Szkolenia zamknięte

Grafiki czasu pracy – praktyczne warsztaty –ewidencja czasu pracy- jak planować i rozliczać czas pracy by nie popełniać wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym?

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Grafiki czasu pracy – praktyczne warsztaty –ewidencja czasu pracy- jak planować i rozliczać czas pracy by nie popełniać wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym?

 

Rewolucja w karcie ewidencji czasu pracy.

 1. Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić wymogi dla karty ewidencji czasu pracy od 2019 r.?
 2. Czy roczne karty ewidencji czasu pracy nadal będą zgodne z przepisami?
 3. Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
 4. Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
 5. Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
 6. Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
 7. Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
 8. Czy pracownik musi podpisać kartę ewidencji czasu pracy?
 9. Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
 10. Kiedy karty ewidencji mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika

 1. Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę (segregator) dla każdego pracownika na dokumenty z zakresu czasu pracy?
 2. Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
 3. Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
 4. Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
 5. Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę z art. 188 kp, wniosków urlopowych itp.
 6. Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
 7. Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
 8. Za pracę w sobotę koniecznie inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego – dokument z uzgodnienia terminu odbiory w dokumentacji pracowniczej.
 9. Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy?

Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy

 1. Czy w związku ze zmianą przepisów Kp należy dokonać zmian w regulaminie pracy z zakresu czasu pracy?
 2. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy?
 3. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy?
 4. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?
 5. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania?

Planowanie czasu pracy

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 3. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 4. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 5. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 6. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 7. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 8. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
 9. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
 10. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

Okresy rozliczeniowe a planowanie grafików

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
 4. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 6. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów.

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej
 4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 2. Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
 5. Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 6. Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 7. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

Podróże służbowe w grafiku?

 1. Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża w podróż służbową.
 2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 5. Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

Dyżur

 1. Czy grafik dyżurów należy przechowywać w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy od 2019 r.
 2. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 3. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 4. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 5. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

Zagadnienia szczegółowe

 1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 4. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 5. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia