Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

  1. Obowiązek, cel tworzenia przeznaczenia ZFŚS

– Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS

– Kto i na jakich warunkach może odstąpić od tworzenia ZFŚS

– Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji).

– Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi wynikające z Kodeksu pracy – co oznacza?

Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy – kto może i na jakich zasadach?

 

  1. ZFŚS w kontekście przepisów RODO – dokumentacja

– Komisja socjalna a przepisy o ochronie danych.

– Dokumentacja ZFŚS a RODO – dane pracownika, dane i PIT małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych itp. – nie żądaj za dużo danych od pracownika.

– Sytuacja życiowa osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO.

– Konieczność spełniania obowiązku informacyjnego.

– Kto może mieć wgląd do dokumentacji socjalnej pracowników?

– Legalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

– Czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów.

– Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

– Stanowisko UODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione.

– Czy można wypłacić świadczenie bez potwierdzenia przez pracownika sytuacji życiowej?

– Program 800+ czy można wliczać do dochodu?

– Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych w RODO po zmianach w kodeksie pracy.

– Konieczność dokonywania corocznych przeglądów danych osobowych – jak to realizować?

 

  1. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

– Osoby uprawnione na mocy ustawy, a na podstawie regulaminu ZFŚS – uwaga na dyskryminację!

– Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich – czy wypłać świadczenia?

– Katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin) – czy wszystkim przysługują wszystkie świadczenia?

– Czy można różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami?

 

  1. Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS

– Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.

– Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.

– Naliczenie i przekazanie I i II raty odpisów – najczęstsze wykroczenia.

– Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

 

  1. Regulamin ZFŚS

– Jakie zapisy są obowiązkowe w regulaminie ZFŚS?
– Kogo nie można wyłączyć z prawa korzystania, a kogo można dodać?
– Jak zapisać w regulaminie ustalania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników?
– Czy komisja socjalna jest obowiązkowa?
– Kiedy zbierać informacje o sytuacji pracownika uprawniającej do świadczeń – jak to sformułować w regulaminie?
– Czy można zapisać, że jak pracownik nie ujawni dochodów to otrzyma najniższe dofinansowanie?
– Czy można pracownika pozbawić świadczeń na pewien okres gdy złożył nieprawdziwe oświadczenie o dochodach?
– Jak zapisać procedurę weryfikacji wniosków – kto tego ma dokonywać ze względu na RODO?
– Czy można uzależnić „wczasy pod gruszą” od wykorzystania 14 dni urlopu? – jakie inne zapisy w tym zakresie można wprowadzić?
– Jakie dokumenty zbierać, a jakie żądać tylko do wglądu aby nie narazić się na naruszenie RDOD?
– Prawidłowe wzory wniosków o przyznanie pomocy socjalne?
– Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi, radą pracowników – jakie obowiązują zasady?

 

  1. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Nowe limity zwolnień podatkowych z wypłat z ZFŚS.

Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.

– Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.

– Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

– Zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów.

– Ulgi z tytułu zapomóg ustawowych i socjalnych..

 

  1. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium socjalnego

– Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

– Paczki dla dzieci.

– Karnety do klubu fitness.

– Organizacja wycieczek i imprez zbiorowych, integracyjnych ze środków funduszu.

– Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.

– Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.

– Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.

– Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

– Wyjście do kina, teatru, opery.

 

  1. Egzekucja ze świadczeń socjalnych

– Czy potrącać świadczenia socjalne na rzecz komornika i na jakich zasadach?

– Pełne czy ograniczone potrącenia.

– Współpraca z organem egzekucyjnym

 

  1. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

– Odpowiedzialność związana z wykonywaniem ustawy o ZFŚS?

– Kogo ukarze Inspektor Pracy za naruszenie ustawy o ZFŚS?

– Czy można wskazać osoby odpowiedzialne w regulaminie ZFŚS?

– Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.