Szkolenia zamknięte

Prawo pracy w Placówkach Oświatowych – najczęściej popełniane błędy

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Prawo pracy w Placówkach Oświatowych – najczęściej popełniane błędy

Szkolenie dedykowane w szczególności dla:

 • Dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych
 • Osób prowadzących dokumentację pracowniczą w szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych oraz w Centrach Usług Wspólnych
 • Innych osób zainteresowanych tematem

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

I              Prawo pracy, pracodawca, pracownik w różnych rodzajach placówek oświatowych

II            Grupy pracowników i podstawy zatrudnienia pracowników szkół 

 • pracownicy pedagogiczni
 • pracownicy niepedagogiczni

 

III           System oświaty oraz pragmatyka zawodowa nauczycieli –  regulacje prawne

 • ustawa Prawo oświatowe
 • ustawa Karta Nauczyciela – najnowsze zmiany 2019
 • ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 • kodeks pracy – zakres stosowania w placówkach oświatowych

 

IV           Organy nadzoru i  kontroli w placówkach światowych:

 • Państwowa Inspekcja Pracy  (zakres kontroli, jakich dokumentów należy żądać od kontrolującego, jakie uprawnienia ma kontrolujący, kontrola PIP – utrapienie, czy korzyści?)
 • społeczna inspekcja pracy (zakres uprawnień, jak współpracować, odpowiedzialność Dyrektora)
 • związki zawodowe w szkole (kiedy działają w placówce związki zawodowe – obowiązek informacyjny, zakres współpracy, osoby upoważnione do reprezentowania,  konsekwencje naruszenia uprawnień)
 • służba bhp (bhp w szkołach – czy to ważne?,  najczęstsze naruszenia przepisów bhp,  rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – najnowsze zmiany, zakres działania służby bhp, czy warto inwestować w bhp-oca?)

 

 PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 

V            Regulaminy w placówkach oświatowych: regulamin pracy, regulamin wynagradzania,  regulamin ZFŚS, regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli – na co zwrócić szczególną uwagę?

 • podstawy prawne ustalenia regulaminów
 • procedury ustalenia i wdrożenia regulaminów
 • współpraca ze związkami zawodowymi

 

VI           Dyrektor, wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze

 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • urlopy wypoczynkowe – najnowsze zmiany
 • czas pracy kadry kierowniczej – omówienie zmian przepisów, liczne interperetacje
 • czy dyrektor może dorabiać – zgoda na dodatkowe zatrudnienie, zakres stosowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

 

VII          Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy z nauczycielami  – najczęściej popełniane błędy w praktyce –

 • tryby nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy na podstawie Karty Nauczyciela
 • umowa o pracę i akt mianowania – elementy i uwagi praktyczne
 • umowa na czas określony z nauczycielem – przesłanki zawarcia w praktyce, nadużycia
 • dokumenty wymagane przed nawiązaniem z nauczycielem stosunku pracy – nowe regulacje
 • nowe zasady zatrudniania w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć – nowe regulacje
 • ograniczenie zatrudnienia nauczyciela w świetle nowych przepisów
 • przeniesienie nauczyciela za zgodą i bez zgody – zmiana przepisów
 • zawieszenie stosowania art. 20 Karty Nauczyciela w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
 • rozwiązania ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • rozwiązanie stosunku pracy a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela
 • zgoda na dodatkowe zatrudnienie

 

VIII        Czas pracy nauczycieli  – omówienie zmienionych przepisów – jak uniknąć najczęściej popełniany błędów. 

 • obowiązkowy wymiar zajęć – podstawy i zasady ustalana
 • uśrednianie obowiązkowego wymiaru zajęć, najczęstsze błędy
 • obniżanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • praca w dniu wolnym, a zajęcia w dniu wolnym – zasady rekompensaty
 • godziny ponadwymiarowe – nowe zasady przydzielenia godzin, ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym  2019/2020, rozliczanie godzin,

 

IX           Urlopy nauczycieli

 • urlop wypoczynkowy w placówce feryjne, nieferyjnej – omówienie zmienionych przepisów
 • urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela – odwołanie od orzeczenia, od kiedy udzielić urlopu

 

X            Wynagrodzenia za pracę nauczycieli

 • zmiana wysokości w czasie trwania stosunku pracy
 • terminy wypłaty wynagrodzeń (termin wypłaty wynagrodzeń z góry i z dołu)
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – które uznać za zrealizowane?, termin wypłaty wynagrodzeń „z dołu” – czy można zachować ten termin?

 

XI           Pracownicy samorządowi w szkołach – zasady zatrudniania, urlopy wypoczynkowe, czas pracy

 

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia