Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Umowy cywilnoprawne – sprawdź czy nie popełniasz błędów – intensywne warsztaty

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Umowy cywilnoprawne – sprawdź czy nie popełniasz błędów – intensywne warsztaty

 • W jakiej formie zmienić trwające umowy zlecenia i do kiedy trzeba to zrobić?
 • Czy umowy o dzieło dotyczą te same przepisy co umów zlecenia w zakresie wynagrodzenia?
 • Minimalna stawka za godzinę 13 zł.?
 • Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?
 • Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu wypłacane w każdym miesiącu?
 • Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia?
 • Czy umowa zlecenia musi być zawarta w formie pisemnej?
 • W jakiej formie ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?
 • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy by nie narazić się na popełnienie wykroczenia zgodnie z nowymi przepisami?
 • Co zrobić gdy brak jest obiektywnych możliwości ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy?
 • W jakiej formie zleceniobiorca, który wykonuje pracę poza zakładem będzie wskazywał liczbę przepracowanych godzin?
 • Czy brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest wykroczeniem, za które będzie karał PIP?
 • Czy zleceniobiorcy można sporządzić grafik czasu pracy?
 • Czy kary umowne za przekroczenia wskazanego czasu pracy zleceniobiorcy będą skuteczne?
 • Jakich umów zleceń nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
 • Co to oznacza, że zleceniobiorca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia?
 • Czy w umowie zlecenia można wskazać godziny wykonywania pracy przez zleceniobiorcę?
 • Kiedy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy i umowa zlecenie zostanie przekształcona w umowę o pracę?
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę zlecenia by nie została uznana przez PIP za umowę o pracę.
 • Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
 • Klauzula o możliwości powierzenia zlecenia innej osobie – kiedy warto zawrzeć w umowie?
 • Jakie umowy o dzieło kwestionuje ZUS?
 • Umowę zlecenia z własnym pracownikiem – kiedy to możliwe?
 • Co po zmianie przepisów będzie kontrolował PIP w umowach zlecenia?
 • Kiedy PIP będzie kwestionował niewypłacenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy?
 • W jakich przypadkach PIP występuje do sądu o przekształcenie umowy zlecenia na umowę o pracę?
 • Jakie kary może nałożyć PIP za naruszenie minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy – czy są konieczne?
 • Kto płaci za badania lekarskie zleceniobiorcy?
 • Czy zleceniobiorca może mieć zwracane koszty podróży służbowej?
 • Jakie elementy bhp należy zapewnić zleceniobiorcy?
 • Umowa o dzieło – najczęściej popełniane błędy.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia