Szkolenia otwarte, Oświata, Online

Prawo pracy w Placówkach Oświatowych w 2021

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie.  Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon , kamera nie jest konieczna.

                               PROGRAM SZKOLENIA

Prawo pracy w placówkach oświatowych

 

Szkolenie dedykowane w szczególności dla:

 • Dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych
 • Osób prowadzących dokumentację pracowniczą w szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych oraz w Centrach Usług Wspólnych
 • Innych osób zainteresowanych tematem

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

I              Pracodawca i pracownik w różnych rodzajach placówek oświatowych

II            Grupy pracowników i podstawy zatrudnienia pracowników szkół 

 • pracownicy pedagogiczni
 • pracownicy niepedagogiczni

 

III           Związki zawodowe w szkole – uwagi praktyczne

 • kiedy działają w szkole związki zawodowe
 • obowiązek informacyjny organizacji związkowych
 • osoby uprawnione do reprezentowania – jak ustalić, zakres upoważnienia

PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 

IV           Dokumentacja pracownicza

 • jak prowadzić akta osobowe pracowników w nowym stanie prawnym – najczęściej popełniane błędy
 • ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem, a kontynuowanie dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy – kogo dotyczy ten przepis?
 • ewidencja czasu pracy dla nauczyciela?
 • dane osobowe w procesie rekrutacji – nowe regulacje

wyciąg z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – kogo dotyczy?

V            Dyrektor, wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze

 • zatrudnienie i odwołanie Dyrektora – procedury
 • urlopy wypoczynkowe – omówienie zmienionych przepisów
 • czas pracy kadry kierowniczej – omówienie zmienionych przepisów
 • czy dyrektor może dorabiać – stosowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

 

VI           Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy z nauczycielami  – najczęściej popełniane błędy w praktyce

 • tryby nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy na podstawie Karty Nauczyciela
 • umowa o pracę i akt mianowania – elementy i uwagi praktyczne
 • umowa na czas określony z nauczycielem – przesłanki zawarcia, ograniczenia od 1.09.2019r.
 • dokumenty wymagane przed nawiązaniem z nauczycielem stosunku pracy
 • zasady zatrudniania w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć – ochrona związkowa
 • ograniczenie zatrudnienia nauczyciela w świetle art. 22 ust.2 Karty Nauczyciela – na jaki okres, kryteria wyboru, jakie są skutki niewyrażenia zgody, ochrona związkowa
 • przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko – aktualne regulacje
 • rozwiązania ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – co obowiązuje w 2020r.?
 • rozwiązanie stosunku pracy a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela – procedury
 • zatrudnianie emerytów – częste nasuszenia przepisów

 

VII          Czas pracy nauczycieli 

 • zasady ustalania pensum
 • osoby posiadające orzeczeni o niepełnosprawności – jakie normy?

 

VIII        Urlopy nauczycieli

 • urlop dla poratowania zdrowia – czy Dyrektor może korzystać z uprawnienia?, procedura udzielenia urlopu w razie odwołania od orzeczenia
 • dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej

 

IX           Wynagrodzenia za pracę nauczycieli

 • terminy wypłaty wynagrodzeń – uwagi praktyczne
 • wynagradzanie nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
 • wynagrodzenie przestojowej nauczycieli
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – jak rozliczamy? termin wypłaty wynagrodzeń „z dołu” – czy można zachować ten termin?, problemy z rozliczaniem godzin w okresie pracy zdalnej
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela – kilka uwag

 

X            Pracownicy samorządowi w szkołach

 • zasady zatrudniania – limity umów o pracę na czas określony, najczęstsze błędy w umowach o pracę, zmiana umowy, w tym rozwiązania w czasie epidemii
 • tryby ustania stosunku pracownika samorządowego
 • urlopy wypoczynkowe
 • czas pracy

 

XI           Szkolenia bhp i badania lekarskie w czasie epidemii

 

Powyższe szkolenie może być prowadzone w formie szkolenia
wewnętrznego w siedzibie pracodawcy – cena do negocjacji
kontakt:
biuro@szkolenia-css.pl, tel. 721 649 991

 CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący*: prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych, wykładowca . Koordynator w placówkach oświatowych ,zagadnień w obszarze prawa pracy i karty nauczyciela.. Wieloletni pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy i warunków pracy, stosowaniu prawa w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy).  Wykładowca i trener szkoleń w obszarze prawa pracy.

 

*Nazwisko prowadzącego będzie znane bliżej terminu realizacji szkolenia. (K. Tincel  U.Langer …)

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
16.03.2021
GODZINA
9.00-14.00
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
SPECJALISTA
CENA
Promocja
260 zł netto