Szkolenia otwarte, Inne

GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych - ZMIANY W 2020 r.

Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy podatkowe, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”).
– jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych
– jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP
– ulepszenia i remonty środków trwałych
– zasady ewidencji środków trwałych

II. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym.

– definicje, zasady ewidencji
– zasady oznakowania wyposażenia
– celowość i efektywność ponoszonych wydatków

III. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
– środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji; ewidencja ilościowa – zasady,
– ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób
prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.

 1. Inwentaryzacja majątku
  – rodzaje inwentaryzacji, terminy,
  – instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
  – spis z natury środków trwałych – różne możliwe opcje;
  – różnice inwentaryzacyjne,
  – dokumentacja inwentaryzacji majątku,
  – czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
 2. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
  – sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
  – sprawozdania i informacje statystyczne
  VI. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego
  VII. Zasady umarzania środków trwałych – przykłady księgowań
  VIII. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Praktyk w obszarze księgowości. Kilkunastoletni wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
25.08.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Krosno
Hotel Nafta
UL. Lwowska 21
CENA
Promocja
350 zł netto