Szkolenia otwarte, Oświata, Online

Prawo pracy w Placówkach Oświatowych w 2020 – najczęściej popełniane błędy w dokumentacji pracowniczej

Szkolenie online 9.00-14.00 – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Bierzesz udział w szkoleniu nie wychodząc z domu lub biura. Szkolenia realizowane są w małych warsztatowych grupach.

3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:

 1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
  2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie – otrzymujesz na maila link do szkolenia – jeden dzień przed szkoleniem.
  3. Ok. 15 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – dołączasz do spotkania jako gość – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA

Prawo pracy w Placówkach Oświatowych w 2020
– najczęściej popełniane błędy

Szkolenie dedykowane w szczególności dla:

 • Dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych
 • Osób prowadzących dokumentację pracowniczą w szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych oraz w Centrach Usług Wspólnych
 • Innych osób zainteresowanych tematem 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

I              Prawo pracy, pracodawca, pracownik w różnych rodzajach placówek oświatowych

II            Grupy pracowników i podstawy zatrudnienia pracowników szkół 

 • pracownicy pedagogiczni
 • pracownicy niepedagogiczni

III           System oświaty oraz pragmatyka zawodowa nauczycieli –  regulacje prawne

 • ustawa Prawo oświatowe
 • ustawa Karta Nauczyciela – najnowsze zmiany
 • ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 • kodeks pracy – zakres stosowania w placówkach oświatowych

IV           Organy nadzoru i  kontroli w placówkach światowych:

 • Państwowa Inspekcja Pracy  (zakres kontroli, jakich dokumentów należy żądać od kontrolującego, jakie uprawnienia ma kontrolujący, kontrola PIP – utrapienie, czy korzyści?)
 • społeczna inspekcja pracy (zakres uprawnień, jak współpracować, odpowiedzialność Dyrektora)
 • związki zawodowe w szkole (kiedy działają w placówce związki zawodowe – obowiązek informacyjny, zakres współpracy, osoby upoważnione do reprezentowania,  konsekwencje naruszenia uprawnień)
 • służba bhp (bhp w szkołach – czy to ważne?,  najczęstsze naruszenia przepisów bhp,  rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – najnowsze zmiany, zakres działania służby bhp, czy warto inwestować w bhp-oca?)

PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – błędy w praktyce

 

V            Regulaminy w placówkach oświatowych: regulamin pracy, regulamin wynagradzania,  regulamin ZFŚS, regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli – na co zwrócić szczególną uwagę?

 

VI           Dyrektor, wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze

 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • urlopy wypoczynkowe – najnowsze zmiany
 • czas pracy kadry kierowniczej – omówienie zmian przepisów, liczne interperetacje
 • czy dyrektor może dorabiać – zgoda na dodatkowe zatrudnienie, zakres stosowania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

VII          Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunków pracy z nauczycielami  – najczęściej popełniane błędy w praktyce

 • tryby nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy na podstawie Karty Nauczyciela
 • umowa o pracę i akt mianowania – elementy i uwagi praktyczne
 • umowa na czas określony z nauczycielem – przesłanki zawarcia w praktyce, nadużycia
 • dokumenty wymagane przed nawiązaniem z nauczycielem stosunku pracy – nowe regulacje
 • nowe zasady zatrudniania w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć – nowe regulacje
 • ograniczenie zatrudnienia nauczyciela w świetle nowych przepisów
 • przeniesienie nauczyciela za zgodą i bez zgody – zmiana przepisów
 • zawieszenie stosowania art. 20 Karty Nauczyciela w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
 • rozwiązania ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • rozwiązanie stosunku pracy a wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela
 • zgoda na dodatkowe zatrudnienie

VIII        Czas pracy nauczycieli  – omówienie zmienionych przepisów – jak uniknąć najczęściej popełniany błędów. 

 • obowiązkowy wymiar zajęć – podstawy i zasady ustalana
 • uśrednianie obowiązkowego wymiaru zajęć, najczęstsze błędy
 • obniżanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • praca w dniu wolnym, a zajęcia w dniu wolnym – zasady rekompensaty
 • godziny ponadwymiarowe – nowe zasady przydzielenia godzin, ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych.

IX           Urlopy nauczycieli

 • urlop wypoczynkowy w placówce feryjne, nieferyjnej – omówienie zmienionych przepisów
 • urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela – odwołanie od orzeczenia, od kiedy udzielić urlopu

X            Wynagrodzenia za pracę nauczycieli

 • zmiana wysokości w czasie trwania stosunku pracy
 • terminy wypłaty wynagrodzeń (termin wypłaty wynagrodzeń z góry i z dołu)
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – które uznać za zrealizowane?, termin wypłaty wynagrodzeń „z dołu” – czy można zachować ten termin?

XI           Pracownicy samorządowi w szkołach – zasady zatrudniania, urlopy wypoczynkowe, czas pracy

 

Powyższe szkolenie może być prowadzone w formie szkolenia
wewnętrznego w siedzibie pracodawcy lub ONLINE  – cena do negocjacji
kontakt:
biuro@szkolenia-css.pl, tel. 722 211 77

 

Istnieje możliwość umówienia się na inny termin w/w szkolenia poza określonym
w harmonogramie przy minimalnej liczbie osób zgłoszonych (3 uczestników)

Każdy temat szkolenia realizujemy w formie online, oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp

 

Kontakt pod mailem nr tel. 530 112 064   lub 721 649 991 biuro@szkolenia-css.plCENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący*: prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych, wykładowca. Wieloletni pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy i warunków pracy, stosowaniu prawa w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy).  Wykładowca i trener szkoleń w obszarze prawa pracy.

*Nazwisko prowadzącego będzie znane bliżej terminu realizacji szkolenia.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
22.07.2020
GODZINA
9.00-14.00
MIEJSCE
Online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
SPECJALISTA
CENA
Promocja
260 zł netto