Szkolenia zamknięte

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w placówkach oświatowych 

 

PODSTAWY PRAWNE REGULACJI

 • omówienie przepisów regulujących zagadnienie
 • ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – najnowsze zmiany
 • ustawa Karta Nauczyciela – najnowsze zmiany
 • ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe – zakres regulacji

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 • zasady tworzenia Funduszu w placówkach oświatowych (obligatoryjnie, czy fakultatywne?)
 • możliwość odstąpienia od tworzenia funduszu w placówce oświatowej?

 

CELE USTAWY O ZFŚS

 • zasady tworzenia przez pracodawców funduszu
 • przeznaczenie środków funduszu
 • zasady gospodarowania środkami funduszu

 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS ZGODNIE Z USTAWĄ:

 • finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu
 • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

 • definicja
 • wspólna działalność socjalna
 • wyłączenia

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS

 • omówienie poszczególnych grup (pracownicy, emeryci, renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodziny, dzieci)
 • inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo korzystania z funduszu
 • nauczyciele likwidowanego gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządową

 

ODPIS NA ZFŚS

 • wysokość odpisu
 • zasady naliczania odpisu
 • korekta odpisu
 • możliwość dowolnego kształtowania wysokości odpisu w placówkach oświatowych?
 • zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządową a odpis

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE

 • podstawy prawne
 • wysokość świadczeń urlopowych
 • zasady wypłaty świadczeń urlopowych

 

ŚRODKI FUNDUSZU

 • zwiększenia
 • przejście zakładu pracy w trybie art. 231p. a środki funduszu
 • likwidacja pracodawcy a środki funduszu
 • rachunek bankowy
 • terminy przekazania środków na rachunek bankowy
 • postępowanie egzekucyjne a środki funduszu

 

ADMINISTROWANIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU

 • omówienie pojęć
 • uprawnienia związków zawodowych
 • uprawnienia pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów
 • rola komisji socjalnej

 

KOMISJA SOCJALNA A  SŁUŻBA SOCJALNA W SZKOŁACH

 • dopuszczalność tworzenia
 • zasady tworzenia
 • skład
 • uprawnienia

 

REGULAMIN FUNDUSZU

 • treść
 • preliminarz wydatków
 • dobre praktyki tworzenia regulacji

 

KRYTERIA SOCJALNE

 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS
 • możliwość porzucenia kryterium socjalnego
 • ustalanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
 • dokumentowane sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej a RODO
 • konsekwencje niezłożenia informacji o dochodach
 • konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o dochodach

 

ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OPODATKOWANIA

 • zasady zwolnienia z opodatkowania
 • zwolnienie PIT a organizacja imprez masowych
 • udzielanie pożyczek z funduszu a opodatkowanie VAT

 

ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OSKŁADKOWANIA

 • zasady zwolnienia

 

EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH Z FUNDUSZU

 • dopuszczalność prowadzenia egzekucji
 • obowiązki pracodawcy w razie egzekucji

 

DOKUMENTACJA FUNDUSZU

 • jak długo przechowywać dokumentację?

 

WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM

 • osoby odpowiedzialne
 • rodzaje wykroczeń

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia