Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Kadra zarządzająca w prawie pracy – uprawnienia i odpowiedzialność osób zarządzających oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Kadra zarządzająca w prawie pracy – uprawnienia i odpowiedzialność osób zarządzających oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

Zagadnienia wstępne

 • Kto zalicza się do kadry zarządzającej w zakładzie pracy?
 • Czy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zaliczani są do kadry kierowniczej.
 • Jakie wymogi formalne musi spełniać pracownik aby zgodnie z przepisami prawa pracy był uznany za kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej.
 • Czy kierownik ma nienormowany czas pracy? – czy coś takiego w ogóle istnieje w prawie pracy?
 • Czy osoby zarządzające i kierownicy muszą potwierdzać przybycie i obecność w pracy?
 • Czy osoby zarządzające mogą przenieść odpowiedzialność z zakresu prawa pracy na kierowników?

Odpowiedzialność osób zarządzających 

 • Rodzaje wykroczeń za naruszenie praw pracowniczych, które może popełnić osoba zarządzająca i kierownik.
 • Wysokość grzywien nakładanych przez inspektora pracy na kadrę zarządzającą.
 • Kiery inspektor pracy może zastosować postępowanie upominawcze?
 • Czym jest nakaz, a czym wystąpienie inspektora pracy?
 • Kiery pracodawca może przerzucić część odpowiedzialność na podległych pracowników?
 • Czy odpowiedzialność z zakresu bhp można przypisać pracownikowi służby bhp?
 • Czego może wymagać od służby bhp pracodawca, a czego kierownik?

Umowy cywilnoprawne

 • Jak zawierać umowy zlecenia
 • Jakie elementy umowy spowodują ich przekształcenie przez Inspektora Pracy na umowy o pracę.
 • Stawka wynagrodzenia w umowach zlecenia
 • Pracownicy kontraktowi po nowelizacji przepisów o umowach zlecenie.
 • Konieczność ewidencjonowania czasu pracy kontraktowców.

Przygotowanie pracowników do pracy

 • Kiedy są ważne badania lekarskie i szkolenia bhp z innego zakładu?
 • W jakich terminach przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp by uniknąć popełnienia wykroczenia?
 • Czy pracownik nieposiadający badań po długiej chorobie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty.
 • Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 • Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 • Jakich zapisów wymagać od lekarza profilaktyka na zaświadczeniu z badań lekarskich?
 • Najczęstsze błędy w kartach szkoleń wstępnych oraz zaświadczeniach ze szkoleń bhp?
 • Jak prawidłowo sporządzić skierowanie na badania lekarskie?
 • Kto ma wypisywać skierowania na badania lekarskie i kto odpowiada za ich prawidłowość?
 • Czy szkolenie wstępne ogólne może przeprowadzić kierownik?
 • Kto odpowiada za prawidłowe sporządzenie skierowania na badania profilaktyczne?
 • Na co trzeba uważać wypełniając kartę szkolenia wstępnego bhp?

Prawo wewnątrzzakładowe

 • Treść regulaminu pracy – które zagadnienia powinien szczególnie znać pracodawca i kierownik?
 • Obowiązkowe zapisy regulaminu pracy ważne z punktu prawidłowego zarządzania zakładem?
 • Jak prawidłowo zmienić regulamin pracy lub wynagradzania?

Ochrona danych osobowych w stosunku pracy  – RODO!

 • Dyrektor, Prezes jako administrator danych osobowych – odpowiedzialność!
 • Komu i w jakim zakresie należy nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podległych pracowników?
 • Do jakich danych osobowych podległych pracowników może mieć wgląd kierownik?
 • Jakich dokumentów żądać przed przyjęciem do pracy pracownika by nie podlegać odpowiedzialność z ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Czy lista obecności pracowników może być wspólna.
 • Jakich dokumentów nie mogą zawierać akta osobowe pracowników.
 • Kiedy wolno przyjmować CV od kandydatów do pracy.
 • Jak kadrowy ma mieć zabezpieczony pokój by spełniać wymogi ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialność pracownika:

 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna – kiedy warto ją stosować?

 

 Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

 

 1. Wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego)
 2. Prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy (uzasadnione podejrzenie, profilaktyka)
 3. Dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących (dokumentowanie )

Czas pracy

 1. Jaki system i rozkład czasu pracy wybrać aby nie na ruszać praw pracowniczych.
 2. Dyżury pracowników nie mogą naruszać odpoczynków dobowych i tygodniowych.
 3. Kiedy kierownik może naruszać czas pracy.
 4. Jak prawidłowo planować czas pracy podległych pracowników.
 5. Wyjścia osobiste pracowników – na ile można pozwolić pracownikom?
 6. Rekompensata pracy nadliczbowej pracownika.
 7. Czy kierownik może tolerować częste pozostawanie pracownika w zakładzie pracy poza wyznaczonymi godzinami pracy.
 8. Czas pracy w podróży służbowej – jak prawidłowo zaplanować i rozliczyć.

Urlopy wypoczynkowe

 1. Czy warto sporządzać plan urlopów wypoczynkowych.
 2. Jak zmusić pracownika do pójścia na zaległy urlop.
 3. Kto odpowiada za zaległy urlop wypoczynkowy pracownika.
 4. Czy na urlop zaległy można wysłać bez wniosku.
 5. Kiedy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie.
 6. Czy z urlopu można korzystać w godzinach.
 7. Kiedy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

 Odpowiedzialność pracowników na kierowniczych stanowiskach za naruszenie prawa pracy:

 1. Zakres odpowiedzialności kierownika za ewentualne nieprawidłowości na gruncie prawa pracy.
 2. Rodzaje możliwych wykroczeń w zakładzie produkcyjnym.
 3. Jakie są sankcje za naruszenie prawa pracy (mandaty)?
 4. Okres przedawnienia wykroczeń.
 5. Czy za to samo mogę dostać mandat od inspektora pracy oraz naganę od pracodawcy?
 6. Odpowiedzialność kierownika za wypadek przy pracy (wykroczeniowa i karna).
 7. Znajomość przepisów bhp przez kierowników a ich odpowiedzialność.

 

Pozwy pracowników o mobbing, molestowanie i dyskryminację:

 

 1. Czym różni się mobbing od molestowania i dyskryminacji?
 2. Czy polecenie dotyczące nadgodzin albo wykonywania innej pracy może być mobbingiem?
 3. Czy podległy pracownik może mnie nagrywać bez mojej wiedzy?
 4. Czego pracownik może się domagać z tytułu mobbingu?
 5. Odpowiedzialność kierownika za mobbing i molestowanie.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia