Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692

Urlopy wypoczynkowe

 • Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego – co oznacza pojęcie pierwsza praca w roku?
 • Prawo do kolejnego urlopu i jego wymiar – jak obliczać?
 • Staż pracy, wykształcenie a urlop wypoczynkowy – jak poradzić sobie przy zbiegu?
 • Urlop proporcjonalny, zwiększenie wymiaru – czy to dzieje się automatycznie?
 • Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego – ćwiczenia
 • Urlopy zaległe – prawa i obowiązki pracodawcy
 • Urlop na żądanie – kiedy można odmówić?, kiedy należy zgłosić?
 • Plan urlopu – czy warto?
 • Odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu urlopu – jakie koszty poniesie pracodawca?
 • Orzecznictwo SN, stanowiska PIP w zakresie urlopów
 • Wynagrodzenie urlopowe – zasady obliczania
 • Ekwiwalent za urlop – zasady obliczania
 • Wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent – ćwiczenia praktyczne, najczęstsze błędy
 • Informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy – problemy interpretacyjne?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego gdy pracownik nie ma ważnych badań profilaktycznych?
 • Czy urlopy mogą być planowane w grafiku czasu pracy.
 • Kiedy pracownik będzie miął więcej niż 26 dni urlopu w roku kalendarzowym?
 • Wykroczenia związane z naruszeniem prawa pracownika do urlopu
 • Kogo ukarze PIP za naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych?

Urlopy wypoczynkowe niepełnosprawnych

 • Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego.
 • Najczęstsze błędy przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełnosprawnych.
 • Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego – czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)
 • Czy przy pierwszym urlopie nigdy nie ma proporcji?
 • Czy należy uzupełnić urlop wstecz, gdy pracownik po kilku latach przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności?

Urlopy okolicznościowe – zwolnienia od pracy

 • Wymiar i zasady udzielania urlopów okolicznościowych
 • Termin wykorzystania, dzielenie na części
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Odpoczynek po podróży służbowej 8 czy 11 godzin
 • Urodzenie bliźniaków – jeden czy dwa urlopy okolicznościowe
 • Czy udzielić urlopu okolicznościowego po 2 miesiącach od zdarzenia uzasadniającego urlop
 • Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia
 • Czy po rozwodzie przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią byłej teściowej
 • Najpierw ślub cywilny a potem kościelny – ile przysługuje urlopu okolicznościowego

Urlopy bezpłatne

 • Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
 • Urlop bezpłatny a staż pracy

Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Zrównanie osób prowadzących działalność gospodarczą z zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie uprawnień rodzicielskich.
 • Rezygnacja z zasady ciągłości urlopowej.
 • Zasady rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego i rozpoczęcie opieki nad dzieckiem przez ojca, przerywającego na ten czas prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez matkę prowadząca działalność gospodarczą z części zasiłku macierzyńskiego.
 • Prawo rezygnacji przez matkę dziecka, posiadającą orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z części urlopu macierzyńskiego, gdy opiekę przejmuje ojciec dziecka lub najniższa rodzina.
 • Zasady korzystania z urlopów rodzicielskich w przypadku zgonu matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka w trakcie urlopu macierzyńskiego.
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego ojca w przypadku, gdy bezrobotna matka podjęła zatrudnienia na co najmniej ½ etatu.

Urlop rodzicielski

 • Terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego.
 • Zwiększenie liczby części w jakich można skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
 • Na jakich zasadach pracownik może zrobić przerwę w urlopie rodzicielskim – wątpliwości interpretacyjne.
 • Ile tygodni urlopu rodzicielskiego musi wykorzystać rodzic dziecka po urlopie macierzyńskim aby nabyć prawo do przerwy w tym urlopie.
 • Wpływ dzielenia urlopu rodzicielskiego na liczbę części z jakiej może skorzystać pracownik z urlopu wychowawczego.
 • Pierwsza i ostatnia część urlopu rodzicielskiego nie będzie musiała obejmować co najmniej 8 tygodni.
 • Możliwość wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.
 • Wydłużenie terminów na złożenie wniosku o urlop rodzicielski lub wcześniejszy powrót z niego.
 • Nowe rozporządzenie w zakresie wzoru wniosków i dokumentów jakie musi przedłożyć pracownik ubiegający się o skorzystanie z uprawnień rodzicielskich.
 • Zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonanie pracy w zakładzie.
 • Sposób liczenia wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego go z pracą.
 • Czy spóźniony wniosek o urlop rodzicielski i ojcowski pozbawia pracownika tych uprawnień.
 • Czy ważne jest oświadczenie do akt o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich złożone bezterminowo.
 • Czy przy urodzeniu bliźniąt przysługuje jeden czy dwa urlopu ojcowskie?
 • Czy na macierzyńskim lub na ojcowskim można podjąć zatrudnienie na umowę o prace u innego pracodawcy.
 • Urlop ojcowski od pierwszego dnia urodzenia dziecka – czy to możliwe?
 • Długoletnie karmienie dziecka piersią – jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownicami?
 • Czy można żądać od pracownicy zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią?
 • Czy można udzielić urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka, którego matka prowadzi działalność gospodarczą i otrzymywała zasiłek macierzyński?

Opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP

 • Rozliczenie godzinowe opieki nad dzieckiem – jak ewidencjonować opiekę i pracę w jednym dniu.
 • Czym różni się oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich od pierwszego w roku wniosku o taki urlop, którym pracownik przesądza o sposobie jego wykorzystywania.
 • Jaki wniosek złożyć aby korzystając z opieki nad dzieckiem przez cały dzień została ona rozliczona godzinowo.
 • Czy pracownik będąc zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy można skorzystać z 2 dni opieki, w dniach w których zgodnie z grafikiem miał zaplanowane po 12 godzin pracy.
 • Ile dni, a ile godzin opieki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie u dwóch pracodawców po ½ etatu – ile dni opieki 188 Kp.
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 Kp) po jednym dniu dla obojga rodziców – czy to możliwe?
 • Dwoje dzieci z różnych małżeństw – ile przysługuje opieki.
 • Czy pracodawca może żądać od innego pracodawcy zaświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich przez małżonka swojego pracownika.

Urlopy wychowawcze

 • Prawo i wymiar urlopu wychowawczego
 • Formalne udzielenie urlopu wychowawczego
 • Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika zamiast urlopu wychowawczego
 • Powrót pracownika z urlopu wychowawczego