Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Zmiany w czasie pracy 2019 r.- nowa ewidencja czasu pracy- jak planować i rozliczać czas pracy by nie popełniać wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym?- praktyczne warsztaty

Rewolucja w karcie ewidencji czasu pracy w 2019 r.!

 1. Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić wymogi dla karty ewidencji czasu pracy od 2019 r.?
 2. Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal będą zgodne z przepisami?
 3. Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
 4. Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
 5. Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 6. Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
 7. Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
 8. Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
 9. Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
 10. Kiedy karty ewidencji mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika w 2019 r. 

 1. Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę (segregator) dla każdego pracownika na dokumenty z zakresu czasu pracy?
 2. Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
 3. Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
 4. Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
 5. Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę z art. 188 kp, wniosków urlopowych itp.
 6. Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
 7. Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
 8. Za pracę w sobotę koniecznie inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego – dokument z uzgodnienia terminu odbiory w dokumentacji pracowniczej.
 9. Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy?

Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy w 2019 r.

 1. Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
 2. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
 3. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
 4. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
 5. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?

Planowanie czasu pracy

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 3. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 4. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 5. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 6. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 7. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 8. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
 9. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
 10. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

Okresy rozliczeniowe a planowanie grafików

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
 4. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 6. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów.

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej
 4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 2. Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
 5. Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 6. Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 7. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

Podróże służbowe w grafiku?

 1. Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
 2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 5. Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

Dyżur

 1. Czy grafik dyżurów należy przechowywać w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy od 2019 r.
 2. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 3. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 4. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 5. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

Zagadnienia szczegółowe

 1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 4. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 5. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Kalina Kaczmarek – Prawnik. Inspektor pracy, wieloletni doświadczony praktyk z zakresu stosowania prawa pracy i ochrony danych w kadrach i działach płac,  specjalista w zakresie nadzoru nad stosowaniem prawa pracy, wieloletni wykładowca.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
06.12.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Elbląg
Restauracja Duchówka
ul. 3 Maja 13
CENA
Promocja
320 zł + VAT