Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Kompendium prawa pracy 2019 r.- odpowiedzi na trudne pytania po zmianach.

Zmiany w Kodeksie pracy – wrzesień 2019 r.

 

– Nowy przepis dotyczący terminu wydania pracownikowi świadectwa pracy.

– Nowe roszczenie pracownika o wydanie świadectwa pracy, o którym będzie orzekał sąd pracy.

– Nowe terminy na żądanie pracownika sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę lub sąd.

– Nowe powództwo sądowe o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy.

– Nowe wykroczenie za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

– Rozszerzenie szczególnej ochrony związanej z wypowiedzeniem umowy osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim.

– Rozszerzenie uprawnień odszkodowawczych dla pracowników poddanych mobbingowi.

– Brak możliwości zrzeczenia się roszczeń ze stosunku pracy.

 

Nawiązanie stosunku pracy

– Nowa treść umowy o pracę w 2019 – czy wpisywać adres zamieszkania?.

– Umowa na część etatu – określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar?

– Umowa o pracę na półtora etatu – czy będzie zakwestionowana?

– Umowa na zastępstwo – jak prawidłowo określić termin jej zakończenia?

– Jak prawidłowo dokonać zmiany do umowy o pracę?

Nowe świadectwo pracy 2019 r.

– Nowy wzór świadectwa pracy – na co zwrócić szczególną uwagę?

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Jakie są najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy?

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy?

 

Nowe rozporządzenie o aktach osobowych 2019 r. – rewolucja !!!

 

– Kiedy założyć nowe akta osobowe przy ponownym zatrudnieniu pracownika?

– Podział akt osobowych na części A,B,C,D – kiedy obowiązkowy?

– Które dokumenty pracodawca musi potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Skierowania na badania lekarskie – najczęstsze błędy?

– Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę – czy pisać w umowie adres zamieszkania?

– Brak wzorów kwestionariuszy osobowych – czy w ogóle umieszczać je w aktach?

– Jakie dane zawrzeć na umowie by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

– Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem – czy dotyczy wszystkich pracowników?

– Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r. – najczęściej popełniane błędy?

– Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?

– Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp.

– Brak konieczności umieszczania grafików czasu pracy w dokumentacji pracowniczej – co z nimi robić, kiedy można niszczyć?

– Umieszczanie w odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji  wniosków o wyjścia prywatne – co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?

– Czy dane z zeszytu, książki wyjść prywatnych należy umieścić w indywidualnej dokumentacji pracownika?

– Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych gdzie przechowywać?

– Jak dostosować akta zatrudnionych pracowników – czy trzeba zakładać nowe teczki?

– Czy założyć odrębnie dla każdego pracownika teczkę z dokumentacją ze stosunku pracy?

– Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nowych przepisów? – czy trzeba będzie wyczyścić akta ze zbędnych danych osobowych?

– Co usunąć z akt by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

– Czy karty płac, kartoteki przydziału odzieży i obuwia roboczego należy przechowywać odrębnie w dokumentacji pracowniczej?

 

RODO w dokumentacji pracowniczej po 4 maja 2019 r.

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?

– Jakie informacje mogą być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?

– Co zrobić z CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

– Jak legalnie pozostawić kontakt do osoby aplikującej do pracy, gdy nie jest prowadzona rekrutacja, jednak w przyszłości pracodawca może być zainteresowany takim pracownikiem?

– Co to oznacza, że niektórych danych można wymagać jeżeli „jest to niezbędne do wykonywania określonej pracy lub zatrudnienia na określonym stanowisku”?

– Czy pracodawca może samodzielnie ocenić jakich danych będzie wymagał na określonym stanowisku np.: określonego stażu, wykształcenia, prawa jazdy znajomości języków itp.?

– Czy kserokopie świadectw pracy i dyplomów zawsze będą w części A akt osobowych?

– Czy pracodawca musi usuwać z kserokopii dyplomów wizerunek pracownika, dane o uczelni itp.?

– Czy pracodawca może zasugerować kandydatowi do pracy jakie dane ma on podać, a następnie wyrazić zgodę na ich przetwarzanie?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania profilaktyczne wskazywać adres zamieszkania?

 

Błędy popełniane w skierowaniach na badania i zaświadczeniach BHP

 

– Kiedy są ważne badania lekarskie i szkolenia bhp z innego zakładu?

– W jakich terminach przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp by uniknąć popełnienia wykroczenia?

– Czy pracownik nieposiadający badań po długiej chorobie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

– Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Jakich zapisów wymagać od lekarza profilaktyka na zaświadczeniu z badań lekarskich.

– Najczęstsze błędy w kartach szkoleń wstępnych oraz zaświadczeniach ze szkoleń bhp? – uwaga na nowe wzory dokumentów!

– Kto odpowiada za szkolenia i badania pracowników?

 

Czas pracy

 

– Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?

– Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?

– Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?

– Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?

– Kto odpowiada z prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników?

– Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy?

– W jakiej formie należy sporządzić harmonogram?

– Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania ? – stanowisko PIP

– Przechowywanie harmonogramów czasu pracy – czy umieszczać w indywidualnej dokumentacji?

– Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.

– Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej?

– Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy?

– Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy?

– Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

– Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.

 

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 

– Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.

– Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?

– Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych – jak prawidłowo ewidencjonować?

– Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?

– Jakie są wymogi formalne dla wyjścia osobistego?

– Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia?

Umowy cywilnoprawne 2019 r. – szczególny nadzór organów kontrolnych

– Czy umowy o dzieło dotyczą te same przepisy co umów zlecenia w zakresie wynagrodzenia?

– Minimalna stawka za godzinę 14,70 zł.?

– Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?

– Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu wypłacane w każdym miesiącu?

– Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia?

– Czy umowa zlecenia musi być zawarta w formie pisemnej?

– W  jakiej formie ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?

– Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy by nie narazić się na popełnienie wykroczenia?

– Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy – czy są konieczne?

Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe

– Kiedy można wykorzystać „połówkę” urlopu?

-Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy – jaki przyjąć wymiar urlopu?

– Czy potwierdzona przez pracownika działalność gospodarcza ma wpływ na wymiar urlopu?

– Kto może udzielać urlopów w zakładzie?

– Kogo Inspektor Pracy uzna winnym wykroczenia niewykorzystania zaległych urlopów przez pracowników?

– Co zrobić gdy pracownik nie chce iść na urlop?

– Czy pracownik zawsze musi mieć 14 dni urlopu w roku?

– Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)?

– Porozumienie urlopowe przy zawieraniu kolejnej umowy – najczęstsze błędy.

– Jak liczyć 4 dni urlopu na żądanie, gdy pracownik pracuje po 12 godzin?

– Plan urlopów czy warto posiadać?

– Urlopy okolicznościowe – w jakim czasie od zdarzenia można udzielić?

– Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego.

– Najczęstsze błędy przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełnosprawnych.

– Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)?

– Urodzenie bliźniaków – jeden czy dwa urlopy okolicznościowe?

– Czy udzielić urlopu okolicznościowego po 2 miesiącach od zdarzenia uzasadniającego urlop?

– Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia?

– Czy po rozwodzie przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią byłej teściowej?

– Najpierw ślub cywilny a potem kościelny – ile przysługuje urlopu okolicznościowego?

– Jak długo można karmić dziecko piersią?CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018, 2019 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Od kilkunastu lat urzędnik państwowej instytucji kontrolnej. Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 15 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.

 

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
11.12.2019
GODZINA
9.30-14:30
MIEJSCE
Mielec
Hotel Polski
ul. Biernackiego 12
CENA
Promocja
330 zł + VAT