Szkolenia otwarte, Jednostki medyczne

Prawo pracy i czas pracy 2020 w podmiotach medycznych - praktyczne warsztaty

 1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej
 2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach medycznych
  1. podstawowy system czasu pracy
  2. system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej
  3. dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych
  4. równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe
 1. Norma czasu pracy a wymiar
  1. normy czasu pracy personelu medycznego
  2. normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego
  3. normy czasu pracy pracowników niewidomych
  4. czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym
 2. Doba pracownicza
  1. ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  2. l obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;
  3. odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym
  4. l ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.
 3. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce
  1. ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych
  2. harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym
  3. stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca
  4. zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48
  5. Niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne
  6. dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN
 1. Dyżur medyczny
  1. dyżur medyczny a czas pracy
  2. dyżur a praca nadliczbowa i nocna
  3. wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny
  4. e. zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów
 2. Klauzula opt-out
  1. wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika
  2. klauzula opt-out a normy czasu pracy
  3. wynagradzanie pracy ponadnormatywnej
  4. stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out
 3. Pozostawanie w gotowości
  1. wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
  2. wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości
 4. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta
  1. ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej
  2. dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych
  3. naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych
  4. rekompensata za pracę w „wolne soboty
 5. Prywatne wyjścia pracowników
  1. Wpływ wyjść prywatnych na obowiązujący ich wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
  2. Zasady korzystania z wyjść prywatnych
 6. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach medycznych
 1. Zasady wypracowywania porozumienia
 2. Zasady podwyższania wynagrodzenia
 3. Czy dla wszystkich pracowników ustawa przewiduje podwyżki


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

prawnik, od kilkunastu  lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Specjalizujący się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy  w podmiotach medycznych. Praktyk w zakresie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w podmiotach medycznych. Autor opinii prawnych, analiz decyzji administracyjnych, biegły w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa pracy. Szanowany wykładowca.

 

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
05.08.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Krosno
Hotel Nafta
Ul.Lwowska 21
CENA
Promocja
350 zł netto