Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online

Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie.  Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon , kamera nie jest konieczna.

3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:

1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie  – otrzymujesz na maila link do szkolenia  – jeden dzień przed szkoleniem.
3. Ok. 15 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – dołączasz do spotkania – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Rozwiązania w zakresie stosunku pracy w TARCZACH ANTYKRYZYSOWYCH 1.0 – 6.0

 

– Możliwość skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy – jakie warunki należy spełnić?

– Czy można wysłać pracownika na bieżący urlop bez jego zgody?

– Czy do polecenia pracy zdalnej są potrzebne zapisy w regulaminie pracy lub zarządzenie wewnętrzne?

– Uszczegółowienie zasad pracy zdalnej – czy pracownik może odmówić polecenia pracy zdalnej?

– Ograniczenie możliwości polecenia pracy zdalnej pracownikowi – co oznacza, że możliwości techniczne i lokalowe na to pozwalają?

– Rejestr czynności wykonywanych przez pracownika w trakcie pracy zdalnej – czy można wprowadzić wzór rejestru?

– Czy można polecić pracownikowi pozostanie w domu (praca zdalna) bez zgody pracownika?

– Czy informacja do akt osobowych o pracy zdalnej – polecenie, grafik,?

– Jak ewidencjonować pracę zdalną, co z listami obecności?

– Brak możliwości pracy zdalnej – na jakiej podstawie wysłać pracownika do domu i co mu się za to należy?

– Co gdy pracownikowi polecimy pracę zdalną jednak musi pojawiać się w niektórych dniach w pracy?

– Czy praca zdalna zawsze oznacza pracę z komputerem?

– Co z RODO przy pracy zdalnej – jak zabezpieczyć dane osobowe?

– Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów dla pracowników – kogo dotyczy – czy jednostek budżetowych również?

– Ograniczenie funkcjonowania ZFŚS w zakładach pracy – kto może wprowadzić?

– Możliwość przeniesienia pracowników jednostek publicznych do innej pracy lub innej miejscowości na okres do 3 miesięcy – czy musi być zgoda?

 

  1. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2021 r.

 

– Dalsze zawieszenie przepisów dotyczących okresowych badań profilaktycznych – czy badać pracowników mimo to jeśli medycyna pracy działa?

– Wydłużony okres po zakończeniu epidemii na przeprowadzenie badań do 180 dni,

– Możliwość bezterminowego uznawania badań lekarskich  dla pracowników administracyjno- biurowych,

– Likwidacja stanowiska PIP dotyczącego badań profilaktycznych i szkoleń bhp – konsekwencje?

– Możliwość odbycia badań wstępnych i kontrolnych u innego lekarza niż lekarz medycyny pracy – kiedy jest to legalne, dłuższy okres ważności tych badań ?

– Czy inny lekarz ma wystawić orzeczenie z badań profilaktycznych zgodne ze wzorem, czy może być to zaświadczenie lekarskie?

– Czy można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań lekarskich?

– Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?

– Czy w skierowaniu na wstępne badania można umieścić PESEL i adres zamieszkania kandydata do pracy?

– Kto kieruje stażystę na wstępne badania lekarskie i jak wypełnić skierowanie stażysty?

– Jak zawierać umowy z podstawowymi jednostkami medycyny pracy na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników?

– Rola kadr i służby bhp w wypełnianiu skierowań na profilaktyczne badania pracowników.

– Kto odpowiada w zakładzie za prawidłowość skierowań na badania!!!?

– Czy skierowanie na badania musi być przechowywane w aktach osobowych pracownika?

– Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?

– Jak traktować zakaz wykonywania niektórych prac przez parownika wskazany w orzeczeniu lekarskim?

– Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?

– Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?

– Co zrobić gdy w skierowaniu na badania nie wskazano prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego, a pracownik ma być wydelegowany w podróż służbową?

– Ryczałt za używanie własnego samochodu – czy konieczne są badania psychotechniczne?

– Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?

– Karta szkolenie wstępnego bhp nowy wzór – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?

– Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

– Zawieszenie szkoleń okresowych bhp na czas pandemii Covid-19

 

  1. Poszukiwanie kandydatów do pracy lub na staż

 

– Jak formułować treść ogłoszeń o pracę aby nie narazić się na zarzut zbierania zbyt dużej ilości danych osobowych?

– Kiedy można zbierać CV kandydatów do pracy?

– Jakich danych osobowych można wymagać od kandydatów do pracy w zakładzie?

– Jakie informacje mają być zamieszczone w ogłoszeniu o wolnych stanowiskach pracy?

– Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?

– Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?

– Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?

– Co zrobić w CV nadesłanymi pocztą lub przez e-mail jeżeli zakład nie prowadzi rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

– Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku – nowelizacja Kp.,

– Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.

– Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!

– Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.

– Klauzula informacyjna  dla kandydata do pracy.

– Czy można zabierać CV gdy nie ma naboru, a składający je wyraził zgodę na przetwarzanie danych w kolejnych rekrutacjach?

– Czy można zabierać świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia przed podpisaniem umowy o pracę?

– Czy można zbierać kserokopie dyplomów szkół, uczelni przed podpisaniem umowy o pracę?

– Czy w skierowanie na profilaktyczne badania lekarski wskazywać adres zamieszkania kandydata – stanowisko MRPiPS.

– Czy w aktach osobowych pracownika przechowywać klauzule informacyjne, upoważnienia do przetwarzania danych i inne dokumenty RODO – czy powinny się one znajdować w dokumentacji prowadzonej przez IOD?

 

  1. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło 2021 – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi

 

– Nowe obowiązki zgłoszeniowe umów o dzieło,

– Jak prawidłowo zawrzeć umowę zlecenia,

– Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?

– Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może być to już po dniu zawarcia umowy.

– Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne !!!

– W jaki sposób zawrzeć umowę na odległość?

– Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?

– Brak w przepisach prawa wzoru umowy o pracę – jaki sporządzić swój własny wzór?

– Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?

– Umowa na część etatu – pamiętaj o dodatkowych elementach?

– Kiedy wpisywać obiektywne przyczyny zawarcia umowy i jak to prawidłowo zrobić?

– Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy zawartej z obiektywnymi przyczynami?

– Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach?

– Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności?

– Czy zastępstwo może być na wycinek nieobecności pracownika lub na nie taki sam wymiar czasu pracy lub nie takie samo stanowisko?

– „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

– Limit 3 umów i 33 miesięcy na czas określony – jak nie popełnić błędu w liczeniu?

 

 

  1. Akta osobowe w 2021 r.

 

– Kiedy należy założyć nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika w związku ze skróceniem okresu ich przechowywania ?

– Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?

– W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?

– Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?

– W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?

– W której części akt umieścić porozumienie urlopowe o wykorzystaniu urlopu podczas trwania kolejnej umowy i czy jest ono obowiązkowe w formie pisemnej?

– Czy jest konieczność zakładania części D w starych aktach osobowych?

– Co zrobić ze spisem w części D akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt?

– Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie – częste błędy ?

– Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

– Które dokumenty należy potwierdzać za zgodność przed umieszczeniem w aktach?

– Spisy, numeracja i chronologia dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych – jak to interpretować?

– Czy spis i numeracja może być prowadzony ołówkiem?

– Czy w spisach akt można dokonywać zmian (korektorować)?

 

  1. Świadectwo pracy w 2021 r.

 

– Nowy wzór świadectwa pracy – uwaga zmiana zawartości i układu informacji wskazywanych w świadectwie.

– Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty świadectwa pracy?

– Tryb uzupełniania i  prostowania świadectwa pracy.

– Uwaga na brak podstawy prawnej do odpisów, duplikatów świadectwa pracy!

– Czy pracodawca zawsze musi wydać odpis świadectwa pracy na żądanie pracownika?

– Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?

– Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

– Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny?

– Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia?

– Co zrobić gdy w wydanym świadectwie pracy jest istotny błąd, a pracownik nie złożył wniosku o sprostowanie świadectwa?

 

 

 

  • Proponujemy w tym temacie szkolenia wewnętrzne dedykowane tylko i wyłącznie dla rozwiązań prawnych w danej instytucji/ firmy
  • Oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp.
  • Konsultacje telefoniczne – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy

 

Kontakt pod mailem nr tel.  721 649 991, 722 211 771 lub biuro@szkolenia-css.pl

                              CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar   Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2020 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
11.05.2021
GODZINA
9.00-13.00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR
CENA
Promocja
260 zł netto