyczne warsztaty

 1. Czas pracy po zmianach w 2019 r.  – sprawdź czy prawidłowo prowadzisz dokumentację  – praktyczne warsztatyRewolucja w karcie ewidencji czasu pracy w 2019 r.!
  1. Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić wymogi dla karty ewidencji czasu pracy od 2019 r.?
  2. Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal będą zgodne z przepisami?
  3. Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
  4. Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
  5. Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
  6. Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
  7. Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
  8. Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
  9. Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
  10. Kiedy karty ewidencji mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

  Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika w 2019 r. 

  1. Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę (segregator) dla każdego pracownika na dokumenty z zakresu czasu pracy?
  2. Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
  3. Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
  4. Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
  5. Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę z art. 188 kp, wniosków urlopowych itp.
  6. Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
  7. Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
  8. Za pracę w sobotę koniecznie inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego – dokument z uzgodnienia terminu odbiory w dokumentacji pracowniczej.
  9. Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy?

  Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy w 2019 r.

  1. Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
  2. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
  3. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
  4. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
  5. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?

  Planowanie czasu pracy

  1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
  2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
  3. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
  4. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
  5. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
  6. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  7. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
  8. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
  9. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
  10. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

  Okresy rozliczeniowe a planowanie grafików

  1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
  2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
  3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
  4. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
  5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
  6. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

  Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów.

  1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
  2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
  3. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej
  4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
  5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
  6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
  7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
  8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

  Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

  1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
  2. Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
  3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
  4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
  5. Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
  6. Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
  7. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

  Podróże służbowe w grafiku?

  1. Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
  2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
  3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
  4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
  5. Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

  Dyżur

  1. Czy grafik dyżurów należy przechowywać w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy od 2019 r.
  2. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
  3. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
  4. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
  5. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

  Zagadnienia szczegółowe

  1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
  2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
  3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
  4. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
  5. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Beata Kucięba  – Prawnik, praktyk z zakresu stosowania prawa pracy, wieloletni pracownik państwowej instytucji kontrolnej, audytor z zakresu układania grafików czasu pracy i rozliczania, w szczególności prawa i czasu pracy w podmiotach medycznych, specjalista w zakresie


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
12.11.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Kraków
Hotel Europejski
Lubicz 5
CENA
Promocja
330 zł + VAT