Szkolenia zamknięte

Jak założyć i prowadzić agencję zatrudnienia

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Jak założyć i prowadzić agencję zatrudnienia

 

 1. Podstawy funkcjonowania Agencji Zatrudnienia
 2. Agencja Zatrudnienia – charakterystyka, zasady działania, korzyści dla firm i pracowników.
 3. Podstawy prawne działania Agencji Zatrudnienia
  •    Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  •    Ustawa o zatrudnienia pracowników tymczasowych,
  •    Kodeks Pracy
  •    Inne akty prawne
 4. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.
  •    Agencja Zatrudnienia
  •    Pośrednictwo Pracy
  •    Doradztwo Personalne
  •    Poradnictwo Zawodowe
  •    Praca Tymczasowa
  •    Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia
 5. Jak założyć agencję zatrudnienia.
  •    Wymagania ustawowe
  •    Składanie wniosku o wpis do rejestru
  •    Rejestry prowadzone przez Marszalka Województwa
  •    Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy
 6. Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia
  •    prowadzenie rejestru,
  •    zgłaszanie zmiany w rejestrze,
  •    powody wykreślanie z rejestru,
  •    zasady funkcjonowania podmiotu zagranicznego w ramach Agencji Zatrudnienia
  6. Pozostałe obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia
 •  brak zaległości w daninach publicznoprawnych,
  •    niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia,
  •    przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
  •    brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia o upadłości,
 1. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 •  rozszerzenie katalogu podmiotów wpisywanych do rejestru agencji zatrudnienia
 •  przywrócenie obowiązku podania adresu podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz posiadania lokalu
 •   nowe obowiązki agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy cudzoziemca
 •  zmiany w zakresie wykroczeń dotyczących agencji zatrudnienia

 

 1. Agencje Pracy Tymczasowej
 2. Wyjaśnienie pojęć : pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
  2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego,
  3. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych – zasady i obowiązki
  4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę – wymagania formalne i dobre praktyki
  5. Obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku,
  6. Wymogi formalne dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej
  7. Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej,
  8. Wydawanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
  9. Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. ,
  10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych,
  11. Rozwiązywanie umów o pracę oraz wydawanie świadectw pracy dotyczące pracowników tymczasowych.

 

III. Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych

 1. Ustalenia dotyczące umów cywilnoprawnych
 2. Zmiany w ograniczaniu zatrudniania pracowników tymczasowych – pracownicy ochrony
 3. Wprowadzenie nowych uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia, a pracodawcą użytkownikiem
 4. Zmiana w ograniczania zatrudniania pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 5. Przekazywanie informacji dla pracownika tymczasowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę
 6. Ewidencje prowadzone przez pracodawcę użytkownika i obowiązki z tego wnikające
 7. Sposób wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na rzecz pracownika tymczasowego,
 8. Świadectwo pracy – nowe regulacje i obowiązki Agencji Zatrudnienia
 9. Maksymalny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – 18-36 miesięcy oraz okresy przerw w zatrudnianiu po wykorzystaniu tego wymiaru
 10. Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową w ciąży do dnia porodu
 11. Obowiązki dotyczące potwierdzania okresu wykonywania umów cywilnoprawnych
 12. Kary nakładane na agencję zatrudniania – zmiana sposobu karania oraz wprowadzenie nowych wykroczeń, w tym kary za zatrudnianie pracowników tymczasowych u tych samych pracodawców użytkowników poza ustalone limity czasowe.
 13. Wykroczenia dotyczące pracodawców użytkowników

 

 1. Odpowiedzialność Agencji Zatrudnienia
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna
  Odpowiedzialność administracyjnoprawna
  3. Kontrole prowadzone przez służby Marszałka Województwa
  4. Kontrole dokonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
  5. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia