Szkolenia zamknięte

Delegowanie pracowników na teren RP

 • Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
  w siedzibie pracodawcy.
 • Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.
 • Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                    

Delegowanie pracowników na teren RP

 

 • Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
 • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
 • pracownicy z terenu UE/EOG lub Szwajcarii,
 • pracownicy z poza terenu UE,
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP,
 • inne formy wykonywania pracy lub zarzadzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych,
 • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

 

 • Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
 • osoby/pracownicy zwolnienie z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
 • kategorie pracowników od których będzie wymagane zezwolenie na pracę
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

 

 • Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP
 • status prawny Agencji Zatrudniania uprawniający do wykonywania tego rodzaju usług w Polsce
 • wymogi prawne dotyczące pracowników tymczasowych oddelegowanych do Polski
 • różnice pomiędzy wykonywaniem usług pracy tymczasowej, a świadczenia usług gospodarczych dla podmiotów na terenie RP
 • zmiana w statusie pracownika tymczasowego wykonującego pracę na podstawie umowy o pracę, a umowy cywilnoprawnej

 

 • Ustalanie statusu podmiotu delegującego na teren RP w zakresie uznania go za podmiot delegujący
 • miejsce prowadzenia przeważającej działalności ekonomicznej,
 • prowadzenie naboru i administracyjnych obowiązków dot. zatrudniania oddelegowanych pracowników,
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa do stosowania ubezpieczeń społecznych dla delegowanych pracowników,
 • charakter świadczonej działalności na terenie RP,
 • zapewnianie transportu, wyżywienia i zakwaterowania przez podmioty delegujące,

 

 • Obowiązki formalno-prawne związane z delegowaniem pracowników
 • zgłoszenie faktu delegowania do Głównego Inspektoratu Pracy
 • zakres i forma informacji wymaganych przy zgłoszeniu do GIP,
 • terminy dokonania zmiany w zgłoszeniach dot. delegowanych pracowników

 

 • Zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP
 • normy i wymiar czasu pracy,
 • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • wymiar urlopu wypoczynkowego,
 • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym,
 • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku),
 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • ochronę pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
 • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko,
 • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 11² i art. 11³ Kodeksu pracy,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

 

 • Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
 • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
 • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego,
 • zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny.

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia