Szkolenia zamknięte

Zmiany w przepisach dotyczących płac w 2020

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Zmiany w przepisach dotyczących płac w 2020

 1. Minimalne wynagrodzenie
 • porównanie minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia
 • składniki wchodzące w skład minimum
 • wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia – składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • analiza trudnych przypadków
 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych
 • zakres przedmiotowy ulgi
 • rodzaj dochodów  podlegających zwolnieniu
 • limit objęty zwolnieniem
 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
 • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT
 • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019
 • wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • zakres obowiązywania regulacji, potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia
 1. Zmiana skali podatkowej
 • potrącanie stawki podatku 17 %
 • pobór zaliczek na podatek a rozliczenie roczne podatku
 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek
 • stawka 17,75% – kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości
 • skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem
 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek
 1. Progi podatkowe, jak rozliczać w 2020 r.
 • zaliczka na podatek w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego – zmiany od1.01.2020r
 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy niskich dochodach
 1. Nowe druki ZUS i PIT 2020
 2. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
 3. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje
 4. PPK – rozliczanie składek
 • umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
 • naliczania wynagrodzenia uczestnika
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla instytucji finansowych,
 • odprowadzania składek na konto w PPK
 • potrącenia z wynagrodzenia a składki PPK
 • wykazywanie na dokumentach rozliczeniowych korygowanych składek PPK
 • opodatkowanie składek finansowanych przez pracodawcę
 • wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
 • zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku
 • sankcje dla pracodawcy za błędy przy realizacji obowiązków związanych z PPK
 1. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemców
 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • zgłoszenie cudzoziemca – pracownika do ZUS
 • opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa dla celów ubezpieczeń społecznych
 • rezydencja podatkowa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia