Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Uważaj na ZUS -y w umowach cywilnoprawnych i w prawie pracy

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Uważaj na ZUS -y w umowach cywilnoprawnych i w prawie pracy

 1. Rozliczenie umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń:
 • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie,
 • dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie,
 • roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym, macierzyńskim,
 • umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem,
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
 • umowa cywilnoprawna wykonywana przez ucznia lub studenta (kiedy nie należy, a kiedy trzeba   naliczać składki  od umów cywilnoprawnych zawartych ze studentami)
 • umowa cywilnoprawna zawierana przez emeryta, rencistę,
 • nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów,
 • nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom.

 

 1. Rozliczenie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń:
 • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy.
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia:
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach, rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu,
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej,
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym, ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia,
 • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym,
 • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy, objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego, przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego,
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia, niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia.
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia:
 • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia,
 • umowa o pracę i kilka umów zlecenia,
 • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów,
 • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia.
 1. Korekta składek i podatku dochodowego:
 • korekta składek i podatku w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru,
 • zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia,
 • zapłata zaległych składek za zleceniobiorcę,
 • zwrot przez zleceniobiorcę zapłaconych przez zleceniodawcę składek na ubezpieczenia.
 1. Czy nie popełniasz błędów przy wliczaniu do podstawy zasiłku chorobowego umowy zlecenia?
 2. Koszty uzyskania przychodu (20% a 50%) ?
 3. Umowy cywilnoprawne i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych i preferencyjnych, a składki ZUS z tytułu umowy zlecenia
 4. Kontrakt menedżerski – umowa cywilnoprawna czy umowa w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 5. Prawa i obowiązki płatnika składek w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych – jak skutecznie sprawdzić, czy ubezpieczony posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych w momencie zawarcia umowy cywilnoprawnej?

 

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ekspert z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony praktyk i szanowany wykładowca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia